Publicerad den 23 januari 2019

Uppdaterad den 09 augusti 2019

Köns- och genusperspektiv i forskningens innehåll

I en del av våra utlysningar 2019 ber vi dig som söker bidrag att redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning.

Från och med 2018 ingår det en ny uppgift i Vetenskapsrådets instruktion från regeringen om att vi ska verka för att köns- och genusperspektiv inkluderas i den forskning vi finansierar, när det är tillämpligt.

Detta är en del av regeringens arbete för jämställdhet, men syftar också till att främja forskningens kvalitet och framtida nytta. Det handlar om att inkludera såväl sociala som biologiska aspekter av kön och könsidentitet i forskningens metoder, analyser och resultat – när så är relevant.

Hur köns- och genusperspektiv hanteras i forskningen, när det är relevant, ingår i bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten i ansökningarna som kommer in till oss. Vi ser det som en del i arbetet med att stärka forskningens kvalitet och förnyelse.

Detta gäller för dig som söker bidrag

Under 2019 berörs särskilt du som söker bidrag inom

 • klinisk behandlingsforskning
 • medicin och hälsa
 • utbildningsvetenskap.

I ansökan ber vi dig redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning, och i så fall på vilket sätt du kommer att använda sådana perspektiv eller varför du väljer att inte göra det. Fullständiga anvisningar för detta hittar du i utlysningstexterna.

Planen är att från och med 2020 ska alla som söker bidrag från oss redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i den planerade forskningen.

Vad är köns- och genusperspektiv?

Kön beskriver uppdelningen av kategorier baserat på biologiska egenskaper, vanligtvis kvinnor och män, flickor och pojkar, han- och hondjur.

Genus beskriver, enkelt uttryckt, de sociala och kulturella processer som konstruerar föreställningar om kön och som har betydelse både för samhällsstrukturer och för individers könsidentitet.

Att inkludera köns- och genusperspektiv i forskningen kan handla om allt ifrån att inkludera och analysera skillnader mellan kvinnor och män i studiematerialet (könsperspektiv) till att anlägga ett problematiserande och reflekterande förhållningssätt till hur könstillhörigheter skapas och förstås (genusperspektiv).

Obs! Köns- och genusperspektiv i forskningens innehåll ska inte förväxlas med jämn könsfördelning i forskargruppens sammansättning eller jämställd bedömning av forskningsansökningar.

Läs mer

Gender perspectives in research content

GenderPerspectives@vr.se

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Gender perspectives in research content

GenderPerspectives@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Så kan svensk forskning stärkas

  Sverige behöver höja kvaliteten på forskningen för att stärka sin position som ledande forskningsnation. I rapporten "Vägval för framtidens forskningssystem – Kunskap, kvalitet och integritet" ger Vetenskapsrådet sin syn på vad som krävs.

 2. Hur kan sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin motverkas?

  Efter #metoo tar vi steget vidare med ett seminarium på Karolinska institutet om hur svensk högskolesektor kan förbättra arbets- och studiemiljön på våra lärosäten. Välkommen till lansering av ett forsknings- och samverkansprogram för att motverka se...

 3. Är köns- och genusperspektiv relevant i din forskning?

  I en del av våra utlysningar under 2019 kommer vi att be dig som söker bidrag från oss att redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning.