Forskning av denna världen II

Om teorins roll i praxisnära forskning

Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté valde beteckningen praxisnära för forskning som bedrivs i nära anslutning till pedagogiska verksamheter. Kommittén valde en öppen hållning när det gällde vad som kan menas med sådan forskning, men markerade genom beteckningen praxisnära grundforskning att den forskning som kan få stöd av Vetenskapsrådet är forskning av hög vetenskaplig kvalitet där kunskapsutvecklingen är överordnad utvecklingen av de praktiska verksamheterna.

Vad är då praxisnära forskning? För att belysa och utveckla diskussionen om detta initierades bland annat några seminarier där forskare som representerade olika forskningstraditioner bjöds in för att presentera och diskutera ett exempel på vad de menade med praxisnära forskning. Det är dessa exempel som utgör stommen till den här boken. Exemplen är alla sinsemellan olika. Det gäller inte endast vilken fråga som undersöks utan också forskningsansatserna i vid mening liksom metoder för data- insamling och analys.

Varje exempel omfattar dels en beskrivning av ett projekt och dels en reflexion över projektet angående i vilken mening det är ett exempel på praxisnära forskning. Särskild vikt läggs vid frågan om teorins innebörd och funktion i praxisnära forskning. Syftet med exemplen är att belysa den mångfald av forskningsansatser och kunskapsintressen som kan finnas i det som kallas praxisnära forskning. Den kunskapsutveckling som eftersträvas är av olika slag och de olika exemplen aktualiserar frågor av kunskapsfilosofisk, vetenskapsteoretisk såväl som metodologisk natur.

Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation. Målet är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.

Mer inom samma ämne

  1. Resultatdialog 2021

    Sedan 2005 har Vetenskapsrådet presenterat resultat från forskning vi finansierat inom utbildningsvetenskap dels på en konferens och dels i en antologi, under det gemensamma namnet Resultatdialog. De 28 projekt som presenteras i Resultatdialog 2021 ...

  2. Datum klara för Vetenskapsrådets utlysningar 2022

    Nu har vi datum klara för 40 av våra utlysningar nästa år. Många av utlysningarna är återkommande, men några gör vi för första gången. Se nyheter i listan nedan. Fler utlysningar tillkommer.

  3. Nya ledamöter i två av Vetenskapsrådets kommittéer

    Vetenskapsrådets styrelse har utsett ledamöter till kommittén för konstnärlig forskning och till utbildningsvetenskapliga kommittén för perioden 2022–2024. Mandatperioden är tre år, ledamöterna kan därefter väljas om för ytterligare tre år.