Forskningsöversikter 2023

Vart fjärde år tar Vetenskapsrådets ämnesråd, råd och kommittéer fram forskningsöversikter inom sina respektive ämnesområden. Översikterna ligger till grund för vårt strategiska arbete och är centralt för vårt underlag till den kommande forskningspropositionen.

Nuläge och prognos för de kommande åren

Forskningsöversikterna innehåller en beskrivning av nuläget och en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren för områdena konstnärlig forskning, humaniora och samhällsvetenskap, klinisk behandlingsforskning, medicin och hälsa, naturvetenskap och teknikvetenskap, utbildningsvetenskap samt utvecklingsforskning. De innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser som ska främja forskningen i Sverige.

Forskningsöversikterna ligger till grund för ämnesrådens och kommittéernas strategiska arbete. De utgör också ett centralt material när Vetenskapsrådet tar fram underlag till den kommande forskningspolitiska propositionen.

Under hösten 2022 har forskare, lärosäten och organisationer haft möjlighet att kommentera innehållet i preliminära versioner.

Vi publicerar de färdiga forskningsöversikterna successivt.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Nationellt forskningsprogram om segregation lanserar strategisk forskningsagenda och ny utlysning

    Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om segregation. Nu finns en strategisk forskningsagenda på plats som ska vägleda arbetet framåt.

  2. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om segregation

    Forskning för att stärka människors livschanser Målet med Vetenskapsrådets tioåriga nationella forskningsprogram om segregation är att bidra med kunskap som kan minska segregationen samt skapa jämlika uppväxt- och levnadsvillkor och goda livschanser...

  3. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om brottslighet

    Målet med det nationella forskningsprogrammet om brottslighet är att tillföra ny kunskap om kriminalitetens orsaker och konsekvenser, och om metoder för att förebygga och bekämpa brott. Den strategiska forskningsagendan pekar ut tre huvudsakliga akt...