VR kommenterar

VR kommenterar

Publicerad den

Uppdaterad den

”Ta chansen att påverka Vetenskapsrådets forskningsöversikter!”

Nu har vi öppnat upp för möjligheten att kommentera den första av de forskningsöversikter som våra ämnesråd och kommittéer har arbetat fram under våren och sommaren.

Vart fjärde år tar Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer fram aktuella
forskningsöversikter för sina respektive ansvarsområden. Forskningsöversikterna innehåller vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om hur Vetenskapsrådet kan bidra till en positiv utveckling inom områdena de kommande fem till tio åren. De beskriver tillståndet för forskningen i Sverige idag och vilka utvecklingstrender som framträder. De är framåtsyftande, och bygger på analyser av det egna området och av omvärlden.

Det är viktigt för oss att du som forskare får möjlighet att påverka hur de färdiga översikterna utformas. Att forskarsamhället deltar gör att översikterna blir bättre förankrade och mer användbara. De är viktiga underlag för det strategiska arbetet i Vetenskapsrådets styrelse, ämnesråd och kommittéer och fungerar som underlag för myndighetens inspel till den forskningspolitiska propositionen.

Slutversionerna beräknas publiceras under början av 2023, och kommer då även spridas till andra intressenter inom det svenska forskningssystemet.

Dina synpunkter är viktiga, ta chansen att påverka!

Maria Thuveson, tf generaldirektör Vetenskapsrådet

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Resultatdialog 2022

    Välkommen till Vetenskapsrådets konferens Resultatdialog som i år arrangeras av Örebro universitet. Syftet med konferensen är att presentera nya rön inom utbildningsvetenskaplig forskning och att fungera som en mötesplats för forskare och andra som ä...

  2. Forskningsöversikt konstnärlig forskning

    Nu har du möjlighet att kommentera innehållet i den preliminära forskningsöversikten för konstnärlig forskning. Läs instruktionerna och skicka in dina kommentarer senast 7 oktober.

  3. Dialogmöten om forskningsöversikt – utbildningsvetenskap

    Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté tar under 2022 fram en forskningsöversikt för utbildningsvetenskap. Dialogmöten om ett första utkast av översikten arrangeras på fem lärosäten i oktober. Välkommen!