Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Så blev finansieringsåret 2023

I år har Vetenskapsrådet tagit emot cirka 5 600 ansökningar* om forskningsbidrag. Drygt 1 000 av dem har beviljats. Sammanlagt handlar det om 4,95 miljarder kronor till forskning vid svenska lärosäten.

82 procent av Vetenskapsrådets medel gick i år till fria projektbidrag, alltså till sådana forskningsprojekt där forskare själva formulerat frågeställningar och utarbetat metoder för att besvara dessa.

De riktade satsningarna är lite större än tidigare år. Vi har bland annat utlyst bidrag inom de nya nationella forskningsprogrammen inom brottslighet, segregation, digitaliseringens samhällskonsekvenser samt virus och pandemier, som regeringen inrättat för att möta några av dagens samhällsutmaningar.

– För att hantera komplexa samhällsutmaningar krävs att det finns en stark kunskapsbas som grundar sig i fri forskarinitierad forskning. De riktade satsningarna är ett komplement till den fria forskarinitierade forskningen, men de behöver vara långsiktiga, bygga på områden där det finns tillräckligt stark forskning och tas fram i dialog med forskarsamhället, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke.

Förutom forskningsbidrag har Vetenskapsrådet finansierat forskningsinfrastruktur med cirka 3 miljarder kronor. Medlen har gått till nationella infrastrukturer och till medlemskap i internationella forskningsinfrastrukturer.

Exempel på beviljade projekt

Humaniora och samhällsvetenskap

Klinisk behandlingsforskning

Konstnärlig forskning

Medicin och hälsa

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Utbildningsvetenskap

* Ytterligare 258 ansökningar om bidrag till utvecklingsforskning kom in men avskrevs efter regeringens beslut att inte längre finansiera forskning inom området.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Vill du se mer statistik om finansiering av svensk forskning?

Läs Forskningsbarometern

Mer inom samma ämne

  1. Drygt 75 procent av kliniska studier registrerade efter ett år

    Från och med 2022 ska alla kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar registreras i en publik databas. En färsk uppföljning visar att majoriteten av de kliniska studier som beviljades medel 2022 har registrerats.

  2. God forskning i vården - så blir Sverige ledande i behandlingsforskning

    Vetenskapsrådet är värd för konferensen som ingår i en konferensserie som initierats av och arrangeras tillsammans med Svenska läkaresällskapet och Kungliga vetenskapsakademin.

  3. DevRes 2024: Reaching the Sustainable Development Goals in a polarized world

    Välkommen till DevRes 2024! Konferensen pågår i två dagar och samlar forskare inom olika områden med relevans för hållbar utveckling. Årets konferens äger rum på Lunds universitet och har temat “Reaching the Sustainable Development Goals in a polariz...

Till toppen