Utveckling av kommunikationsverktyg för att stödja etisk brukarmedverkan med flyktingar i forsknings- och utvecklingsprojekt

Ett forskningsprojekt inom utlysningen Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration.

Projektledare: Anna Sarkadi

Period: 2023-2024

Lärosäte: Uppsala universitet

Projektets titel: Utveckling av kommunikationsverktyg för att stödja etisk brukarmedverkan med flyktingar i forsknings- och utvecklingsprojekt

Vad handlar projektet om?

I det här projektet utvecklar vi en guide för forskare och andra som vill involvera flyktingar som medskapare i forsknings- och utvecklingsprojekt. Guiden kommer att kommuniceras i form av en handbok, en konstutställning och ett utbildningsmaterial.

Vårt intresse av brukarmedverkan grundades i en tidigare VR-finansierad studie om en gruppintervention för flyktingbarn och -unga med posttraumatisk stress. Där samarbetade vi, i forskningen, tillsammans med flyktingbarn och -ungdomar, samt föräldrar med erfarenhet av flykt, genom så kallad brukarmedverkan. För att följa samarbetet samlade vi in observations- och fokusgruppsdata. Resultaten var så intressanta att vi nu har anställt en doktorand som enbart fokuserar på brukarmedverkansprocesser med flyktingar.

Syftet med det här projektet är att sammanfatta och kommunicera de praktiska och etiska frågor som kan uppstå i samband med brukarmedverkan med flyktingar med målet att främja god och etisk praxis när forskare involverar flyktingar.

I det här projektet samarbetar forskare, medforskare med flyktingbakgrund, en kommunikatör, en konstkurator och en konstnär kring hur man kan göra meningsfull och etisk brukarmedverkan med flyktingar. Tillsammans skapar vi tre plattformar:

  • En handbok med praktisk guidning till etisk brukarmedverkan med personer med erfarenhet av flykt
  • En upplevelse-baserad konstutställning som bygger på upplevelser av brukarmedverkan
  • Utbildningsmaterial för forskare och organisationer som vill arbeta med brukarmedverkan.

Projektets forskningsfrågor

I det här projektet utvecklar vi en etisk guide för att involvera flyktingar som medskapare. Den etiska guiden, som ligger till grund för våra tre kommunikationsinsatser, bygger på data från beteendeobservationer och fokusgruppdiskussioner, och analyser av involveringsprocesser. Utifrån detta utarbetar teamet en handbok och utbildningsmaterial. Konstutställningen kommer att spegla de levda erfarenheterna från brukarmedverkan, tolkade av en professionell konstnär.

Deltagande institutioner/universitet

Projektet drivs av forskargruppen CHAP på Uppsala universitet och samskapas med professionella och målgruppsrepresentanter. Från CHAP deltar Elin Lampa, Georgina Warner och Anna Sarkadi. Som målgruppsrepresentanter, med erfarenhet av migration och att arbeta inom forskning, deltar Nimo Elmi och Yasmin Cumar. Utöver det består teamet av en kommunikatör, Helena Conning, som också har erfarenhet som patientrepresentant inom forskning, och konstkurator Anette Andersson, som arbetat med forskningsbaserade konstprojekt, samt en professionell konstnär.

Länkar till projektdeltagarnas hemsidor:

CHAP - Barnhälsa och Föräldraskap, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet Länk till annan webbplats.

Care of Conning Länk till annan webbplats.

Artikel 31

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

Inga matchande sidor