Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Smidig övergång till ny organisation för storskaliga beräknings- och lagringsresurser

Behovet av storskaliga beräkningar och datahantering blir allt större inom allt fler forskningsområden. För att forskare vid svenska lärosäten ska få sina behov tillgodosedda kommer en ny organisation ta över ansvaret för nationella beräkningsresurser efter SNIC. Vetenskapsrådet har nu tillsatt en arbetsgrupp som tillsammans med SNIC ska göra övergången så smidig som möjligt.

Idag är det den nationella datorinfrastrukturen SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing, som förser forskare med resurser för att utföra storskaliga beräkningar och lagra och hantera data. En utvärdering som en internationell expertpanel gjorde 2020 visade att SNIC av organisatoriska skäl inte kan möta den växande efterfrågan som finns på dessa tjänster. Den finansieringsmodell som använts för SNIC har också visat sig vara otillräcklig för att hantera de ökade investeringar som krävs.

Beslut om ny organisation i slutet av juni

I juni 2021 beslutade Vetenskapsrådet därför att sluta finansiera SNIC från och med 2023. En utlysning om medel till en ny organisation som kan svara mot svenska forskningsbehov av beräknings- och lagringsresurser öppnade 17 december 2021 och stänger 31 mars 2022. Senast i slutet av juni tas beslut om vilken den nya organisationen blir.

Lisbeth Olsson, huvudsekreterare för Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastrukturer, RFI, understryker vikten av att övergången från dagens SNIC till den nya organisationen sker så smidigt som möjligt.

– Vi har påbörjat en dialog med SNIC kring detta. Övergången kommer att ske på ett sådant sätt att det inte riskerar forskarsamhällets tillgång till beräkningsresurser. På RFI har vi utsett en arbetsgrupp som ska hjälpa till att förbereda överlämningen så att den kan ske under trygga och ordnade former, säger Lisbeth Olsson.

Kompetenser och resurser måste tas tillvara

Den organisation som ska ta över förväntas starta sin verksamhet 1 januari 2023, men så fort den är utsedd kommer även den att involveras i dessa samtal. En viktig utgångspunkt är att kompetenser och resurser inom SNIC och relaterade nätverk tas tillvara i den nya organisationen, betonar Lisbeth Olsson:

– Det är ett av de krav som ställs i den utlysning Vetenskapsrådet har gjort.

Övergången behöver ske innan eller i samband med att den nya organisationen tar över ansvaret för nationella beräknings- och lagringsresurser. Exakt hur den nya organisationen ska implementeras kan varken Lisbeth Olsson eller SNIC:s styrelseordförande Ingela Nyström uttala sig om i nuläget.

– SNIC kommer självklart att stödja Vetenskapsrådet och den nya organisationen i framtagandet av en implementeringsplan, säger Ingela Nyström.

SNIC är en komplex verksamhet. Det är många olika delar som behöver hanteras under övergången.

– Förutom fortsatt drift av befintliga beräknings- och lagringsresurser handlar det till exempel om allokeringsarbete samt nationella och internationella engagemang och avtal. Men viktigast av allt är att ta till vara den kompetens som finns hos SNIC, säger Ingela Nyström.

Lisbeth Olsson instämmer.

– Kompetensen som finns hos SNIC är oerhört värdefull och på många sätt avgörande även för den nya organisationen. Behovet av sådan kompetens blir bara större och större. Ett stort fokus kommer därför att ligga på att behålla den.

Fakta om SNIC

Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastrukturer, RFI initierar, samordnar och finansierar en rad avancerade forskningsinfrastrukturer – anläggningar, utrustning och databaser av hög kvalitet inom alla ämnesområden. En del av dessa är internationella, andra är nationella.

Swedish National Infrastructure for Computing, SNIC, tillhör den senare kategorin.

SNIC erbjuder forskare inom samtliga vetenskapsområden infrastruktur och support när det gäller storskalig beräkning, lagringstjänster och användarstöd.

SNIC bildades 2003 och är sedan 2018 ett konsortium som består av tio universitet, värd sedan 2012 är Uppsala universitet. De flesta medarbetare vid SNIC är anställda vid något av de tio universiteten som ingår i SNIC-konsortiet.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Storskaliga beräkningsresurser

    Forskar du inom beräkningsvetenskap? Då kan du ansöka om att få tillgång till svenska och europeiska beräkningsresurser vid NAISS och EuroHPC. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

  2. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...

  3. Data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Under 2023 genomförde Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté en kartläggning och behovsinventering avseende data samt behov av infrastrukturer för utbildningsvetenskap. Vid detta seminarium presenterar utredare Jan Hylén rapporten.