Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Arbetet med Vetenskapsrådets forskningsöversikter är igång

Under 2022 arbetar Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer fram forskningsöversikter inom sina respektive områden. I höst öppnar vi upp för möjligheten att lämna kommentarer på ett första utkast.

Hur ser tillståndet ut för svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap, medicin och hälsa, klinisk behandlingsforskning, konstnärlig forskning, utbildningsvetenskap och utvecklingsforskning?

Vetenskapsrådets forskningsöversikter innehåller en beskrivning av nuläget och en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren för respektive ämnesområde. De innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser som ska främja forskningen i Sverige.

Forskningsöversikterna tas fram vart fjärde år och utgör ett centralt underlag för Vetenskapsrådets strategiska arbete. I år är det dags igen och arbetet med översikterna är i full igång. I höst öppnar vi upp för möjligheten att lämna kommentarer på ett första utkast.

De preliminära forskningsöversikterna publiceras vid olika tidpunkter under augusti-oktober 2022, och slutversionerna i början av 2023.

Här hittar du datumen för när du kan kommentera respektive översikt

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

    Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni och 28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från V...

  2. Excellens, stabilitet, samverkan och öppenhet viktigt för nästa ramprogram

    EU:s ramprogram för forskning och innovation möjliggör för Sverige och övriga medlemsländer att adressera gemensamma samhällsutmaningar som sträcker sig över nationsgränser. Programmet skapar möjligheter för forskare att samarbeta med partners från e...

  3. Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

    EU:s process för att ta fram det ramprogram för forskning och innovation som ska följa efter Horisont Europa har påbörjats. Under 2025 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag, som sedan ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla...