Klinisk behandlingsforskning

Inom klinisk behandlingsforskning ger vi stöd till kliniska studier i form av stora samverkansprojekt. Studierna utgår från hälso- och sjukvårdens behov och det ska vara möjligt att se patient- och samhällsnytta inom 5 år efter projektens slut.

Forskningen kan till exempel handla om att utvärdera diagnostiska tekniker eller användningen av etablerade läkemedel. Ett annat syfte kan vara att förbättra existerande behandlingsrutiner eller utveckla och utvärdera nya behandlingsmetoder.

Kliniska studier brukar delas in i interventionsstudier och obeservationsstudier. I interventionsstudier utsätts studiedeltagarna för någon form av intervention, till exempel ett läkemedel, en medicinteknisk produkt, en diet eller en kirurgisk metod. I observationsstudier observeras studiedeltagarna utan påverkan från forskaren. 

Exempel på forskning vi finansierar

Forskningsöversikt för området

Vart fjärde år tar vi fram en forskningsöversikt för klinisk behandlingsforskning. Den ger en nulägesbild av svensk forskning inom området och blickar 5-10 år framåt.

Den innehåller även rekommendationer om insatser som ska främja forskningen i Sverige.

Forskningsöversikt 2023
Klinisk behandlingsforskning


Rapportomslag Forskningsöversikt 2023: Klinisk behandlingsforskning

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Drygt 75 procent av kliniska studier registrerade efter ett år

    Från och med 2022 ska alla kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar registreras i en publik databas. En färsk uppföljning visar att majoriteten av de kliniska studier som beviljades medel 2022 har registrerats.

  2. God forskning i vården - så blir Sverige ledande i behandlingsforskning

    Vetenskapsrådet är värd för konferensen som ingår i en konferensserie som initierats av och arrangeras tillsammans med Svenska läkaresällskapet och Kungliga vetenskapsakademin.

  3. Så blev finansieringsåret 2023

    I år har Vetenskapsrådet tagit emot cirka 5 600 ansökningar* om forskningsbidrag. Drygt 1 000 av dem har beviljats. Sammanlagt handlar det om 4,95 miljarder kronor till forskning vid svenska lärosäten.