Så undviker vi jäv

När forskare granskar andra forskares ansökningar om forskningsbidrag enligt peer review finns det risk för jäv, det vill säga misstanke om partiskhet. Jävssituationer kan även uppstå i andra steg i hanteringen av ansökningar. För att motverka jäv måste alla som arbetar med ansökningar följa Vetenskapsrådets jävspolicy och riktlinjer för hantering av jäv.

Förvaltningslagen och jävspolicy reglerar arbetet

Enligt objektivitetsprincipen ska myndigheter vara sakliga och opartiska och värna om allas likhet inför lagen. I förvaltningslagen (2017:900) står bland annat att:

 • Den som känner till en omständighet som kan antas göra honom eller henne jävig omedelbart ska anmäla detta till myndigheten.
 • Den som är jävig inte får ta del i handläggningen av ärendet och inte heller närvara när ärendet avgörs. 

Vetenskapsrådet har tagit fram en jävspolicy och riktlinjer för hantering av jäv. I riktlinjerna beskrivs bland annat hur myndigheten ska göra för att förebygga, bedöma och hantera jäv.

Alla som arbetar med ansökningar – sakkunniga i beredningsgrupperna, de som beslutar och myndighetens medarbetare – ska känna till och följa jävspolicyn och riktlinjerna. Att hanteringen av ansökningar är saklig och opartisk är viktigt för att säkerställa att det är de bästa forskningsidéerna som får finansiering.

Jävssituationer i bedömningen av ansökningar kan till exempel handla om att

 • en ledamot i en beredningsgrupp själv har ansökt om forskningsbidrag eller har en närstående som har ansökt eller på något annat sätt kan påverkas av beslutet.
 • en ledamot i en beredningsgrupp har ett pågående eller nyligen avslutat nära samarbete med den som söker. Ett doktorand- handledarförhållande bedömer vi alltid som en jävssituation.

Vad händer när någon är jävig?

Den som är jävig får inte delta i hanteringen av ansökan. Det gäller alla som arbetar med ansökningar. När den aktuella ansökan hanteras av en beredningsgrupp, ett ämnesråd eller en kommitté får den som är jävig inte närvara. Om en ledamot i en beredningsgrupp själv har ansökt om forskningsbidrag ska en annan beredningsgrupp hantera ansökan.

Jävssituationer dokumenteras alltid – både när jäv förekommer och när jäv prövats men inte ansetts förekomma.

Vetenskapsrådets jävspolicy Pdf, 493.3 kB.

Vetenskapsrådets riktlinjer för hantering av jäv Pdf, 2.6 MB.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Vetenskapsrådet deltar i internationellt samarbete för att utveckla bedömning av forskning

  Vetenskapsrådet välkomnar arbetet att på internationell nivå utveckla gemensamma riktlinjer och principer för att bedöma forskning. Vi undertecknar den överenskommelse som tagits fram av European University Association (EUA) och Science Europe, och s...

 2. Nominera ledamöter till beredningsgrupper inom MH 2023

  Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa välkomnar nu förslag på ledamöter till beredningsgrupperna 2023. Läs instruktionerna och skicka gärna in ditt förslag så snart som möjligt, dock senast 30 november 2022.

 3. Har Vetenskapsrådet en jämställd bedömningsprocess?

  Vetenskapsrådets jämställdhetsobservationer har lett till högre kvalitet i bedömningsprocessen, konstaterar generaldirektör Sven Stafström. 2019 var det sjunde gången vi genomförde sådana observationer vid de möten där forskningsansökningar bedöms.