Vetenskapsrådets förslag på
prioriteringar i en svensk life
science-strategi

Regeringen har inrättat ett life science-kontor som ska ta fram en nationell life science-strategi. Som utgångspunkt för diskussion och förankring i arbetet med strategin har kontoret tagit fram dokumentet ”Färdplan life science – vägen till en nationell strategi”. Vetenskapsrådet har en del synpunkter på innehållet i färdplanen och ett antal rekommendationer för det fortsatta arbetet med strategin.

Vetenskapsrådet menar bland annat att färdplanen är alltför smal och riktar in sig på ett fåtal områden när den istället borde omfatta hela life science-sektorn.

Vetenskapsrådets rekommendationer handlar i korthet om att
 • stärka grundforskningen
 • samordna satsningar inom life science
 • se över juridiska förutsättningar för en nationell e-plattform
 • forskning måste prioriteras i den kliniska verksamheten
 • öka den internationella samverkan
 • skapa en bred förankring hos alla parter.

Mer inom samma ämne

 1. Utredning av organisationen av kliniska kommittéer vid Vetenskapsrådet

  På uppdrag från regeringen har Vetenskapsrådet gjort en översyn av myndighetens två kommittéer inom klinisk forskning na och tagit fram rekommendationer om hur arbetet kan utvecklas. I uppdraget ingick också att analysera hur verksamheten kan utveck...

 2. Vetenskapsrådets synpunkter på LIF:s åtgärdsförslag för att öka företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar

  LIF (branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige) har tagit fram förslag på åtgärder som ska öka de företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningarna i Sverige. Förslagen är ett inspel till arbetet med den nationella life sc...

 3. Vetenskapsrådets inspel till den nationella Life Science-strategin

  Regeringen har inrättat ett life science-kontor som ska ta fram en nationell life science-strategi. Vetenskapsrådet menar att en nationell life science-strategi är central för att stärka Sveriges förmåga att möta utmaningar och ta tillvara på möjligh...