Strategisk forskningsagenda: Nationellt forskningsprogram om virus och pandemier

Målet med forskningsprogrammet om virus och pandemier är att bidra med ny kunskap om virussjukdomar. Mer kunskap behövs både om hur de sprids och om hur framtida pandemier kan motverkas.

Denna strategiska forskningsagenda är vägledande i arbetet framåt och pekar ut fem fokusområden för forskning inom programmet:

 • virus, virusorsakade sjukdomstillstånd och grundläggande sjukdomsmekanismer
 • mekanismer för uppkomst och spridning av zoonoser med pandemisk potential samt strategier för prevention och hantering av smittspridning
 • utveckling av antivirala läkemedel, vaccin och diagnostik
 • samhällsåtgärder som uppkommit med anledning av pandemi och dess effekter på människors livsvillkor och hälsa
 • organisation, styrning och samordning (infrastrukturer) av viktiga samhällsfunktioner vid en pandemi.

Forskningsagendan har tagits fram av Vetenskapsrådet med stöd av en programkommitté och fokusgrupper med experter från berörda forskningsområden. Experterna har identifierat kunskapsluckor inom varje fokusområde.

Läs mer om det nationella forskningsprogrammet om virus och pandemier

Mer inom samma ämne

 1. Nominera ledamöter till beredningsgrupper inom MH 2024

  Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa välkomnar nu förslag på ledamöter till beredningsgrupperna 2024. Läs instruktionerna och skicka gärna in ditt förslag så snart som möjligt, dock senast 30 november 2023.

 2. Vetenskapsrådet finansierar utlysningen Sustainability and resilience

  I juni beslutade regeringen att Vetenskapsrådet inte ska finansiera några nya bidragsbeslut inom anslaget för utvecklingsforskning. Nu blir satsningen Sustainability and resilience trots allt av.

 3. Agenda pekar ut riktningen för nationellt forskningsprogram om virus och pandemier

  Nu är en strategisk forskningsagenda på plats för det nationella forskningsprogram om virus och pandemier som Vetenskapsrådet ansvarar för. Agendan pekar ut fem fokusområden för forskning inom programmet.