Suicidalt beteende och vård

Skillnader mellan flyktingar, andra migranter och personer födda i Sverige

Trots att den globala migrationen ökat kraftigt saknas i stort sett forskning om suicidalt beteende (självmordsförsök och självmord) bland utrikes födda och då särskilt bland flyktingar. Studier om skillnader i vårdutnyttjande bland utrikes födda respektive svenskfödda med suicidalt beteende saknas nästan helt. I den här policy brief:en sammanfattas ett nytt forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration. Projektet syftar till att undersöka vägar till suicidalt beteende, faktorer som påverkar hälso- och sjukvårdsinsatser före och efter ett självmordsförsök samt vägar till negativa hälsoutfall efter självmordsförsök bland flyktingar, migranter utan flyktingstatus och svenskfödda.

Denna policy brief har tagits fram som ett samarbete mellan Delmi och Vetenskapsrådet i syfte att synliggöra forskning som beviljats medel från Vetenskapsrådet.

Läs mer om Vetenskapsrådets nationella forskningsprogram inom migration och integration.

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsprojekt om antibiotika

    Läs om forskningsprojekten som inletts inom ramen för det nationella forskningsprogrammet inom antiobiotika och antibiotikaresistens.

  2. Levd religion och social mobilitet bland migranter i Sverige

    Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

  3. Integration av unga i Sverige i ett flerdimensionellt perspektiv

    Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.