Träffa våra medarbetare

Letar du efter ett jobb i en inspirerande miljö? Möt några av våra kunniga och engagerade medarbetare som berättar om sin vardag på Vetenskapsrådet.

Emmie Chau, forskningshandläggare

Emmie Chau, forskningshandläggare

Emmie Chau är nationalekonom i grunden, och har arbetat med statistik både under och efter studierna, till exempel på Skolinspektionen.

Jag arbetar med att hantera forskningsbidrag, och uppgifterna beror på var i processen vi befinner oss. Inför en ny utlysning arbetar jag mycket med att se till att utlysningstexten är korrekt och att ansökningsformulären forskarna använder fungerar som de ska. En viktig aspekt är att kunna sätta sig in i forskarnas roll som sökande och förstå deras arbetsprocess, vilka frågor de ställer och hur vi framöver kan underlätta både forskarnas och vårt arbete.

Under utlysningsperioden, och särskilt när deadline för utlysningen närmar sig, kommer många frågor om teknik och villkor från både sökande och lärosäten, särskilt när deadline för utlysningen närmar sig. När besluten är fattade är vårt viktigaste arbete att ta fram statistik över hur många som har sökt och beviljats bidrag inom olika ämnesområden och bidragsformer.

Vad uppskattar du mest?

Att jag har så bra kollegor! Stämningen är trivsam och vi hjälps åt när det behövs. Det är också ganska coolt att finansiera forskning – den formar ju framtiden! Våra bidrag finansierar allt från forskare som har en idé om ett särskilt område de vill undersöka, till att stödja unga forskare i början av sin karriär.

 

Maud Quist, analytiker

MAUD QUIST, ANALYTIKER

Maud Quist är ursprungligen forskare i växtekologi. Senare började hon arbeta som utredare – först med utvärderingar av utbildningskvalitet på dåvarande Högskoleverket.

Jag arbetar mest med olika typer av intressanta utvärderingar och utredningar. Uppdragen rör vitt skilda områden inom forskning och forskningspolitik. Ofta får vi regeringsuppdrag eftersom Vetenskapsrådet också har i uppdrag att ge råd till regeringen i forskningsrelaterade frågor.

Mitt arbete kan till exempel handla om att följa upp riktade forskningssatsningar, svara på remisser och utvärdera den kliniska forskningens betydelse och samhällsnytta vid de sjukvårdsregioner som får statlig ersättning – via det så kallade ALF-avtalet för utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Vad uppskattar du mest?

Att jag har väldigt intressanta, omväxlande och utvecklande arbetsuppgifter! Vi arbetar ofta i projektform, vilket passar mig. Det är roligt att arbeta tillsammans i olika konstellationer med medarbetare som har olika bakgrund. Vi arbetar också nästan alltid tillsammans med externa grupper av sakkunniga experter, ofta internationella, så mycket av arbetet sker på engelska.

Att det finns goda möjligheter till kompetensutveckling är också bra. Det är viktigt att få hålla sig uppdaterad inom aktuella forskningspolitiska frågor och metodutveckling, till exempel genom omvärldsbevakning och relevanta konferenser och seminarier.

Tomas Andersson, forskningssekreterare

TOMAS ANDERSSON, FORSKNINGSSEKRETERARE

Tomas Andersson har disputerat i materialvetenskap på KTH. Han började sedan arbeta som forskningssekreterare på Teknikvetenskapliga forskningsrådet, som år 2001 slogs ihop med fyra andra forskningsråd och bildade Vetenskapsrådet.

Varje år arbetar jag med beredningsprocessen för bedömning av forskarnas ansökningar. I processen ingår även diskussioner om regler och praxis med utsedda forskare för att säkerställa att Vetenskapsrådets policy följs. Utöver det har mina uppdrag skiftat genom åren. Jag har fått många internationella åtaganden. Till exempel arbetar jag med bilaterala utlysningar tillsammans med Kina och Indien. Jag arbetar också med ett nätverk av aktörer för att utveckla samarbetet kring forskning i länderna runt Östersjön, och med forskningsnätverk av europeiska forskningsråd som stödjer EU:s flaggskeppsprogram.

Jag är också Vetenskapsrådets representant i EISCAT (radarsystem för studier av övre atmosfären) en internationell forskningsinfrastruktur vi stödjer och som just nu står inför en mycket intressant utveckling.

Vad uppskattar du mest?

Min inre drivkraft har alltid varit att få en förståelse för hur forskningssystemet fungerar och att skapa mig en uppfattning om hur det bäst kan utvecklas. Då är Vetenskapsrådet en perfekt arbetsplats. Grunden för att trivas på en arbetsplats är naturligtvis också trevliga medarbetare – vilket alltid fungerat bra på Vetenskapsrådet.

När man är insatt i det svenska forskningssystemet är det också väldigt stimulerande att få inblick i hur det fungerar i andra länder. Sedan är ju de kontakter jag får ytterligare en bonus. Jag har idag vänner över hela världen.

Lena Hed, kommunikatör

LENA HED, KOMMUNIKATÖR

Lena Hed har studerat idéhistoria och medie- och kommunikationsvetenskap, och arbetat som kommunikatör inom både näringsliv, stat och kommun.

En vanlig dag för mig handlar ofta om att sätta mig in i olika frågor, planera och ta fram underlag inför arbetsmöten i flera projekt. Det handlar till exempel om att göra kommunikationsplaner, intressentanalyser och aktivitetsplaner och att genomföra olika kommunikationsinsatser i form av exempelvis textproduktion, möten eller seminarier.

Vad uppskattar du mest?

Jag gillar det strategiska perspektivet – att tillsammans med duktiga kollegor bolla idéer om hur vi kan hantera en utmaning eller lyfta ett resultat på olika sätt i olika kanaler, för att frågan ska få uppmärksamhet i rätt sammanhang. Här finns många kunniga människor, och genom arbetsuppgifterna lär jag mig hela tiden nya saker om forskningens villkor, om samhällsutvecklingen och om kommunikation. Vi lär av varandra. Det är inspirerande och kul att bidra genom att tillföra något nytt, förbättra sättet att jobba eller sammanföra olika perspektiv på en fråga.

Om du är nyfiken och bra på att samarbeta i olika föränderliga konstellationer, hålla egna projekt på banan samtidigt som du är en del av en större avdelning, så kommer du att trivas här.

Publicerad den 19 april 2018

Uppdaterad den 20 november 2019

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. GD:s reflektioner efter den Forskningspolitiska dagen

    Den 20 november arrangerade vi för första gången Forskningspolitiska dagen. Vårt syfte var att skapa en arena för frågor som rör utveckling och utmaningar inom det svenska forskningssystemet.

  2. Vetenskapsrådet har en ny rådsdirektör

    Maria Thuveson, tidigare chef för avdelningen för forskningsfinansiering, tar över tjänsten som rådsdirektör efter Ann Fust.

  3. Vetenskapsrådets webbplats har fått ny struktur

    2018 lanserade vi en ny webbplats. Efter att vi utvärderat den gör vi nu en justering av navigering och struktur.