Nationellt forskningsprogram om virus och pandemier

Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om virus och pandemier. Forskningsprogrammet är en del i regeringens långsiktiga strategi och handlingsplan för att motverka och minska virusutbrott och pandemier.

Mål med forskningsprogrammet

Programmet ska bidra med ny kunskap om virussjukdomar och om hur olika virus infekterar och smittar, överföring av virus från djur till människa, utveckling av nya läkemedel, vaccin och behandlingar, och kunskap om hur jämlik och jämställd hälsa kan säkerställas vid en pandemi. För att bygga beredskap inför framtida pandemier behövs även kunskap om ekonomiska och sociala effekter av en större och utdragen samhällsspridning.

Forskningsprogrammet ska initiera forskning inom identifierade och prioriterade kunskapsluckor samt bidra till att öka forskningsresultatens genomslag i samhället.

Medverkande aktörer

I programkommittén finns representanter från Formas, Forte, Vinnova, Läkemedelsverket, Sida, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Research Institutes of Sweden (RISE).

Fokusgrupper med forskare inom relevanta discipliner har också knutits till programmet.

Internationellt samarbete

Programmet ingår i EU:s intitativ BE READY (Building a European strategic Research and Innovation Area in Direct Synergy) – ett internationellt samarbete för att fastställa gemensamma mål för forskning och innovation inom pandemiberedskap.

Läs mer på beready4pandemics.eu Länk till annan webbplats.

Strategisk forskningsagenda pekar ut riktningen

Vetenskapsrådet har tillsammans med programkommittén och experter inom området tagit fram en forskningsagenda som pekar ut fem fokusområden för forskning inom programmet:

 • virus, virusorsakade sjukdomstillstånd och grundläggande sjukdomsmekanismer
 • mekanismer för uppkomst och spridning av zoonoser med pandemisk potential samt strategier för prevention och hantering av smittspridning
 • utveckling av antivirala läkemedel, vaccin och diagnostik
 • samhällsåtgärder som uppkommit med anledning av pandemi och dess effekter på människors livsvillkor och hälsa
 • organisation, styrning och samordning av viktiga samhällsfunktioner vid en pandemi (infrastrukturer).
Bild på rapportomslaget.

Interaktiva evidenskartor ger bild av kunskapsläget

För att kartlägga kunskapen om virus och pandemier inom samhällsvetenskaplig forskning har Vetenskapsrådet beställt interaktiva evidenskartor (Pandemic Resources Maps) från The Campbell Collaboration. De visuella kartorna ger en överblick av identifierade källor i form av till exempel databaser, riktlinjer och rapporter inom olika forskningsområden och om olika typer av virus.

Evidenskartorna finns tillgängliga på Campbell South Asias webbplats Länk till annan webbplats.

Vetenskapsrådets utlysningar inom programmet

Utlysning
15 november 2023
Bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer
Stödet till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer s...
Utlysning
15 november 2023
Projektbidrag för forskning om virala zoonoser
Syftet med projektbidraget är att du som forskare...
Utlysning
15 november 2023
Forskarskolor inom infektionsområdet
Forskarskolor syftar till att bygga upp ett nytt ...
Utlysning
15 november 2023
Proof of concept inom infektionsområdet
Syftet med bidraget är att överbrygga gapet mella...

Beviljade forskningsprojekt

Ett av sex nationella forskningsprogram

Detta är ett av sex nationella forskningsprogram som Vetenskapsrådet ansvarar för. Programmen är breda, tioåriga satsningar som syftar till att koordinera forskningen inom ett särskilt område.

Läs mer om programmen

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Nationella forskningsprogrammet om virus och pandemier

forskningsprogram.pandemi@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Drygt 75 procent av kliniska studier registrerade efter ett år

  Från och med 2022 ska alla kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar registreras i en publik databas. En färsk uppföljning visar att majoriteten av de kliniska studier som beviljades medel 2022 har registrerats.

 2. God forskning i vården - så blir Sverige ledande i behandlingsforskning

  Vetenskapsrådet är värd för konferensen som ingår i en konferensserie som initierats av och arrangeras tillsammans med Svenska läkaresällskapet och Kungliga vetenskapsakademin.

 3. Så blev finansieringsåret 2023

  I år har Vetenskapsrådet tagit emot cirka 5 600 ansökningar* om forskningsbidrag. Drygt 1 000 av dem har beviljats. Sammanlagt handlar det om 4,95 miljarder kronor till forskning vid svenska lärosäten.

Till toppen