VR kommenterar

VR kommenterar

Publicerad den

Uppdaterad den

"Övergången till öppen tillgång bör ske så snart det är möjligt"

Idag presenterar Science Europe en plan som syftar till att skynda på övergången till öppen tillgång till forskningsresultat, Plan S. Alla vetenskapliga publikationer som redovisar resultat från forskning finansierad av statliga forskningsfinansiärer ska enligt planen vara öppet tillgängliga från första januari 2020. Vetenskapsrådet är i huvudsak överens om målen i planen.


Forskningsresultat och den kunskap som genereras genom forskning har alltid haft en central betydelse för samhällets utveckling. Så kommer det vara också i framtiden. Forskning kommer att lägga grunden till lösningarna på de utmaningar som vi idag står inför, men också leda till helt ny kunskap som ligger bortom dagens kunskapshorisont.

Det är därför viktigt att alla samhällets aktörer har möjlighet att ta del av forskningsresultat. Vi har idag ett stort antal forskarutbildade som är verksamma utanför akademin. Akademin och det omgivande samhället samverkar också i hög grad. Det finns därför behov hos fler än dem inom akademin att kunna tillgodogöra sig forskningsresultat i form av vetenskapliga publikationer. Men åtkomsten till dessa publikationer begränsas av att många av de förlag som publicerar vetenskapliga artiklar tar ut stora avgifter för möjligheten att läsa dem. Denna affärsmodell hindrar forskning, som i stor utsträckning har finansierats av statliga medel, från att komma till nytta i samhället.

De flesta forskningsfinansiärer kräver idag att den forskning de finansierar publiceras med öppen tillgång. Men det sker med utgångspunkt från förlagens affärsmodell med höga kostnader som följd. För att ändra på detta krävs att forskningsfinansiärer och lärosäten är tydliga med både tidsplan och målsättningar för övergången till öppen tillgång.

Den plan som Science Europe idag presenterar innehåller riktlinjer för hur publicering ska ske och utesluter bland annat publicering i tidskrifter som använder sig av en prenumerationsbaserad affärsmodell. Vetenskapsrådet har inte fullt ut tagit ställning till Plan S men vi ska diskutera frågan vid vårt kommande styrelsemöte i september. De mål som anges i Plan S överensstämmer med de mål som formulerades i Vetenskapsrådets förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång samt i den forskningspolitiska propositionen från 2016. Den tveksamhet som finns gäller den snäva tidsplan som anges samt det faktum att Kungliga biblioteket i början av nästa år ska redovisa sitt uppdrag att tydliggöra genomförandet av öppen tillgång. Vetenskapsrådet behöver därför ta ställning till hur tidplanen och riktlinjerna i Plan S förhåller sig till de diskussioner som förs nationellt och hur planen påverkar den forskning vi finansierar.

Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet

Om Science Europe

Science Europe är ett samarbete mellan forskningsfinansiärer och forskningsutförare som bevakar och driver forskningspolitiska frågor. Samarbetet ska bidra till att förverkliga European Research Area, ERA – på svenska kallat det europeiska forskningsområdet. Det är en vision inom EU om ett starkt forskningseuropa som är öppet för omvärlden och där forskare, vetenskaplig kunskap och teknologi kan röra sig fritt.

I dagsläget deltar 43 forskningsfinansiärer och forskningsutförare från 27 länder. Från Sverige deltar Vetenskapsrådet, Formas och Forte.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Öppen tillgång till forskningsdata är möjligt med rätt förutsättningar

    Vetenskapsrådet gör varje år en kartläggning, en analys och en bedömning av hur det nationella arbetet med öppen tillgång till forskningsdata utvecklas. Årets rapport visar att ytterligare resurser behövs för att skynda på utvecklingen.

  2. Öppen tillgång till forskningsdata – en kartläggning, analys och bedömning 2023

    Vetenskapsrådet har i uppdrag att samordna, följa upp och främja samverkan i arbetet för öppen tillgång till forskningsdata. Varje år publicerar vi en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till forskni...

  3. Öppna data och forskningsinfrastrukturer i fokus för konferens

    Vikten av forskningsinfrastrukturer och öppna data i den digitala tidsåldern var temat för en konferens under Sveriges EU-ordförandeskap i Lund 19–20 juni. Under konferensen presenterade utbildningsminister Mats Persson en deklaration om att maximera...