VR kommenterar

VR kommenterar

Publicerad den 04 september 2018

Uppdaterad den 20 september 2018

"Övergången till öppen tillgång bör ske så snart det är möjligt"

Idag presenterar Science Europe en plan som syftar till att skynda på övergången till öppen tillgång till forskningsresultat, Plan S. Alla vetenskapliga publikationer som redovisar resultat från forskning finansierad av statliga forskningsfinansiärer ska enligt planen vara öppet tillgängliga från första januari 2020. Vetenskapsrådet är i huvudsak överens om målen i planen.


Forskningsresultat och den kunskap som genereras genom forskning har alltid haft en central betydelse för samhällets utveckling. Så kommer det vara också i framtiden. Forskning kommer att lägga grunden till lösningarna på de utmaningar som vi idag står inför, men också leda till helt ny kunskap som ligger bortom dagens kunskapshorisont.

Det är därför viktigt att alla samhällets aktörer har möjlighet att ta del av forskningsresultat. Vi har idag ett stort antal forskarutbildade som är verksamma utanför akademin. Akademin och det omgivande samhället samverkar också i hög grad. Det finns därför behov hos fler än dem inom akademin att kunna tillgodogöra sig forskningsresultat i form av vetenskapliga publikationer. Men åtkomsten till dessa publikationer begränsas av att många av de förlag som publicerar vetenskapliga artiklar tar ut stora avgifter för möjligheten att läsa dem. Denna affärsmodell hindrar forskning, som i stor utsträckning har finansierats av statliga medel, från att komma till nytta i samhället.

De flesta forskningsfinansiärer kräver idag att den forskning de finansierar publiceras med öppen tillgång. Men det sker med utgångspunkt från förlagens affärsmodell med höga kostnader som följd. För att ändra på detta krävs att forskningsfinansiärer och lärosäten är tydliga med både tidsplan och målsättningar för övergången till öppen tillgång.

Den plan som Science Europe idag presenterar innehåller riktlinjer för hur publicering ska ske och utesluter bland annat publicering i tidskrifter som använder sig av en prenumerationsbaserad affärsmodell. Vetenskapsrådet har inte fullt ut tagit ställning till Plan S men vi ska diskutera frågan vid vårt kommande styrelsemöte i september. De mål som anges i Plan S överensstämmer med de mål som formulerades i Vetenskapsrådets förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång samt i den forskningspolitiska propositionen från 2016. Den tveksamhet som finns gäller den snäva tidsplan som anges samt det faktum att Kungliga biblioteket i början av nästa år ska redovisa sitt uppdrag att tydliggöra genomförandet av öppen tillgång. Vetenskapsrådet behöver därför ta ställning till hur tidplanen och riktlinjerna i Plan S förhåller sig till de diskussioner som förs nationellt och hur planen påverkar den forskning vi finansierar.

Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet

Om Science Europe

Science Europe är ett samarbete mellan forskningsfinansiärer och forskningsutförare som bevakar och driver forskningspolitiska frågor. Samarbetet ska bidra till att förverkliga European Research Area, ERA – på svenska kallat det europeiska forskningsområdet. Det är en vision inom EU om ett starkt forskningseuropa som är öppet för omvärlden och där forskare, vetenskaplig kunskap och teknologi kan röra sig fritt.

I dagsläget deltar 43 forskningsfinansiärer och forskningsutförare från 27 länder. Från Sverige deltar Vetenskapsrådet, Formas och Forte.

Publicerad den 04 september 2018

Uppdaterad den 20 september 2018

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Dela forskningsdata och resultat för hantering av Coronaviruset

    Vetenskapsrådet ställer sig bakom ett ställningstagande som uppmanar forskare, tidskrifter och forskningsfinansiärer att se till att forskningsresultat och data som har relevans för hanteringen av Coronaviruset snabbt delas och görs öppet tillgänglig...

  2. Svenska listan – sakkunniggranskade kanaler i Swepub

    Svenska listan syftar till att göra innehållet i Swepub tillgängligt för kvalitetssäkrade bibliometriska analyser.

  3. Jag vill, men hinner inte!

    Under våren 2019 besvarade 3 699 forskare vid 31 svenska lärosäten en enkät om deras syn på kommunikation och öppen vetenskap. Resultaten, som presenteras i denna rapport, kan förhoppningsvis leda till en mer informerad dialog om vad forskare...