remissvar

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/83/EG och direktiv 2009/35/EG (COM(2023) 192)

Ladda ner dokument

EU-förordning Humanläkemedel, beslutat.pdf(pdf, 172.7 kB)

Datum

Departement

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2023-06181

Mer inom samma ämne

  1. Ändringar av statliga inrapporteringskoder (S-koder) inför 2024

  2. Promemorian ”En telesamverkansgrupp för fredstida kriser och höjd beredskap”

  3. Utvidgad tidsgräns för expertskatt (Fi2023/015116)