VR kommenterar

VR kommenterar

Publicerad den

Uppdaterad den

”Grundforskningen måste integreras bättre i EU:s ramprogram”

Vetenskapsrådet har lämnat sina rekommendationer för EU:s nuvarande och kommande ramprogram för forskning och innovation. Rekommendationerna har tagits fram i en process som involverat Vetenskapsrådets styrelse, ämnesråd, råd, kommittéer samt även forskare och personal på svenska lärosäten via en enkät. Generaldirektör Sven Stafström kommenterar här inspelet.

Ett starkt stöd för forskning och innovation är en förutsättning för att Sverige och Europa ska kunna bygga ett hållbart samhälle och en ökad konkurrenskraft. Vetenskapsrådets rekommendationer för EU:s ramprogram ska ses i sammanhanget av nationell forskningsfinansiering. Ramprogrammen har en mycket viktig uppgift i att stödja forskning och innovation där samarbete på ett europeiskt plan ger ett mervärde medan basen i svensk forskningsfinansiering alltid måste ligga på det nationella planet. Vetenskapsrådets rekommendationer har lämnats direkt till Europeiska kommissionen och även till Regeringskansliet som underlag till det kommande svenska inspelet för nästa ramprogram.

Vi lägger tyngdpunkten i våra rekommendationer på att åstadkomma en tydligare integrering av grundforskning – som skapar förutsättningar för ny banbrytande kunskap – i hela ramprogrammet. Innovationer, nya produkter och tjänster skapas i en cirkulär process där ny kunskap både utgör fundament och skapas i ett samspel med innovationer. Inte minst gäller detta lösningar till de samhällsutmaningar som världen står inför. Lund-deklarationen 2015, som Vetenskapsrådet tagit fram i samverkan med Vinnova och EU-kommissionen, slår fast att vi måste intensifiera våra insatser för att lösa globala utmaningar. Bland annat måste vi stärka grundforskningen, stimulera globalt samarbete och stärka nyttiggörandet av forskning. Det är också mycket viktigt att involvera och göra forskning mer tillgänglig för slutanvändare och för olika grupper i samhället.

Det europeiska forskningsrådet, ERC, har en viktig roll som finansiär av excellent forskning. ERC måste även fortsättningsvis ha en stark roll och en betydande del av EU:s forsknings- och innovationsbudget. Även de andra delarna av excellens-pelaren: mobilitet, nya framväxande teknologier (FET) och forskningsinfrastruktur har alla ett tydligt europeiskt mervärde och bör ges stort utrymme i ett kommande ramprogram. Speciellt gäller detta stora och dyra infrastrukturer där inget enskilt land vare sig har resurser eller forskarunderlag som motiverar ett nationellt initiativ, lösningen ligger i pan-europeiska infrastrukturer som bygger på nydanande och långsiktiga forskningsidéer.

Vetenskapsrådet uppskattar det arbete som kommissionen gjort för att främja öppen vetenskap och jämställdhet och vill se ett fortsatt samarbete med nationella aktörer. Framförallt när det gäller öppen tillgång till vetenskapliga publikationer samt forskningsdata så krävs ett nära samarbete mellan medlemsstater för att nå de gemensamt uppsatta målsättningarna. Samarbetet mellan medlemsstaterna och kommissionen är också mycket viktigt för att hela ramprogrammet ska bli framgångsrikt.

Vi måste gemensamt ta ansvar för att utveckla detta samarbete genom ökad dialog, transparens och förutsägbarhet!

Huvuddragen i Vetenskapsrådets rekommendationer:

 

 • Behåll de tre pelarna från Horisont 2020 – excellent forskning, industriellt ledarskap och samhällsutmaningar – men optimera för utökad samverkan och synergier för bättre genomslag.
 • Integrera grundforskning i ramprogrammets alla delar.
 • Ge ERC en fortsatt stark roll och budget.
 • Fortsätt att främja mobilitet över gränser, discipliner och sektorer genom Marie Sklodowska-Curie Actions.
 • Öka insatserna för att lösa gemensamma samhällsutmaningar i linje med Lund-deklarationen.
 • Ge fortsatt stöd med lämpliga instrument till Joint Programming Initiatives som har en viktig roll för att lösa samhällsutmaningarna
 • Öka satsningarna på infrastruktur för byggande, implementering men även för drift.
 • Behåll bidrag som den största finansieringsformen (inte lån).
 • Slå vakt om sammanhållningen i EU genom att utforma ramprogrammen så att de möjliggör för mindre forskningsintensiva länder och regioner att delta utan att tumma på excellens-kriteriet.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

  Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni och 28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från V...

 2. Excellens, stabilitet, samverkan och öppenhet viktigt för nästa ramprogram

  EU:s ramprogram för forskning och innovation möjliggör för Sverige och övriga medlemsländer att adressera gemensamma samhällsutmaningar som sträcker sig över nationsgränser. Programmet skapar möjligheter för forskare att samarbeta med partners från e...

 3. Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

  EU:s process för att ta fram det ramprogram för forskning och innovation som ska följa efter Horisont Europa har påbörjats. Under 2025 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag, som sedan ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla...