Statistik 2023

2023 beredde Vetenskapsrådet totalt 5684 ansökningar. Av dem beviljades 1052 till en summa av drygt 5 miljarder kronor över de efterföljande åren.

Ny indelning av forskningsämnen

Observera att presentationen av statistiken skiljer sig lite från tidigare år. Den största förändringen är att vi använder SCB:s standard för svensk indelning av forskningsämnen när vi redovisar beviljandegrader och bidragsbelopp. Statistiken redovisas per forskningsämnesområde och utgår från den första SCB-kod som sökande valt för sin ansökan.

Den tidigare indelningen av ansökningar i ämnesområden följde inte strikt SCB:s standard, vilket gjorde det svårt att till exempel jämföra vår data med data från andra finansiärer.

Fri forskning

Den största delen av Vetenskapsrådets forskningsfinansiering går till fri forskning, det vill säga bidrag som inte är avgränsade till en tematisk inriktning.

Ett av Vetenskapsrådets mål för att uppnå jämställdhet inom vårt verksamhetsområde är att ha samma beviljandegrad och samma genomsnittliga storlek på bidragsbeloppen till kvinnor och män.

Observera att bidrag till infrastruktur inte redovisas på denna sida.

Beviljandegrader, belopp och medelbidrag

Beviljandegrader och bidragsbelopp per forskningsämnesområde

Forskningsämnesområde*

Antal ansökningar

Beviljade

Beviljande­grad

Totalt beviljat belopp

Humaniora och konst

694

96

14 %

462 634 773

Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin

47

4

9 %

17 074 000

Medicin och hälsovetenskap

1736

371

21 %

1 838 709 720

Naturvetenskap

1491

321

22 %

1 409 453 551

Samhällsvetenskap

1286

177

14 %

977 084 264

Teknik

430

83

19 %

351 457 665

Totalt

5684

1052

19 %

5 056 413 973

*Indelat på sökandes först valda SCB-kod på högsta nivå (1-siffernivån).

Beviljandegrader och bidragsbelopp per beslutande ämnesråd, kommitté och styrelse

Ämnesråd, kommitté och styrelse

Antal ansökningar

Beviljade

Bevilj­­ande­grad

Totalt beviljat belopp

Kommittén för klinisk behandlingsforskning

96

28

29 %

209 727 534

Kommittén för konstnärlig forskning

108

14

13 %

39 604 000

Kommittén för utvecklingsforskning

84

8

10 %

44 399 000

Utbildningsvetenskapliga kommittén

350

45

13 %

186 453 329

Vetenskapsrådets styrelse

124

15

12 %

434 473 005

Ämnesrådet för humaniora
och samhällsvetenskap

1477

209

14 %

1 052 552 167

Ämnesrådet för medicin och hälsa

1590

345

22 %

1 558 930 938

Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap

1855

388

21 %

1 530 274 000

Totalt

5684

1052

19 %

5 056 413 973

Beviljandegrader och medelbidrag för alla sökande

Kön

Antal ansökningar*

Beviljandegrad

Medelbidrag per år

Kvinna

2342

18 %

1 318 110

Man

3273

19 %

1 375 987

Totalt

5615

18 %

1 353 266

*Bidragsformerna Forskarskolor, Gästforskarprogram, Gästprofessor och Tidskriftsbidrag redovisas ej i statistiken (söks av organisationer).

Beviljandegrader och medelbidrag per karriärålder för fria projektbidrag

Karriärålder per kön

Antal ansökningar*

Beviljandegrad

Medelbidrag per år

Kvinna

 

 

 

0-7 år

260

9 %

1 353 055

8-12 år

345

16 %

1 044 109

>12 år

734

22 %

1 081 456

Man

 

 

 

0-7 år

230

10 %

1 273 240

8-12 år

455

15 %

1 036 662

>12 år

1317

23 %

1 089 666

Totalt

3341

19 %

1 092 347

* Konstnärlig forskning ingår ej.

Beviljandegrader och medelbidrag per bidragsform

Projektstöd, beviljandegrad och medelbidrag

Bidragsform

Antal ansökningar

Beviljandegrad

Medelbidrag per år

Projektbidrag

3406

19 %

1 094 825

Projektbidrag med inriktning

707

17 %

1 458 571

Totalt

4113

19 %

1 147 439

Karriärstöd, beviljandegrad och medelbidrag

Bidragsform

Antal ansökningar

Beviljandegrad

Medelbidrag per år

Bidrag till forskningstid

56

14 %

1 712 400

Etableringsbidrag

681

16 %

1 155 915

Internationell postdok

277

25 %

1 179 135

Konsolideringsbidrag

109

6 %

1 772 650

Totalt

1123

17 %

1 214 837

Miljö- och samverkansstöd, beviljandegrad och medelbidrag

Bidragsform

Antal ansökningar

Beviljandegrad

Medelbidrag per år

Bidrag till forskningsmiljö

140

22 %

3 145 459

Exploratory workshops

24

29 %

196 417

Forskarskolor

4

50 %

5 937 500

Gästforskare

10

50 %

1 939 648

Nätverksbidrag

13

38 %

388 550

Rådsprofessor

54

7 %

3 831 250

Totalt

245

22 %

2 982 682

Forskningskommunikationsstöd och verksamhetsstöd

Bidragsform

Antal ansökningar

Beviljandegrad

Medelbidrag per år

Bidrag till forskares kommunikation

24

8 %

833 333

Driftsbidrag till forskningssamordning och institut

124

12 %

5 792 973

Tidskriftsbidrag

55

44 %

257 041

Totalt

203

20 %

3 083 215

Ansvariga lärosäten

Beviljade bidrag och bidragsbelopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Karolinska institutet

175

893 520 108

Uppsala universitet

165

809 491 043

Lunds universitet

141

608 747 448

Göteborgs universitet

108

573 029 930

Övriga lärosäten

87

412 570 526

Stockholms universitet

86

385 027 698

Linköpings universitet

69

359 117 075

Umeå universitet

58

273 749 485

Kungliga Tekniska högskolan

57

267 685 383

Chalmers tekniska högskola

45

201 610 544

Ej svenskt lärosäte

37

171 846 733

Sveriges lantbruksuniversitet

24

100 018 000

Totalt

1 052

5 056 413 973