Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nästan åtta miljarder till forskning under 2021

Den forskning Vetenskapsrådet finansierar har en oerhörd bredd. För att ge en fingervisning om bredden har vi lyft fram några exempel av de nästan 1000 forskningsbidrag som vi beviljat i år. Under 2021 har vi också utökat vårt stöd till forskningsinfrastruktur.

I år har Vetenskapsrådet tagit emot runt 5600 ansökningar om forskningsbidrag. Nästan 1000 av dem har vi beviljat. De beslut vi tagit innebär att forskning vid svenska lärosäten beviljats totalt cirka 4,8 miljarder kronor under de kommande åren.

De riktade satsningarna är lite större än tidigare år.

– Pandemin ger avtryck i vår forskningsfinansiering, där vaccinuppföljning och postcovid är exempel på behovsmotiverade forskningssatsningar från regeringen. Men vårt fokus ligger som alltid på fria forskningsmedel. Vi måste också komma ihåg att de riktade satsningarna bygger vidare på kunskap genererad från den fria grundforskningen, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström.

86 procent av medlen gick till fria projektbidrag, alltså sådana forskningsprojekt där forskare själva formulerat frågeställningar och utarbetat metoder för att besvara dessa.

I ett projekt ska till exempel forskarna gå på jakt efter de äldsta spåren av underjordiskt liv. I ett annat riktar de uppmärksamheten mot surrogatmödrar, äggdonatorer och bröstmjölksdonatorer på en snabbt expanderande global marknad för kroppar och kroppsliga processer. Här finns också en forskargrupp som ska studera språket i svenska polisförhör och en annan som undersöker hur organiska solceller kan bli effektivare genom molekylär växelverkan. En del frågeställningar är kopplade till covid-19. Hit hör till exempel en studie om huruvida pandemin har lett till att fler barn blir allergiska – och i så fall varför.

För att visa på bredden av den forskning vi finansierar, har vi lyft exempel på projekt från varje område. Läs om projekten här.

Den andra huvuddelen av Vetenskapsrådets finansiering, cirka 3,2 miljarder kronor, har gått till forskningsinfrastruktur och till medlemskap i internationella organisationer och större forskningsanläggningar. Under 2021 har vi haft möjlighet att utöka stödet till forskningsinfrastruktur genom den satsning som gjordes inom ramen för den forskningspolitiska propositionen.

– Detta var en mycket välkommen satsning som kommer att bidra till att stärka kvaliteten i svensk forskning, säger Sven Stafström.

Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsområden.
Omkring 900 forskare deltar i bedömningen av de ansökningar om forskningsbidrag som Vetenskapsrådet hanterar varje år. Nästan hälften av dem kommer från universitet och högskolor i andra länder. Varje ansökan granskas av forskare med stor kunskap inom området. De bedömer projektets vetenskapliga kvalitet och forskningens potential.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsöversikt 2023: Humaniora och samhällsvetenskap

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom humaniora och samhällsvetenskap beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om...

  2. Nya svenska projekt på ESS

    Vetenskapsrådet finansierar så kallade in-kind leveranser från svenska universitet till ESS. Nu har fyra nya projekt beviljats finansiering för att bidra med teknisk utrustning eller personal till forskningsanläggningen. Lunds universitet är huvudlev...

  3. Bidrag inom klinisk behandlingsforskning

    Du får ett automatiskt mejl från Prisma när återrapporteringsperioden startat.