Forskningsöversikter 2023

Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer har under våren och sommaren arbetat fram preliminära forskningsöversikter inom sina respektive områden. Öppenhet, transparens och en god förankring i forskarsamhället är viktigt för oss. Därför ger vi möjlighet att lämna kommentarer på översikterna.

Underlag till Vetenskapsrådets strategiska arbete

Forskningsöversikterna innehåller en beskrivning av nuläget och en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren för respektive ämnesområde. De innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser som ska främja forskningen i Sverige.

De färdiga forskningsöversikterna ligger till grund för ämnesrådens och kommittéernas strategiska arbete. De utgör också ett centralt material när Vetenskapsrådet tar fram underlag till den kommande forskningspolitiska propositionen.

Kommentera forskningsöversikterna

De preliminära forskningsöversikterna publiceras vid olika tidpunkter under augusti–oktober 2022. I tidplanen nedan hittar du datum för när du kan kommentera respektive översikt.

Kommentarerna används i samband med att ämnesråd och kommittéer reviderar förslaget till forskningsöversikt till slutversionen. Vi publicerar slutversionerna av översikterna i början av 2023.

Tidplan

Ämnesområde

Öppen för kommentarer

Humaniora och samhällsvetenskap

25 augusti–7 september

Konstnärlig forskning

19 september–7 oktober

Medicin och hälsa

29 september–12 oktober

Klinisk behandlingsforskning

29 september–12 oktober

Naturvetenskap och teknikvetenskap

29 september–12 oktober

Utbildningsvetenskap

29 september–12 oktober

Utvecklingsforskning

29 september–12 oktober

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Hearing – forskningsöversikt humaniora och samhällsvetenskap

    Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap bjuder in till en hearing där ett första utkast till forskningsöversikt över området presenteras och diskuteras. Hearingen är öppen för alla, men vänder sig främst till dig som är aktiv forskare inom hum...

  2. Arbetet med Vetenskapsrådets forskningsöversikter är igång

    Under 2022 arbetar Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer fram forskningsöversikter inom sina respektive områden. I höst öppnar vi upp för möjligheten att lämna kommentarer på ett första utkast.

  3. Forskares tid för forskning – utveckling i Sverige 2013–2019 samt en internationell jämförelse

    Forskningstid är en central förutsättning för att kunna bedriva forskningsverksamhet av hög kvalitet. Men forskare behöver lägga arbetstid även på andra uppgifter, till exempel administration, ansökningar av forskningsmedel och undervisning. Denna r...