Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Drygt 75 procent av kliniska studier registrerade efter ett år

Från och med 2022 ska alla kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar registreras i en publik databas. En färsk uppföljning visar att majoriteten av de kliniska studier som beviljades medel 2022 har registrerats.

All forskning på människor ska registreras innan de påbörjas.

– Våra riktlinjer för studieregistrering förtydligar egentligen bara vad forskare som följer god forskningssed redan förväntas göra. Att alla kliniska studier registreras är viktigt av många anledningar, inte minst för att främja effektiva forskningssamarbeten och för att minska risken att upprepa forskning i onödan, säger Jonas Oldgren, Vetenskapsrådets huvudsekreterare för klinisk forskning.

Riktlinjerna följs av merparten

För 75 procent av studierna som beviljats medel 2022 redovisar bidragsmottagarna att studierna är registrerade och har startat. 23 procent uppger att de fortfarande är i planerings- eller uppstartsskede, alternativt att studieregistrering ska göras. 2 procent av studierna har ännu inte registrerats trots att de uppges ha startat.

– Det är glädjande att de flesta följer våra riktlinjer, men målet är förstås att alla kliniska studier ska registreras, oavsett vem som ansvarar för studien eller vilken aktör som är forskningsfinansiär. För att sluta cirkeln är det också viktigt att alla avslutade kliniska studier rapporteras och publiceras så att resultaten verkligen når ut och skapar nytta. Det gäller förstås även för de kliniska studier som inte visar resultat i enlighet med den ursprungliga hypotesen, säger Jonas Oldgren.

Cirkeldiagram som visar fördelningen av svaren i uppföljningen. Totalt 83 svar.

Figur 1. Fördelning av svaren i uppföljningen (totalt 83 svar).

ClinicalTrials.gov är den mest använda databasen

Det finns många olika nationella och internationella databaser att registrera studier i. Två tredjedelar av studierna i den här uppföljningen uppges ha registrerats i ClinicalTrials.gov. Den näst mest använda databasen uppges vara europeiska Clinical Trials Information System (CTIS) och fram till 2022/2023 användes även EudraCT, där alla kliniska läkemedelsprövningar (interventionsstudier) enligt lag ska registreras.

Uppföljningen visar att det också är relativt vanligt att använda den svenska databasen Researchweb/FoU Sverige. Det finns även ett antal övriga databaser, som används av några enskilda studier i uppföljningen. Här ingår till exempel ISRCTN Registry.

Stapeldiagram som visar fördelning av de databaser som används för studieregistrering.

Figur 2. Fördelning av de databaser som används för studieregistrering. Summan överstiger 100 % då vissa studier har registrerats i fler än en databas.

Om uppföljningen

Totalt 90 bidrag till kliniska studier (med projektstart fram till januari 2023) fördelat på 16 olika medelsförvaltare ingick i uppföljningen. Bidragsmottagarna har i ansökan uppgett att forskningen avser en klinisk studie som omfattar människor och/eller biologiskt material från människor.

Sju bidrag har tagits bort från sammanställningen; fem till följd av att projektansvariga uppgett att bidraget inte avser en klinisk studie alternativt att studien inte längre kommer att genomföras, och två till följd av uteblivna svar.

Uppföljningen genomfördes mellan december 2023 och januari 2024.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Invigning av excellenscentret Livets kemiska mekanismer

    Den 12 april invigs ett av de excellenscentren som Vetenskapsrådets finansierar från och med i år: Livets kemiska mekanismer – ett tvärvetenskapligt center för forskning om livets kemi. På seminariet deltar bland andra Vetenskapsrådets huvudsekretera...

  2. Vetenskapsrådets excellenscenter

    Vetenskapsrådet finansierar 15 excellenscenter med start 2024. Centren som är under uppbyggnad ska driva nydanande forsknings- och utbildningsverksamhet kring ett centralt tema.

  3. God forskning i vården - så blir Sverige ledande i behandlingsforskning

    Vetenskapsrådet är värd för konferensen som ingår i en konferensserie som initierats av och arrangeras tillsammans med Svenska läkaresällskapet och Kungliga vetenskapsakademin.