Statistik 2013

Inom den stora utlysningen 2013 beviljade Vetenskapsrådet totalt närmare 4,3 miljarder till forskning och forskningsinfrastrukturer för de kommande fem åren.


2,8 miljarder kronor till grundläggande forskning

Totalt beviljades cirka 2,8 miljarder kronor till grundläggande forskning inom alla ämnesområden för år 2015–2019. Dessutom gick 1,5 miljarder till infrastrukturer under samma period.

Den största delen av medlen (exklusive infrastrukturstöd) gick till fria projektbidrag, totalt 2,2 miljarder kronor. Utöver detta gick 420 miljoner kronor till de andra bidrag som ingick i vår stora utlysning, till exempel riktade projektbidrag och rambidrag. Utöver det som utlystes inom den stora utlysningen fördelades  ytterligare medel under året, till exempel genom andra utlysningar samt medlemskap i olika internationella infrastrukturer.

Diagrammet nedan visar hur mycket som beviljades inom respektive område för hela bidragsperioden.

Bidragsbelopp per ämnesområde

Ämnesområde

Totalt beviljat belopp, miljoner kronor

Nationell och internationell forskningsinfrastruktur*

1 500

Medicin och hälsa

966

Naturvetenskap och teknikvetenskap

937

Humaniora och samhällsvetenskap

436

Utbildningsvetenskap

219

Konstnärlig forskning och utveckling

31

*Varav en stor del till fortsatt drift och utveckling av Max IV

14 procent av alla ansökningar beviljades

Totalt inkom 5 338 ansökningar, varav 742 beviljades. Detta innebar en total beviljandegrad på 14 procent.

Anledningen till att beviljandegrader för infrastruktur inte är inräknad i nedanstående siffror är att bidragen inte går till enskilda forskare utan till verktyg som ska vara öppet tillgängliga för alla forskare (efter vetenskaplig bedömning).

Beviljandegrader

Beviljandegrader 2013

Kvinnor och män

Ett av Vetenskapsrådets mål för att uppnå jämställdhet inom vårt verksamhetsområde är att uppnå samma beviljandegrad för kvinnor och män. Av samtliga ansökningar (exklusive infrastrukturansökningar) kom 1 883 från kvinnor, varav 237 beviljades. Motsvarande siffror för männen var 3 314 ansökningar och 478 beviljade. Den totala beviljandegraden för kvinnor var således 13 procent och för män 14 procent.

Bidragsbelopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Totalt beviljat belopp

Karolinska institutet, KI

553 088 000

Lunds universitet

412 458 000

Uppsala universitet

354 851 000

Göteborgs universitet

331 948 000

Stockholms universitet

271 976 000

Kungl. Tekniska högskolan, KTH

178 300 000

Umeå universitet

170 153 000

Linköpings universitet

139 887 000

Chalmers tekniska högskola

102 497 000

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

 32 662 000

Tabellen visar de tio medelsförvaltare som beviljats mest medel för bidragsperioden. 

Publicerad den 01 december 2013

Uppdaterad den 19 november 2019

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Alla belopp presenteras i svenska kronor (SEK).

Beviljandegrad är den andel i procent som beviljats bidrag av det totala antalet inkomna ansökningar inom en kategori.

Medelbidrag är medelvärdet för första årets beviljade bidragsbelopp.

Medelsförvaltare är universitet eller högskolor eller andra svenska offentliga organisationer (som uppfyller Vetenskapsrådets krav på medelsförvaltare).

Som unga forskare räknas forskare som (vid ansökningstillfället) doktorerat för mindre än åtta år sedan.

Mer inom samma ämne

  1. Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

    I mitten av april publiceras besluten om hur de förslag på ny eller uppgraderad infrastruktur som kom in i förra årets behovsinventering ska prioriteras.

  2. Hon synliggör det osynliga – till minne av Kerstin Hesselgren

    1922 blev Kerstin Hesselgren Sveriges första kvinnliga riksdagsledamot. Varje år utlyser Vetenskapsrådet medel för en gästprofessur instiftad till hennes minne. Årets innehavare är Ann Phoenix som kommer att vara verksam vid Umeå universitet.

  3. STINT och Vetenskapsrådet stödjer samarbeten med kinesiska universitet

    15 miljoner kronor har beviljats till 30 projekt under perioden 2020–2023 inom STINT:s forskningsprogram Joint China-Sweden Mobility. Av detta bidrar Vetenskapsrådet med 5 miljoner kronor.