Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Inbjudan att lämna förslag på presentationer till symposium om konstnärlig forskning 2021

Forskare inom konstnärlig och praktikbaserad forskning är nu välkomna att lämna förslag på presentationer till årets symposium för konstnärlig forskning. Symposiet hålls den 24-25 november och har temat Artikulationer. Senaste datum för att lämna förslag är 1 september.

Artikulationer är ett centralt inslag i konstnärlig forskning. Artikulation kan ses som en process där förhållandet mellan olika element görs urskiljbart, gripbart och möjligt att förmedla och där förståelsens former, beroenden och följdverkningar synliggörs. Syftet med årets symposium är att öppna för en dialog om artikulationer som ”teoretiserande i praktiken”, om kunskapsrelaterade friheter och möjligheter, men kanske också om de rättigheter och skyldigheter som forskande för med sig. Hur utnyttjas möjligheten att genom konstnärliga artikulationer påverka teoribildning och begreppsutveckling? Hur kan konstnärlig artikulation ges utrymme inom andra forskningsfält? På vilket sätt följer den konstnärliga forskningen upp de artikulationer som den utvecklar?

Symposiet kommer att fokusera på de artikulationer och den teori- och begreppsutveckling som sker inom ramen för konstnärlig forskning, men också kritiskt uppmärksamma artikulationers kunskapsmässiga betydelse mer generellt.

I syfte att fördjupa diskussionerna efterfrågar vi förslag på artikulationer som förutom att relatera till den övergripande tematiken också medvetet och kreativt förhåller sig till evenemangets kombinerade online- och on location-format.

Symposiet, som äger rum 24-25 november, arrangeras av Vetenskapsrådet, i samarbete med Malmö universitet (Institutionen för konst, kultur och kommunikation/K3) och Inkonst, och hålls på både svenska och engelska.  

Riktlinjer för abstracts

Teman

Vi välkomnar abstracts som tar sig an exempelvis

 • hur artikulationer, som teoretisering i praktiken, kan medvetandegöras, synliggöras, materialiseras och förändras inom ramen för ett konstnärligt forskningsprojekt.
 • hur specifika artikulationer kan bidra till att skapa begriplighet i en viss kontext.
 • hur konstnärliga artikulationer kan verka kritiskt i förhållande till såväl akademi, profession, och marknad.
 • hur konstnärlig forskning kan bidra till en breddad forskningsdiskussion om den begreppsliga artikulationens utmaningar.

Format

Inskickade abstracts ska också presentera ett tänkt format, till exempel enskild presentation, workshop, performance, rundabordssamtal, debatt osv. Förslag på sessioner ska innehålla information om alla forskare som ingår i sessionen.

Omfång

 • Abstracts för sessioner: 500 ord
 • Abstracts för övriga presentationsformat: 300 ord

Deadline

Skicka abstract till Maria.HellstromReimer@vr.se senast 1 september 2021.

Besked om vilka förslag som accepteras kommer att meddelas senast 1 oktober 2021.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Kontakt

Vetenskaplig rådgivare

Maria Hellström Reimer

Maria.HellstromReimer@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Lämna förslag på programpunkter till symposium om konstnärlig forskning 2022

  Du som forskar inom konstnärlig och praktikbaserad forskning är nu välkommen att lämna förslag på presentationer till årets symposium för konstnärlig forskning. Symposiet hålls 17–18 november och tar upp den konstnärliga forskningens möjligheter att ...

 2. Symposium om konstnärlig forskning i förändringarnas tid

  Frågor om miljö och klimat tar i allt högre grad plats i konstnärlig forskning, ofta genom tvärvetenskapliga samarbeten. Syftet med årets symposium är att öppna för en dialog om den konstnärliga forskningens roll i samhällsomställningen. Hur kan vi u...

 3. Informationsmöte om utlysningar inom konstnärlig forskning

  Välkommen till ett informationsmöte om årets utlysningar inom konstnärlig forskning. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.