Nationellt forskningsprogram om virus och pandemier

Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om virus och pandemier. Forskningsprogrammet är en del i regeringens långsiktiga strategi och handlingsplan för att motverka och minska virusutbrott och pandemier.

Mål med forskningsprogrammet

Programmet ska bidra med ny kunskap om virussjukdomar och om hur olika virus infekterar och smittar, överföring av virus från djur till människa, utveckling av nya läkemedel, vaccin och behandlingar, och kunskap om hur jämlik och jämställd hälsa kan säkerställas vid en pandemi. För att bygga beredskap inför framtida pandemier behövs även kunskap om ekonomiska och sociala effekter av en större och utdragen samhällsspridning.

Forskningsprogrammet ska initiera forskning inom identifierade och prioriterade kunskapsluckor samt bidra till att öka forskningsresultatens genomslag i samhället.

Medverkande aktörer

I programkommittén finns representanter från Formas, Forte, Vinnova, Läkemedelsverket, Sida, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Research Institutes of Sweden (RISE).

Fokusgrupper med forskare inom relevanta discipliner ska också knytas till programmet.

Detta är ett av fyra nya nationella forskningsprogram som Vetenskapsrådet har fått i uppdrag från regeringen att inrätta.

Läs mer om uppdraget i regeringens forskningspolitiska proposition för 2021–2024 Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Nationella forskningsprogrammet om virus och pandemier

forskningsprogram.pandemi@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Digitaliseringens samhällskonsekvenser

    Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om digitaliseringens samhällskonsekvenser. Programmet ska bidra till ny kunskap om hur digitaliseringen påverkar och påverkas av sociala och kulturella relationer, arbetsliv, utbi...

  2. Datum klara för Vetenskapsrådets utlysningar 2022

    Nu har vi datum klara för 40 av våra utlysningar nästa år. Många av utlysningarna är återkommande, men några gör vi för första gången. Se nyheter i listan nedan. Fler utlysningar tillkommer.

  3. 50 miljoner till forskning om postcovid

    Vetenskapsrådet fördelar 50 miljoner kronor till 14 projekt för forskning om postcovid. Forskningen ska bidra till att utveckla hälso- och sjukvårdens kunskap och förbättra diagnos- och behandlingsalternativen för patienter med långvariga symptom eft...