Publicerad den 20 april 2018

Uppdaterad den 12 april 2019

Så undviker vi jäv

När forskare granskar andra forskares ansökningar om forskningsbidrag enligt peer review finns det risk för jäv, det vill säga misstanke om partiskhet. Jävssituationer kan även uppstå i andra steg i hanteringen av ansökningar. För att motverka jäv måste alla som arbetar med ansökningar följa Vetenskapsrådets jävspolicy och riktlinjer för hantering av jäv.

Förvaltningslagen och jävspolicy reglerar arbetet

Enligt objektivitetsprincipen ska myndigheter vara sakliga och opartiska och värna om allas likhet inför lagen. I förvaltningslagen (2017:900) står bland annat att:

 • Den som känner till en omständighet som kan antas göra honom eller henne jävig omedelbart ska anmäla detta till myndigheten.
 • Den som är jävig inte får ta del i handläggningen av ärendet och inte heller närvara när ärendet avgörs. 

Vetenskapsrådet har tagit fram en jävspolicy och riktlinjer för hantering av jäv. I riktlinjerna beskrivs bland annat hur myndigheten ska göra för att förebygga, bedöma och hantera jäv.

Alla som arbetar med ansökningar – sakkunniga i beredningsgrupperna, de som beslutar och myndighetens medarbetare – ska känna till och följa jävspolicyn och riktlinjerna. Att hanteringen av ansökningar är saklig och opartisk är viktigt för att säkerställa att det är de bästa forskningsidéerna som får finansiering.

Jävssituationer i bedömningen av ansökningar kan till exempel handla om att

 • en ledamot i en beredningsgrupp själv har ansökt om forskningsbidrag eller har en närstående som har ansökt eller på något annat sätt kan påverkas av beslutet.
 • en ledamot i en beredningsgrupp har ett pågående eller nyligen avslutat nära samarbete med den som söker. Ett doktorand- handledarförhållande bedömer vi alltid som en jävssituation.

Vad händer när någon är jävig?

Den som är jävig får inte delta i hanteringen av ansökan. Det gäller alla som arbetar med ansökningar. När den aktuella ansökan hanteras av en beredningsgrupp, ett ämnesråd eller en kommitté får den som är jävig inte närvara. Om en ledamot i en beredningsgrupp själv har ansökt om forskningsbidrag ska en annan beredningsgrupp hantera ansökan.

Jävssituationer dokumenteras alltid – både när jäv förekommer och när jäv prövats men inte ansetts förekomma.

Vetenskapsrådets jävspolicyPDF (pdf, 493.3 kB)

Vetenskapsrådets riktlinjer för hantering av jävPDF (pdf, 2.6 MB)

Mer inom samma ämne

 1. Beredningshandböcker

  Varje år tar Vetenskapsrådet fram beredningshandböcker för de olika ämnesområdena. En berdningshandbok innehåller bland annat hanteringsordningar, riktlinjer och budgetar och används av granskarna i beredningsarbetet.

 2. Kriterier och betygsskalor

  Vetenskapsrådet sätter betyg på ansökningarna utifrån fyra olika kriterier och via två typer av betygsskalor. För vissa bidrag tillkommer fler kriterier.

 3. Bedömning inom infrastruktur

  Tre instanser med olika perspektiv på forskningsinfrastruktur deltar i bedömningen av ansökningar om bidrag. Det är sedan Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, som fattar beslutet om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag.