Publicerad den 20 april 2018

Uppdaterad den 05 juni 2018

Så undviker vi jäv

När forskare granskar forskare enligt peer review finns en risk för jäv, det vill säga misstanke om partiskhet. Jävssituationer kan även uppstå i andra steg i hanteringen av ansökningar. För att motverka jäv måste alla som arbetar med ansökningar på Vetenskapsrådet följa förvaltningslagen och vår jävspolicy i sitt arbete.

Förvaltningslagen och jävspolicy reglerar arbetet

Enligt förvaltningslagen (2017:900) ska myndigheter vara sakliga och opartiska och värna om allas likhet inför lagen. I lagen står bland annat att:

 • Den som känner till en omständighet som kan antas göra honom eller henne jävig omedelbart ska anmäla detta till myndigheten.
 • Den som är jävig inte får ta del i handläggningen av ärendet och inte heller närvara när ärendet avgörs.

Vetenskapsrådet har tagit fram en jävspolicy där vi applicerar förvaltningslagen på vår verksamhet. Jävspolicyn beskriver hur alla som arbetar med ansökningar – sakkunniga i beredningsgrupperna, de som beslutar och myndighetens medarbetare – ska göra för att varje ansökan ska få en saklig och opartisk bedömning.

Att hanteringen av ansökningar är saklig och opartisk är viktigt både för att de bästa forskningsidéerna ska få finansiering och att allmänhet och beslutsfattare ska ha förtroende för forskning.

Vetenskapsrådets jävspolicyPDF (pdf, 67.9 kB)

Jävssituationer ser olika ut

Situationer där det finns jäv kan till exempel handla om att en ledamot i en beredningsgrupp själv ansökt om forskningsbidrag, eller har en närstående som har ansökt eller på något annat sätt kan påverkas av beslutet. Det kan också vara fråga om en situation där en ledamot har ett pågående eller nyligen avslutat nära samarbete med den som söker. Ett doktorand- handledarförhållande bedömer vi alltid som en jävssituation.

Vår jävspolicy innehåller fler exempel på jävssituationer, men det är svårt att formulera uttömmande riktlinjer som fångar alla de situationer där det kan finnas jäv. Alla som arbetar med ansökningar måste därför vara observanta och medvetna om hur olika former av relationer kan påverka förmågan att handla opartiskt. Det ska inte finnas några skäl att tvivla på att en ansökan fått en opartisk hantering.

Vad händer när någon är jävig?

Den som är jävig i förhållande till en ansökan får inte hantera denna. Det gäller alla som arbetar med ansökningar. När den aktuella ansökan hanteras av en beredningsgrupp eller ett ämnesråd eller kommitté måste den som är jävig lämna lokalen. Anmälan om jäv antecknas i ett särskilt protokoll.

Om en ledamot i en beredningsgrupp själv har ansökt om forskningsbidrag ska en annan beredningsgrupp hantera ansökan.

Mer inom samma ämne

 1. Beredningshandböcker

  Varje år tar Vetenskapsrådet fram beredningshandböcker för de olika ämnesområdena. Handböckerna som innehåller bland annat hanteringsordningar, riktlinjer och budgetar används av granskarna i beredningsarbetet.

 2. Kriterier och betygsskalor

  Vetenskapsrådet sätter betyg på ansökningarna utifrån fyra olika kriterier och via två typer av betygsskalor. För vissa bidrag tillkommer fler kriterier.

 3. Bedömning inom infrastruktur

  Tre instanser med olika perspektiv på forskningsinfrastruktur deltar i bedömningen av ansökningar om bidrag. Det är sedan Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, som fattar beslutet om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag.