Nationellt forskningsprogram om virus och pandemier

Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om virus och pandemier. Forskningsprogrammet är en del i regeringens långsiktiga strategi och handlingsplan för att motverka och minska virusutbrott och pandemier.

Mål med forskningsprogrammet

Programmet ska bidra med ny kunskap om virussjukdomar och om hur olika virus infekterar och smittar, överföring av virus från djur till människa, utveckling av nya läkemedel, vaccin och behandlingar, och kunskap om hur jämlik och jämställd hälsa kan säkerställas vid en pandemi. För att bygga beredskap inför framtida pandemier behövs även kunskap om ekonomiska och sociala effekter av en större och utdragen samhällsspridning.

Forskningsprogrammet ska initiera forskning inom identifierade och prioriterade kunskapsluckor samt bidra till att öka forskningsresultatens genomslag i samhället.

Medverkande aktörer

I programkommittén finns representanter från Formas, Forte, Vinnova, Läkemedelsverket, Sida, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Research Institutes of Sweden (RISE).

Fokusgrupper med forskare inom relevanta discipliner ska också knytas till programmet.

Vetenskapsrådets utlysningar inom programmet

Utlysning
23 februari 2022
Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa
Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad fors...
Utlysning
17 januari 2022
Proof of concept inom infektionsområdet
Syftet med bidraget är att överbrygga gapet mellan grundforskning och nyttiggörande eller kommersialisering av forskningsresultat inom infektionsområ...

Detta är ett av fyra nya nationella forskningsprogram som Vetenskapsrådet har fått i uppdrag från regeringen att inrätta.

Läs mer om uppdraget i regeringens forskningspolitiska proposition för 2021–2024 Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Nationella forskningsprogrammet om virus och pandemier

forskningsprogram.pandemi@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Definitioner av begrepp inom medicinsk och klinisk forskning

    Vetenskapsrådet har tagit fram definitioner av några av de mest centrala begreppen inom medicinsk och klinisk forskning. Detta har vi gjort för att visa hur vi på Vetenskapsrådet tolkar och använder begreppen.

  2. Vetenskapsrådet etablerar nationell rådgivning för hälsodata

    Ökad kunskap, nationell samordning och återkommande kartläggningar av oklarheter och hinder. Det är vägen framåt för att förbättra nyttjandet av hälsodata för forskning och innovation. Nu inleder vi arbetet med att etablera nationell rådgivning för h...

  3. Uppdrag om rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata

    Vetenskapsrådet har fått i uppdrag från regeringen att inrätta en rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata för forskning och innovation. Detta PM utgör slutredovisningen av uppdraget. Vetenskapsrådet kommer att inrätta nationell rådgivn...