Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Arbetet med Vetenskapsrådets forskningsöversikter är igång

Under 2022 arbetar Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer fram forskningsöversikter inom sina respektive områden. I höst öppnar vi upp för möjligheten att lämna kommentarer på ett första utkast.

Hur ser tillståndet ut för svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap, medicin och hälsa, klinisk behandlingsforskning, konstnärlig forskning, utbildningsvetenskap och utvecklingsforskning?

Vetenskapsrådets forskningsöversikter innehåller en beskrivning av nuläget och en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren för respektive ämnesområde. De innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser som ska främja forskningen i Sverige.

Forskningsöversikterna tas fram vart fjärde år och utgör ett centralt underlag för Vetenskapsrådets strategiska arbete. I år är det dags igen och arbetet med översikterna är i full igång. I höst öppnar vi upp för möjligheten att lämna kommentarer på ett första utkast.

De preliminära forskningsöversikterna publiceras vid olika tidpunkter under augusti-oktober 2022, och slutversionerna i början av 2023.

Här hittar du datumen för när du kan kommentera respektive översikt

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Svensk forskning kan lyftas utan en dyr omorganisation

    Vetenskapsrådet avstyrker förslaget om tre nya myndigheter i vårt svar på remissen Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59). Vi menar att förslaget har ett för snävt systemperspektiv och att kvalitetsperspektiv...

  2. Ny kartläggning av forskningsbehov inom kvinnors hälsa

    Vetenskapsrådet och Forte har kartlagt forskningen inom kvinnors hälsa och sjukdomar. Resultatet presenteras i en ny rapport. Rapporten pekar på kunskapsbehov kopplade till kvinnors hälsa och sjukdomar, samt vilka satsningar på forskning som behövs.

  3. Debatt: Banbrytande forskning kräver långsiktig finansiering

    Bättre villkor för forskarna, långsiktig finansiering, mer internationellt samarbete och satsningar på excellens. Detta är grundpelare som måste vara på plats om Sverige ska fortsätta vara en stark forskningsnation, skriver generaldirektör Katarina B...

Till toppen