remissvar

Justitiedepartementet

Departementspromemorian avseende Ökad säkerhet för vissa identitets- och upphållshandlingar (Ds 2020:22)

Datum

Departement

Justitiedepartementet

Diarienummer

1.1.3-2020-06589

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Till toppen