Nationellt forskningsprogram om virus och pandemier

Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om virus och pandemier. Forskningsprogrammet är en del i regeringens långsiktiga strategi och handlingsplan för att motverka och minska virusutbrott och pandemier.

Mål med forskningsprogrammet

Programmet ska bidra med ny kunskap om virussjukdomar och om hur olika virus infekterar och smittar, överföring av virus från djur till människa, utveckling av nya läkemedel, vaccin och behandlingar, och kunskap om hur jämlik och jämställd hälsa kan säkerställas vid en pandemi. För att bygga beredskap inför framtida pandemier behövs även kunskap om ekonomiska och sociala effekter av en större och utdragen samhällsspridning.

Forskningsprogrammet ska initiera forskning inom identifierade och prioriterade kunskapsluckor samt bidra till att öka forskningsresultatens genomslag i samhället.

Medverkande aktörer

I programkommittén finns representanter från Formas, Forte, Vinnova, Läkemedelsverket, Sida, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Research Institutes of Sweden (RISE).

Fokusgrupper med forskare inom relevanta discipliner ska också knytas till programmet.

Vetenskapsrådets utlysningar inom programmet

Utlysning
10 november 2022
Projektbidrag för forskning om virus och pandemier – från grundläggande mekanismer till medicinska interventioner
Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad fors...
Utlysning
20 september 2022
Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa
Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad fors...
Beslut
1 december 2022
Proof of Concept inom infektionsområdet 2022
Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för proof of concept inom infektionsområdet 2022...

Detta är ett av fyra nya nationella forskningsprogram som Vetenskapsrådet har fått i uppdrag från regeringen att inrätta.

Läs mer om uppdraget i regeringens forskningspolitiska proposition för 2021–2024 Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Nationella forskningsprogrammet om virus och pandemier

forskningsprogram.pandemi@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Nationell konferens om kliniska studier 2023

    Välkommen till den femte upplagan av den nationella konferensen om kliniska studier – mötesplatsen för dig som vill medverka till att stärka förutsättningarna för kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård!

  2. Exempel på forskning vi finansierar 2022

    Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2022.

  3. Proof of Concept inom infektionsområdet 2022

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för proof of concept inom infektionsområdet 2022. Totalt beviljar vi närmare 20 miljoner kronor för 2022–2024.