Vad är ALF-avtalet?

ALF är förkortningen för ett avtal mellan den svenska staten och vissa landsting om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Ladda ner ALF-avtalet här.PDF

Avtalet reglerar bland annat den ersättning landstingen får av staten för medverkan i utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Det kompletteras av regionala avtal, som reglerar hur ALF-ersättningen fördelas mellan landsting och universitet.

Grund för viss resursfördelning

Från och med 2019 inför regeringen en ny resursfördelningsmodell i enlighet med nu gällande ALF-avtal, där en viss del av ALF-ersättningen ska fördelas på basis av resultatet av utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet.

Denna modell innebär att 20 procent av ersättningen ska fördelas baserat på utvärderingen av den kliniska forskningens kvalitet, som Vetenskapsrådet fått i uppdrag att utföra. Utbildningsdepartementet hanterar själva resursfördelningen, inom ramen för budgetpropositionen 2019, utifrån parternas överenskommelse om resursfördelningsprinciper.

Det huvudsakliga syftet med den nya fördelningsmodellen och utvärderingen av den kliniska forskningens kvalitet är att identifiera, lyfta fram och premiera goda exempel på landsting som utmärker sig nationellt inom olika områden och därmed kan vara förebilder för de andra landstingen, så att det långsiktiga målet att lyfta hela nationens kliniska forskning på sikt kan uppnås. Vidare avser fördelningsmodellen skapa förutsägbarhet för landstingen i deras långsiktiga planering av den kliniska forskningen.

Senast uppdaterad: 2017-05-18


Om ALF-avtalet

ALF är ett avtal mellan staten och vissa landsting om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

  • Region Skåne
  • Region Uppsala
  • Region Örebro län
  • Region Östergötland
  • Stockholms läns landsting
  • Västerbottens läns landsting
  • Västra Götalandsregionen