Forskningsöversikter 2023

Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer har under våren och sommaren arbetat fram preliminära forskningsöversikter som ska ligga till grund för myndighetens strategiska arbete. Öppenhet, transparens och en god förankring i forskarsamhället är viktigt för oss. Därför ger vi möjlighet att lämna kommentarer på översikterna.

Underlag till Vetenskapsrådets strategiska arbete

Forskningsöversikterna innehåller en beskrivning av nuläget och en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren för respektive ämnesområde. De innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser som ska främja forskningen i Sverige.

De färdiga forskningsöversikterna ligger till grund för ämnesrådens och kommittéernas strategiska arbete. De utgör också ett centralt material när Vetenskapsrådet tar fram underlag till den kommande forskningspolitiska propositionen.

Kommentera forskningsöversikterna

De preliminära forskningsöversikterna publiceras vid olika tidpunkter under augusti–oktober 2022. I tidplanen nedan hittar du datum för när du kan kommentera respektive översikt.

Kommentarerna används i samband med att ämnesråd och kommittéer reviderar förslaget till forskningsöversikt till slutversionen. Vi publicerar slutversionerna av översikterna i början av 2023.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsöversikt utbildningsvetenskap

    Nu har du möjlighet att kommentera innehållet i den preliminära forskningsöversikten för utbildningsvetenskap. Läs instruktionerna och skicka in dina kommentarer senast 12 oktober.

  2. Forskningsöversikt naturvetenskap och teknikvetenskap

    Nu har du möjlighet att kommentera innehållet i den preliminära forskningsöversikten för naturvetenskap och teknikvetenskap. Läs instruktionerna och skicka in dina kommentarer senast 12 oktober.

  3. Forskningsöversikt medicin och hälsa

    Nu har du möjlighet att kommentera innehållet i den preliminära forskningsöversikten för medicin och hälsa. Läs instruktionerna och skicka in dina kommentarer senast 12 oktober.