Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärker den utbildningsvetenskapliga forskningen.

I denna rapport presenteras en omfattande kartläggning och behovsinventering av hur utbildningsdata på elev- och studentnivå, skolnivå, huvudmannanivå och nationell nivå kan göras tillgänglig, lagras och användas av forskarsamhället. Rapporten innefattar även en utblick om hur utbildningsvetenskapligt relevant data hanteras i de nordiska länderna.

Rapporten fångar in behovet av stöd till forskare för att använda och lagra olika former av data samt beskriver vilken data som finns tillgänglig. Den ger också flera rekommendationer om hur utbildningsdata och infrastrukturer kan stärka utbildningsvetenskaplig forskning.

Rapporten är den första av sitt slag och ett viktigt underlag till den utbildningsvetenskapliga kommitténs arbete med att stärka svensk forskning inom området.

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapligt samtal om förskolans och skolans digitalisering

    I stället för en polariserad debatt vill Vetenskapsrådet lyfta fram olika perspektiv på förskolans och skolans digitalisering, både från utbildningsvetenskaplig forskning och från forskning inom andra discipliner. I detta seminarium ger forskare med ...

  2. Storskaliga beräkningsresurser

    Forskar du inom beräkningsvetenskap? Då kan du ansöka om att få tillgång till svenska och europeiska beräkningsresurser vid NAISS och EuroHPC. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

  3. Data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Under 2023 genomförde Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté en kartläggning och behovsinventering avseende data samt behov av infrastrukturer för utbildningsvetenskap. Vid detta seminarium presenterar utredare Jan Hylén rapporten.