Klinisk behandlingsforskning

Inom klinisk behandlingsforskning ger vi stöd till kliniska studier i form av stora samverkansprojekt. Studierna utgår från hälso- och sjukvårdens behov och det ska vara möjligt att se patient- och samhällsnytta inom 5 år efter projektens slut.

Forskningen kan till exempel handla om att utvärdera diagnostiska tekniker eller användningen av etablerade läkemedel. Ett annat syfte kan vara att förbättra existerande behandlingsrutiner eller utveckla och utvärdera nya behandlingsmetoder.

Kliniska studier brukar delas in i interventionsstudier och obeservationsstudier. I interventionsstudier utsätts studiedeltagarna för någon form av intervention, till exempel ett läkemedel, en medicinteknisk produkt, en diet eller en kirurgisk metod. I observationsstudier observeras studiedeltagarna utan påverkan från forskaren. 

Exempel på forskning vi finansierar

Forskningsöversikt för området

Vart fjärde år tar vi fram en forskningsöversikt för klinisk behandlingsforskning. Den ger en nulägesbild av svensk forskning inom området och blickar 5-10 år framåt.

Den innehåller även rekommendationer om insatser som ska främja forskningen i Sverige.

Forskningsöversikt 2023
Klinisk behandlingsforskning


Rapportomslag Forskningsöversikt 2023: Klinisk behandlingsforskning

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Stabilt antal kliniska prövningar i Sverige de senaste tio åren

    Kliniska läkemedelsprövningar utgör 11 procent av de ungefär 2 000 kliniska studier som planeras i Sverige varje år. Enligt en sammanställning av statistik som Vetenskapsrådet publicerar idag har antalet kliniska läkemedelsprövningar legat på en stab...

  2. Forskningsöversikt 2023: Klinisk behandlingsforskning

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom klinisk behandlingsforskning beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om in...

  3. Bidrag inom klinisk behandlingsforskning

    Du får ett automatiskt mejl från Prisma när återrapporteringsperioden startat.