Information om behandling av personuppgifter

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, och kompletterande nationell lagstiftning lämnar Vetenskapsrådet följande information för behandlingen av dina personuppgifter.

Ändamål och rättslig grund

Personuppgifterna, dvs. ditt förnamn, efternamn, din e-postadress och organisationstillhörighet, samlas in och används för att leverera en unik API-nyckel till dig. Det används också för att vi ska kunna kontakta dig med information om förändringar i API:et samt bjuda in dig till att svara på frågor om hur din organisation använder det och vilka behov ni har avseende Swecris API. Den rättsliga grunden för behandlingen är avtal.

Hanteringen av och skyddet för personuppgifterna

Dina uppgifter sparas hos Vetenskapsrådet så länge din API-nyckel används regelbundet. Har nyckeln inte använts på 24 månader kommer både nyckel och dina personuppgifter att raderas. Uppgifterna skyddas med relevanta tekniska och organisatoriska åtgärder hos Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet vilket innebär att dina uppgifter kan komma att bli föremål för utlämnande till tredjeman vid en begäran om att få ta del av myndighetens allmänna handlingar (2 kap. tryckfrihetsförordningen). Före ett utlämnande görs alltid en sekretessprövning.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst avsluta avtalet. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Vidare har du rätt att under vissa förutsättningar få dina uppgifter raderade eller invända mot en behandling av dina personuppgifter samt rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgiftsansvarig

Vetenskapsrådet, vetenskapsradet@vr.se, telefonnummer +46 8 546 44 000, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Hos Vetenskapsrådet finns ett dataskyddsombud som kan nås via dataskyddsombudet@vr.se eller telefonnummer +46 8 546 44 031.

Till toppen