Nationell implementeringsplan för att främja svensk användning och nytta av ESS och MAX IV

Den nationella implementeringsplanen är ett av flera verktyg för att förverkliga visionen om att göra forskningsanläggningarna ESS och MAX IV till hörnstenar i ett världsledande centrum för materialvetenskap och life science. Arbetet som beskrivs i planen ska bidra till att samla och koordinera berörda aktörer och omsätta identifierade behov till aktiviteter som kan genomföras av de berörda aktörerna inom ramen för deras strategier, riktlinjer, resurser och uppdrag.

Implementeringsplanen har arbetats fram av ESS/MAX IV-kansliet, som är ett myndighetssamarbete mellan Vetenskapsrådet och Vinnova.

Detta är en uppdatering av implementeringsplanen och gäller tills uppdraget slutredovisas 31 maj 2025.

Mer inom samma ämne

  1. Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2023/2024

    Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, har beslutat om hur de 70 förslag som kom in i förra årets behovsinventering ska kategoriseras. 19 av områdena har placerats i kategori A1, som innebär att de är högt prioriterade och kan komma att inklude...

  2. Storskaliga beräkningsresurser

    Forskar du inom beräkningsvetenskap? Då kan du ansöka om att få tillgång till svenska och europeiska beräkningsresurser vid NAISS och EuroHPC. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

  3. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...