Beslutet publicerades 14:00 21 nov 2017

Konferensbidrag

Totalt beviljades drygt 8 miljoner kronor till konferensbidrag under 2017.

Bidragsbeslut våren 2017

Vetenskapsrådet beviljade 38 ansökningar om konferensbidrag i vårens utlysning. Det totala bidragsbeloppet var drygt 3,5 miljoner kronor.

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Kvinnor och män

Sökande

Antal inkomna

ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

20

14

70 %

Män

36

24

67 %

Totalt

56

38

68 %

 

Beviljandegrad per ämnesområde

Ämnesområde

Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Humaniora och samhällsvetenskap

21

11

52 %

Naturvetenskap och teknikvetenskap

18

17

94 %

Medicin och hälsa

12

7

58 %

Utbildningsvetenskap

4

2

50 %

Konstnärlig forskning

1

1

100 %

Totalt

56

38

68 %

 

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

inkomna ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Totalt beviljat

belopp

Stockholms universitet

8

7

88 %

791 400

Göteborgs universitet

12

8

67 %

765 000

Uppsala universitet

6

3

50 %

375 000

Karolinska institutet, KI

4

4

100 %

368 000

Lunds universitet

6

3

50 %

297 200

Chalmers tekniska högskola

4

2

50 %

175 000

Övriga*

16

11

69 %

903 000

Totalt

56

38

68 %

3 674 600

 

*Medelsförvaltare som skickat in tre eller färre ansökningar har av sekretesskäl samlats i kategorin Övriga.

 

Bidragsbeslut hösten 2017

Drygt 4,5 miljoner kronor kommer att fördelas mellan de 34 beviljade bidragen i höstens utlysning av konferensbidrag.

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljandegrader och bidragsbelopp

Sökande

Antal inkomna ansökningar

Antal beviljade

Beviljande-grad

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

Kvinnor

27

16

59 %

1 971 200

123 200

Män

29

18

62 %

2 543 600

141 311

Totalt

56

34

61 %

4 514 800

132 788

 

Beviljandegrad per ämnesområde

Ämnesområde

Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Humaniora och samhällsvetenskap

22

14

64 %

Naturvetenskap och teknikvetenskap

20

13

65 %

Medicin och hälsa

12

7

58 %

Utbildningsvetenskap

2

0

0 %

Totalt

56

34

61 %

 

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade

ansökningar

Totalt beviljat

belopp

Karolinska institutet, KI

7

1 240 000

Uppsala universitet

5

600 000

Stockholms universitet

5

572 700

Linköpings universitet

3

357 100

Göteborgs universitet

2

304 500

Lunds universitet

2

254 300

Örebro universitet

1

198 800

Chalmers tekniska högskola

1

190 000

Kungl. Tekniska högskolan, KTH

1

156 400

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

1

156 000

 

Tabellen visar de tio medelsförvaltare som beviljats mest bidrag.

Vad händer nu?

 

Publicerad den 21 november 2017

Uppdaterad den 22 mars 2019

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration (kortversion)

    Att stärka forskningen för att möta samhällsutmaningar På Vetenskapsrådet har vi fått regeringens uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Programmet syftar till att skapa goda förutsättningar för...

  2. Statistik för läkemedelsprövningar

    Geografisk fördelning samt jämförelser mellan akademiska och industrisponsrade läkemedelsprövningar Denna rapport visar hur akademiska och industrisponsrade läkemedelsprövningar skiljer sig åt i studieupplägg när det gäller beräknat antal patienter ...

  3. Jämställdhet i Vetenskapsrådets miljöstöd och excellenssatsningar

    Utfall av utlysningar gjorda mellan 2004–2016 Når Vetenskapsrådets forskningsstöd manliga och kvinnliga forskare på jämställda villkor? Vi har undersökt vilka som sökt och blivit beviljade bidrag till forskningsmiljöer respektive stöd inom olika exc...