Kommittén för klinisk behandlingsforskning

Vetenskapsrådets kommitté för klinisk behandlingsforskning stödjer kliniska behandlingsstudier som utgår från de behov som finns i hälso- och sjukvården och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. I kommittén sitter tretton ledamöter som är utsedda av regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Ansvarar för fördelning av forskningsmedel

Kommittén för klinisk behandlingsforskning beslutar om vilka utlysningar som ska göras inom området. De beslutar också om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag. Till sin hjälp har de tre beredningsgrupper som granskar och prioriterar ansökningarna som kommer till Vetenskapsrådet, innan kommittén fattar beslut. Beredningsgrupperna, som utses av kommittén, består av internationella experter, statistiker och representanter för patientorganisationer.

Forskningen som kommittén finansierar ska

 • vara klinisk och ske i nationell samverkan
 • utgå från de behov som finns i hälso- och sjukvården
 • förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod.

Vetenskapsrådet finansierar klinisk behandlingsforskning i samarbete med Sveriges regioner. Regionerna bidrar med omkring 40 procent av de medel som kommittén fördelar.

Följer upp och utvärderar forskning på området

Kommittén följer upp, utvärderar och tar fram strategier för forskningsområdet, till exempel genom forskningsöversikter. I det arbetet tar kommittén hjälp av både nationella och internationella experter.

Strategisk plan för kommittén för klinisk behandlingsforskning 2020-2023 Pdf, 220.4 kB.

Om klinisk behandlingsforskning

Inom klinisk behandlingsforskning är syftet att ge stöd till kliniska behandlingsstudier. Med behandlingsstudier avses såväl interventions- som observationsstudier. Konkret kan det exempelvis röra sig om att utvärdera diagnostiska tekniker, användningen av etablerade läkemedel och om att effektivisera metoder och behandlingar som det finns ett identifierat behov av. Det kan också handla om behandlingsmetoder som inte kräver läkemedel.

Studierna ska vara motiverade utifrån hälso- och sjukvårdens behov och det ska vara möjligt att se patient- och samhällsnytta inom en definierad tidsrymd.

Kommitténs sammansättning

I kommittén för klinisk behandlingsforskning sitter tretton ledamöter. Regeringen utser ordförande och sex ledamöter, varav tre efter förslag från Vetenskapsrådet (efter samråd med Vinnova). Övriga sex ledamöter representerar regioner och utses av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Vinnova har en adjungerad ledamot i kommittén.

Kommittén sammanträder fem gånger per år.

Ledamöter 2021–2023
NamnTitelOrganisation

Miia Kivipelto (ordförande)

Professor, specialistläkareKarolinska institutet, Karolinska universitetssjukhuset
Clas Ahlm

Forsknings- och utbildningsdirektör, professor, överläkare

Region Västerbotten, Umeå universitet, Norrlands universitetssjukhus

Anders Bjartell

Professor, överläkare

Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus

Annette BruchfeldProfessor, överläkareLinköpings universitet, Universitetssjukhuset i Linköping
Anders Christensson

Professor, chefsöverläkare

Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne

Lisa Ekselius

Professor, överläkare


Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset

Mia von Euler

Professor, överläkare

Örebro universitet, Universitetssjukhuset Örebro
Clara Hellner

Forsknings- och innovationsdirektör

Region Stockholm

Magnus Janzon

Centrumchef, överläkare, docent

Universitetssjukhuset i Linköping, Region Östergötland

Jan KilhamnForsknings- och utbildningschef hälso- och sjukvårdVästra Götalandsregionen
Bertil LindahlProfessor, överläkareUppsala universitet, Akademiska sjukhuset

Håkan Olausson

Professor, överläkare

Linköpings universitet, Universitetssjukhuset i Linköping

Petri OliviusForsknings- och utbildningschefRegion Sörmland


Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Kvalitetsregister för forskning 2023

  Konferensen vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso-och sjukvård. Den anordnas årligen i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Vetenskapsrådet och Apotekarsociete...

 2. Forskningsöversikt 2023: Klinisk behandlingsforskning

  Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom klinisk behandlingsforskning beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om in...

 3. Bidrag inom klinisk behandlingsforskning

  Du får ett automatiskt mejl från Prisma när återrapporteringsperioden startat.