Forskning av denna världen II

Om teorins roll i praxisnära forskning

Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté valde beteckningen praxisnära för forskning som bedrivs i nära anslutning till pedagogiska verksamheter. Kommittén valde en öppen hållning när det gällde vad som kan menas med sådan forskning, men markerade genom beteckningen praxisnära grundforskning att den forskning som kan få stöd av Vetenskapsrådet är forskning av hög vetenskaplig kvalitet där kunskapsutvecklingen är överordnad utvecklingen av de praktiska verksamheterna.

Vad är då praxisnära forskning? För att belysa och utveckla diskussionen om detta initierades bland annat några seminarier där forskare som representerade olika forskningstraditioner bjöds in för att presentera och diskutera ett exempel på vad de menade med praxisnära forskning. Det är dessa exempel som utgör stommen till den här boken. Exemplen är alla sinsemellan olika. Det gäller inte endast vilken fråga som undersöks utan också forskningsansatserna i vid mening liksom metoder för data- insamling och analys.

Varje exempel omfattar dels en beskrivning av ett projekt och dels en reflexion över projektet angående i vilken mening det är ett exempel på praxisnära forskning. Särskild vikt läggs vid frågan om teorins innebörd och funktion i praxisnära forskning. Syftet med exemplen är att belysa den mångfald av forskningsansatser och kunskapsintressen som kan finnas i det som kallas praxisnära forskning. Den kunskapsutveckling som eftersträvas är av olika slag och de olika exemplen aktualiserar frågor av kunskapsfilosofisk, vetenskapsteoretisk såväl som metodologisk natur.

Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation. Målet är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.

Mer inom samma ämne

  1. Camilla Bardel ny huvudsekreterare för utbildningsvetenskap

    Hon är professor i moderna språk med didaktisk inriktning och har ett stort intresse för språk och språkinlärning samt språkdidaktik. I sin nya roll vill hon bland annat arbeta för mer samverkan och internationalisering inom utbildningsvetenskaplig f...

  2. Finansiering av utbildningsvetenskaplig forskning

    Vetenskapsrådet har kartlagt finansieringen av utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige. Kartläggningen visar att myndigheten är den utan konkurrens största och viktigaste externa finansiären av utbildningsvetenskap. Förutom Vetenskapsrådet är det...

  3. Sök bidrag för forskarskolor i januari

    I januari 2021 öppnar vi två utlysningar av bidrag till forskarskolor inom utbildningsvetenskap. Båda bidragen börjar betalas ut 1 juli 2021.