Projektbidrag för internationellt samarbete inom GENDER-NET Plus Co-Fund

Detta bidrag syftar till att stödja internationella forskningssamarbeten inom ERA-Net Co-Fund-programmet GENDER-NET Plus. Bidraget avser svensk partners deltagande i forskningskonsortium som utforskar köns- och genusdimensioner i forskningsämnen relaterade till en eller flera av följande av de Globala målen för hållbar utveckling: SDG 3 Hälsa och välbefinnande, SDG 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, samt SDG 13 Bekämpa klimatförändringen. Sverige är via Vetenskapsrådet en av de 16 forskningsfinansiärer från 13 länder som deltar i utlysningen inom GENDER-NET Plus.

Ansökan till konsortieutlysningen görs av forskningskonsortiets internationella koordinator via ansökningssystemet Electronic Proposal Submission System (EPSS) som drivs av det estniska forskningsrådet ETAg. Fullständiga anvisningar, utlysningstext samt länk till GENDER-NET Plus ansökningssystem nås via GENDER-NET Plus webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som projektledare (PI) som representerar en svensk partner i en konsortieansökan ska även lämna in en ansökan i Vetenskapsrådets ansökningssystem Prisma. I texten nedan beskrivs förutsättningarna för att du som svensk forskare och PI ska kunna delta i denna utlysning och vad som ska ingå i ansökan till Vetenskapsrådet samt hittar du den länk som tar dig till ansökningsformuläret i Prisma.

SammanfattningTyp av bidrag

Projektstöd

Område

Humaniora och samhällsvetenskap

Medicin och hälsa
Naturvetenskap och teknikvetenskap
Utvecklingsforskning

Inriktning

Medel utlyses till tvärvetenskapliga forskningsprojekt med ett köns- och genusperspektiv avseende något av de följande av FN:s globala mål för hållbar utveckling inom Agenda 2030: Mål 3 Hälsa och välbefinnande, Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, samt mål 13 Bekämpa klimatförändringarna. Se GENDER-NET Plus hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Söks av

Enskild forskare som ingår som företrädare för en svensk partner i ett konsortium inom GENDER-NET Plus med partners från minst två ytterligare deltagande länder. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådets godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Bidragstid

1-3 år

Bidragsbelopp

Upp till totalt 300 000 euro för bidragsperioden för det svenska deltagandet i konsortiet. Upp till totalt 400 000 euro om en svensk partner även är internationell koordinator för hela konsortiet.

Utlysningen stänger

Skissansökan: För konsortieansökan till GENDER-NET Plus: 1 mars 2018 (kl. 17.00 CET)

För svensk projektledares (PI) ansökan i Prisma: 6 mars 2018 (kl. 14.00)

Fullständig ansökan: För konsortieansökan till GENDER-NET Plus: Mitten av juli 2018, exakt tid meddelas konsortier som går vidare till detta steg.
För svensk PI:s ansökan i Prisma: 18 juli 2018 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i slutet av oktober 2018

Bidragsperioden startar

December 2018

(Observera dock att forskningskonsortieprojektet kan starta mellan 1 december 2018 och 1 mars 2019 men måste avslutas senast 31 december 2021)

 

Ansökningsförfarande

Ansökan om bidrag inom GENDER-NET Plus görs i ett tvåstegsförfarande där ansökan först lämnas in i en förenklad version som här benämns skissansökan. De sökande vars skissansökan godkänns får sedan lämna in en fullständig ansökan. Både skissansökan och den fullständiga ansökan genomgår sakkunniggranskning och rankas i konkurrens med övriga ansökningar.

Ansökan till GENDER-NET Plus konsortieutlysning görs av forskningskonsortiets internationella koordinator.

Som projektledare (PI) som företräder en svensk partner i forskningskonsortiet ska du, parallellt med att den internationella koordinatorn lämnar in konsortieansökan, lämna in motsvarande ansökningar (skissansökan respektive fullständig ansökan) i Vetenskapsrådets ansökningssystem Prisma. Mer information om hur du praktiskt går tillväga finns i avsnittet ”Hur ansöker jag” nedan.

Innehållet i din skissansökan kommer automatiskt att överföras till den fullständiga ansökan om ditt konsortium blir inbjudet att lämna in en fullständig ansökan till GENDER-NET Plus. Du kommer därefter att behöva uppdatera innehållet i din ansökan till Vetenskapsrådet så att det stämmer överens med den fullständiga konsortieansökan som lämnats till GENDER-NET Plus, samt komplettera med en sektion om etiska överväganden. Mer information om detta finns i avsnittet "Hur ansöker jag" nedan.

Villkor för att ansöka

Nedanstående villkor måste vara uppfyllda för att du ska vara behörig att ansöka om bidraget. Vi utför kontroller som gör att obehöriga ansökningar avvisas från fortsatt hantering.

Sökande

Bidraget söks av dig som i egenskap av projektledare (PI) representerar en svensk partner som deltar i ett forskningskonsortium som ansöker om forskningsmedel i ERA-Net GENDER-NET Plus utlysning. Forskningskonsortiet består av partners från minst två andra deltagande länder, utöver dig själv och eventuella ytterligare svenska partners. Se fullständiga behörighetskrav för konsortiets uppbyggnad i utlysningstext www.gender-net-plus.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du är projektledare och vetenskapligt ansvarig för en svensk partner inom forskningskonsortiet och du ska ha en aktivitetsgrad i projektet om minst 20 procent av en heltidsanställning. Du ska ha avlagt svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen senast den sista ansökningsdagen för denna utlysning. Det examensdatum som vi utgår från är det datum då du har uppfyllt alla krav för fullgjord examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling. För dig med svensk doktorsexamen gäller det examensdatum som finns registrerat i Ladok.

Bidrag från Vetenskapsrådet ska förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller våra krav på medelsförvaltare.öppnas i nytt fönster För att du ska kunna ansöka måste din organisation alltså vara godkänd som medelsförvaltare. Notera alltså att svenska forskare vid exempelvis företag inte kan finansieras och därmed inte ska lämna in en ansökan till Vetenskapsrådet, även om de ingår i en konsortieansökan.

Om du beviljas bidrag ska du vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar, såvida inte Vetenskapsrådet medger undantag. Anställningen ska omfatta minst 20 procent av en heltidsanställning. Du behöver inte vara anställd av medelsförvaltaren vid ansökningstillfället.

Antal ansökningar och tidigare bidrag

Villkoren som beskrivs under detta avsnitt gäller endast dig som är sökande och projektledare (PI).

Vilka bidrag kan jag söka samtidigt från Vetenskapsrådet?

Du får endast lämna in en ansökan om detta bidrag och du kan endast ingå i en svensk partner i ett forskningskonsortium inom utlysningen. Övriga restriktioner för vilka bidrag du kan söka under samma år framgår av tabellen nedan. Bidrag inom denna utlysning räknas som ”Projektbidrag med inriktning”.

Tabell: Bidrag du kan söka samtidigtPDF

Vad gäller om jag har ett tidigare bidrag från Vetenskapsrådet?

Det finns vissa restriktioner om du är projektledare för ett tidigare beviljat bidrag som är pågående, det vill säga vars bidragsperiod (utbetalningsperiod från Vetenskapsrådet) överlappar bidragsperioden för det bidrag som ansökan avser. Notera att dispositionstiden, det vill säga tiden som du kan disponera det beviljade bidraget, normalt är längre än bidragsperioden. Information om vad som gäller för ditt tidigare bidrag finner du i det ”godkännande av villkor” du fått från Vetenskapsrådet.

Se tabellen nedan för ytterligare information om vad du kan söka om du har ett pågående bidrag. Bidrag inom denna utlysning räknas som ”Projektbidrag med inriktning”.

Tabell: Bidrag du kan söka om du har pågående bidragPDF

Observera! Om du har varit projektledare för tidigare bidrag från Vetenskapsrådet som är avslutade, måste slutlig ekonomisk återrapportering för alla dessa vara inlämnade inom angiven tidsram för att du ska kunna ansöka om ett nytt bidrag. Kontakta din medelsförvaltare om du är osäker på om alla dina slutliga ekonomiska återrapporteringar är inlämnade.

Vad gäller ansökningar till eller bidrag från andra finansiärer?

Om din ansökan till Vetenskapsrådet rör samma projektidé som ett bidrag du beviljats av eller ansöker om från en annan finansiär, ska du ha redogjort för detta i din ansökan till GENDER-NET Plus.

Kostnader och bidragsbelopp

Bidrag kan sökas för att finansiera alla slags projektrelaterade kostnader, såsom löner (inklusive egen lön, dock högst motsvarande din aktivitetsgrad i projektet), lokaler, driftskostnader (exempelvis förbrukningsmaterial, resor inklusive vistelser vid forskningsanläggningar, publiceringskostnader och mindre utrustning) samt avskrivningskostnader. Bidraget får inte användas till stipendier. Om en doktorand deltar får projektmedel inte betalas ut som lön för den tid som doktoranden undervisar.

Det högsta belopp som kan sökas för svenskt deltagande i ett konsortium är totalt 300 000 EUR för hela bidragsperioden (400 000 EUR om en svensk partner även är koordinator för hela konsortiet). Ett konsortium kan alltså innehålla mer än en svensk partner, men det sammanlagda beloppet för alla svenska partners får alltså inte överstiga de ovanstående beloppsgränserna.

Bidragstid

Bidrag kan sökas för upp till 3 år. Konsortieprojektet kan påbörjas mellan december 2018 och mars 2019 men måste avslutas senast 31 december 2021. Första utbetalning sker tidigast i december 2018.

Hur ansöker jag?

Forskningskonsortiet ansöker gemensamt i GENDER-NET Plus ansökningssystem som nås via www.gender-net-plus.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dessutom måste du som projektledare (PI) som representerar en svensk partner i forskningskonsortiet parallellt registrera motsvarande ansökan elektroniskt i Prisma, som är Vetenskapsrådets ansökningssystem. Notera att parallellutlysningen i Prisma för dig som är svensk partner av praktiska skäl stänger några dagar efter GENDER-NET Plus ansökningssystem. Detta gäller både för skissansökan och senare för den fullständiga ansökan.

Till ansökningsformuläret i Prisma.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du skapar din ansökan i Prisma genom att fylla i textfält, hämta in information från ditt personliga konto, samt bifoga de bilagor som efterfrågas.

För att du ska kunna ansöka måste din organisation ha godkänts som medelsförvaltareöppnas i nytt fönster och skapat ett organisationskonto i Prisma.

För de flesta moment i Prisma finns ett användarstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver hur du ska göra, samt svar på vanliga frågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi uppmanar dig att ta del av dessa när du skriver din ansökan.

Vänligen undvik att ange ditt eller annan persons fullständiga personnummer i ansökan på andra ställen än där det särskilt efterfrågas.

Skapa personkonto i Prisma

Innan du ansöker måste du skapa ett personligt konto i Prismalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där du sparar dina person- och cv-uppgifter. Informationen behöver bara läggas in en gång, och kan därefter kompletteras eller ändras vid behov. Hela ansökan skall lämnas in på engelska med undantag för den populärvetenskapliga sammanfattningen som skall lämnas in på svenska. Du kan även lägga in dina publikationer för framtida bruk. Observera att inga publikationer ska hämtas in från ditt konto till ansökningsformuläret.

Tänk på att skapa ditt personliga konto i god tid. De ansökningar du registrerar i Prisma kopplas till ditt personliga konto.

Text

Vissa textfält går att formatera, vilket innebär att du i dessa textfält kan ändra typsnitt, justering och teckenstorlek, samt infoga tabeller och symboler. Om du klistrar in en text som du skrivit i ett ordbehandlingsprogram (t.ex. Microsoft Word) kan du behöva efterjustera formateringen med verktygen i Prisma. Bilder kan dock inte infogas i textfälten. Vi rekommenderar att du använder typsnitten Arial, Calibri eller Verdana.

Alla textfält har begränsningar för antal tecken, vilket illustreras av teckenräknare. Om du fyller i för många tecken går ansökan inte att registrera.

Bifogade dokument och bilagor

Till vissa fält ska du bifoga en bilaga utformad enligt de instruktioner som anges. Bilagan kan endast utgöras av en fil och du kan bara bifoga dokument i PDF-format. Alla bilagor har begränsningar i filstorlek och sidantal. Du kommer inte kunna registrera din ansökan med en bilaga som överskrider de angivna maxgränserna.

Signering

Skissansökan skall signeras elektroniskt i Prisma av dig som sökande. Observera att skissansökan inte signeras av medelsförvaltaren.

Den fullständiga ansökan ska signeras elektroniskt i Prisma både av dig som PI (sökande), och av en behörig företrädare för medelsförvaltaren. Se mer information under Registrera ansökan nedan.

Vad ska ansökan innehålla?

Orientera dig i GENDER-NET Plus utlysningstexter på www.gender-net-plus.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt ansökningsformuläret i Prisma parallellt med att du läser nedanstående instruktioner.

Språk

Utländska experter används i den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna. För att säkerställa att bedömningen sker på ett likvärdigt och effektivt sätt ber vi dig därför att utforma din ansökan på engelska.

Ansökans delar

Ansökningsformuläret i Prisma innehåller följande flikar (gäller både skiss och fullständig ansökan):

 • Beskrivande information
 • Forskningsbeskrivning
 • Medelsförvaltare
 • Medverkande (i denna utlysning endast administratörer, se nedan)
 • CV

Nedan följer beskrivningar av vad som efterfrågas under respektive flik. Då obligatorisk information efterfrågas är detta markerat i Prisma med en asterisk (*).

Beskrivande information

Under denna flik fyller du i svensk och engelsk projekttitel, projekttid (antal år), samt väljer SCB-koder och nyckelord. Här fyller du även i abstract och populärvetenskaplig beskrivning, se anvisningar nedan.

Observera att den engelska projekttiteln måste innehålla projektets akronym (”unique short name (acronym)") som angivits i den internationella konsortieansökan i GENDER-NET Plus ansökningssystem.

Abstract

Sammanfattningen av forskningsplanen ska innehålla en kort beskrivning av:

 • vad som ska göras: syfte och mål
 • hur forskningen ska utföras: projektorganisation, tidplan och vilka vetenskapliga metoder som ska användas
 • vad som är viktigt med den planerade forskningen

Texten ska ge en översiktlig orientering om forskningens syfte och genomförande. Skriv så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen.

Redogörelsen får omfatta högst 1 500 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en tredjedels A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd).

Populärvetenskaplig beskrivning

Beskriv projektet så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå. Beskriv vad som ska göras och varför, samt förklara på vilket sätt den nya kunskapen kan vara betydelsefull.

Den populärvetenskapliga beskrivningen är ett viktigt verktyg när vi informerar om den forskning som Vetenskapsrådet finansierar. Om vi beviljar din ansökan, förbehåller vi oss rätten att använda beskrivningen för informationsändamål.

Observera! Den populärvetenskapliga beskrivningen måste skrivas på svenska, till skillnad från resten av ansökan. Vid skissansökan kan den populärvetenskapliga beskrivningen vara mycket kortfattad. Vid den fullständiga ansökan måste den populärvetenskapliga beskrivningen vara utförlig och kunna användas för informationsändamål.

Redogörelsen får omfatta högst 4 500 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd).

Forskningsbeskrivning

Under denna flik beskriver du etiska överväganden (endast vid fullständig ansökan) samt bifogar konsortiets gemensamma ansökan och en budgetbilaga för det svenska deltagandet i konsortiet.

Etiska överväganden (gäller endast inbjudna att lämna in fullständig ansökan)

Redovisa de etiska frågor som forskningen aktualiserar och redogör för hur de behandlas i forskningsarbetet. Ange även om hantering av persondata, djur- eller humanförsök ingår i forskningen. Om inga etiska frågor är aktuella anger du detta.

Ansökan inom det internationella samarbetet

Här bifogar du den ansökan som lämnats in av forskningskonsortiet till GENDER-NET Plus i PDF-format. Observera att bilagan endast kan utgöras av en fil om högst 20 MB.

Övriga bilagor

Här bifogar du ifylld budgetbilaga för det svenska deltagandet i forskningskonsortiet. Fyll i bilagan enligt instruktioner och bifoga den sedan i PDF-format.

Bilagan hämtar du härExcel

Medelsförvaltare

Under denna flik anger du medelsförvaltare och hemvist för ditt projekt. Medelsförvaltare är den organisation som förvaltar medlen för ett beviljat projekt och ansvarar för detta enligt aktuella villkor. Hemvist är den organisatoriska enhet varifrån projektet bedrivs. Vanligtvis motsvarar medelsförvaltare och hemvist det universitet eller lärosäte respektive den institution där projektledaren är anställd.

För att du ska kunna knyta din ansökan till en medelsförvaltare måste organisationen ha ett godkänt konto i Prisma. Kontakta din medelsförvaltare och be den ansöka om ett organisationskontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hos Vetenskapsrådet om ett sådant inte redan finns.

Om din hemvist saknas i Prisma, kontakta organisationskontoansvarig för din medelsförvaltare. Du kommer inte att kunna slutföra registrering av din ansökan om hemvist saknas.

Medverkande

Här kan du som ansöker om bidrag bjuda in eventuella medverkande administratörer till din ansökan. En medverkande administratör är en person som inte nödvändigtvis deltar i projektet men som kan hjälpa dig att lägga in och redigera information i ansökan. När du bjuder in ska du använda den e-postadress som är kopplad till personens Prismakonto. Du kan även bjuda in en medverkande administratör som ännu inte har ett konto i Prisma, men för att denne ska kunna medverka i din ansökan måste den sedan registrera ett eget personligt konto i Prisma. Alla eventuella medverkande administratörer måste acceptera inbjudan innan du kan slutföra registreringen av ansökan.

Observera att du inte kan bjuda in medverkande forskare till denna ansökan i Prisma, deras medverkan behöver bara redovisas i konsortieansökan till GENDER-NET Plus.

CV

Under denna flik hämtar du in följande cv-uppgifter från ditt personliga konto i Prisma:

Utbildning: Forskarutbildning (doktorsexamen)

Arbetsliv: Nuvarande anställning (inklusive uppgift om det är tillsvidareanställning eller ej).

Registrera ansökan

Under fliken Kontrollera och registrera ansökan visas en sammanställning över de fält du eventuellt behöver åtgärda i din ansökan för att kunna registrera den (exempelvis obligatoriska fält du ännu inte fyllt i, textfält med för många tecken eller avvikelser från begränsningar i möjlig sökt projekttid). Först när du klickar på knappen Registrera så genomförs registreringen av ansökan.

Kom ihåg att förhandsgranska din ansökan innan du registrerar den.

Observera! Eventuella medverkande administratörer du bjudit in till din ansökan måste acceptera inbjudan innan du kan registrera ansökan. Om en inbjudan inte accepterats måste den tas bort.

Den registrerade ansökan hittar du därefter i ditt personliga Prismakonto under menyvalet Ansökningar under fliken Ansökningar och bidrag. Fram till dess utlysningen har stängt kan en registrerad ansökan avregistreras och vid behov ändras och registreras på nytt.

Du ansvarar för att ansökan är fullständig och överensstämmer med ansökan i GENDER-NET Plus ansökningssystem, det vill säga att ansökningsformuläret är korrekt ifyllt, att rätt bilagor är bifogade och att den efterfrågade informationen har lämnats i enlighet med instruktionerna. Lämna bara in material som vi uttryckligen efterfrågar. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi ber om.

Signering

Skissansökan: När du registrerar skissansökan så signeras den av dig som projektledare. Skissansökan signeras inte av medelsförvaltaren.

Signeringen av den sökande innebär en bekräftelse av att:

 • uppgifterna i ansökan är korrekta och följer Vetenskapsrådets instruktioner
 • bisysslor och kommersiella bindningar har redovisats för medelsförvaltaren och att det där inte framkommit något som strider mot god forskningssed
 • nödvändiga tillstånd och godkännanden finns vid projektstart, exempelvis avseende etikprövning.

Fullständig ansökan: För att den fullständiga ansökan ska betraktas som komplett och gå vidare i granskningsprocessen krävs att både sökande och en behörig företrädare för medelsförvaltaren signerar ansökan. Företrädaren är vanligtvis prefekten vid den institution där forskningen ska bedrivas, men det beror på din medelsförvaltares organisationsstruktur.

Signeringen av medelsförvaltaren innebär då en bekräftelse av att:

 • den beskrivna forskningen, anställningen och utrustningen kan beredas plats under den tid och i den omfattning som anges i ansökan
 • medelsförvaltaren godkänner kostnadsberäkningen i ansökan
 • den forskning som utförs inom projektet bedrivs i enlighet med svensk lagstiftning

Ovanstående punkter ska ha diskuterats mellan parterna innan företrädaren för medelsförvaltaren godkänner och signerar ansökan.

Observera! Senast en vecka (sju kalenderdagar) efter sista ansökningsdatum ska behörig företrädare för medelsförvaltaren ha signerat din fullständiga ansökan i Prisma för att ansökan ska gå vidare i granskningsprocessen.

Vad händer sedan?

När du registrerat din ansökan och utlysningen har stängt (klockan 14.00 på utlysningens sista dag) slutregistreras din ansökan automatiskt i Prisma och tilldelas ett diarienummer.

Fullständig ansökan: Din ansökan går sedan automatiskt vidare för signering i Prisma av företrädaren för medelsförvaltaren. Senast en vecka (sju kalenderdagar) efter sista ansökningsdatum ska ansökan vara signerad av medelsförvaltaren. Du får ett besked per e-post när ansökan är signerad.

Information om status på ansökan, diarienummer och signering av ansökan hittar du därefter på ditt konto under fliken" Ansökningar och bidrag".

GENDER-NET Plus fattar beslut om skissansökningarna i maj 2018. Beslutet meddelas koordinator för konsortium med yttrande i form av skriftlig kommentar.

Underrättelse om beslut publiceras till ditt personliga konto i Prisma. Om din skissansökan godkänns kommer du att få underrättelse om detta via e-post, med erbjudande om att skicka in en fullständig ansökan. Relevant information från skissansökan kommer automatiskt att föras över till ditt utkast för den fullständiga ansökan.

De som går vidare och får lämna in en fullständig ansökan ska göra detta senast i mitten av juli 2018. Exakt datum meddelas svenska partners i de konsortier som inbjuds att skicka in en fullständig ansökan till GENDER-NET Plus.

Bedömning

Den vetenskapliga bedömningen av ansökan görs av GENDER-NET Plus, se bedömningsprocess i GENDER-NET Plus utlysningstextlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut

GENDER-NET Plus fattar beslut om vilka konsortier som rekommenderas finansiering av respektive nationell forskningsfinansiär. Beslutet meddelas koordinator för respektive konsortium med yttrande i form av skriftlig kommentar. Vetenskapsrådet fattar bidragsbeslut för svenska deltagare. Kort efter att bidragsbeslutet fattats publiceras besked om bidragsfinansiering på Vetenskapsrådets webbplats. Därefter finner du underrättelse om beslut om din ansökan i ditt personliga konto i Prisma, under fliken Ansökningar och bidrag.

ABS-förordningen och deklaration av tillbörlig aktsamhet: Den 12 oktober 2014 trädde Nagoyaprotokollet och EU ABS-förordningen i kraft. Det innebär att den som forskar på genetiska resurser och traditionell kunskap om sådana ska ha tillstånd för att använda materialet samt ha ett avtal om hur forskningen kommer värdlandet till del. Användare som har inhämtat genetiska resurser och traditionell kunskap efter den 12 oktober 2014 är skyldiga att deklarera så kallad tillbörlig aktsamhet. Detta gäller endast beviljade bidragsmottagare. Tillbörlig aktsamhet innebär att användaren ska kunna visa att den genetiska resursen har inhämtats enligt gällande lagstiftning i det aktuella landet, samt att den möjliga nyttan av den genetiska resursen ska fördelas på ett rimligt och rättvist sätt. Undantag gäller forskning om: den mänskliga arvsmassan, växtgenetiskt material som ingår i bilaga 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i det internationella fördraget för växtgenetiska resurser, pandemiskt influensavirus och genetiskt material inhämtat från internationellt vatten. Vid frågor om bestämmelserna och deklaration av tillbörlig aktsamhet, kontakta Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Frågor om ansökans innehåll

Frågor om ansökans innehåll kan ställas till:

Marianne Hall, e-post: Marianne.Hall@vr.se, telefon: 08 - 546 44 057

Tekniska frågor (OBS! Endast rörande ansökan i Prisma)

Vi ber dig vänligen att i första hand konsultera hjälpmenyn i Prisma för att ta del av instruktioner samt frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inklusive utförliga användarstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver de flesta momenten i Prisma.

Om du inte hittar svaret på din tekniska fråga i ovanstående material kan du kontakta vår tekniska supportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Notera att det kan dröja 1-2 arbetsdagar innan du får svar, beroende på aktuell arbetsbelastning.

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-02-05

Frågor och svar

Förutsättningar för ansökningar och bidrag

Det är viktigt att du informerar dig om vad som gäller för Vetenskapsrådets ansökningar och bidrag. Mer information hittar du under respektive rubrik nedan.

Etiska riktlinjerGodkända medelsförvaltareIndirekta kostnaderKommersiella intressenOffentlighet
Open access