remissvar

Justitiedepartementet

Departementspromemorian avseende Ökad säkerhet för vissa identitets- och upphållshandlingar (Ds 2020:22)

Datum

Departement

Justitiedepartementet

Diarienummer

1.1.3-2020-06589