Forskning av denna världen II

Om teorins roll i praxisnära forskning

Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté valde beteckningen praxisnära för forskning som bedrivs i nära anslutning till pedagogiska verksamheter. Kommittén valde en öppen hållning när det gällde vad som kan menas med sådan forskning, men markerade genom beteckningen praxisnära grundforskning att den forskning som kan få stöd av Vetenskapsrådet är forskning av hög vetenskaplig kvalitet där kunskapsutvecklingen är överordnad utvecklingen av de praktiska verksamheterna.

Vad är då praxisnära forskning? För att belysa och utveckla diskussionen om detta initierades bland annat några seminarier där forskare som representerade olika forskningstraditioner bjöds in för att presentera och diskutera ett exempel på vad de menade med praxisnära forskning. Det är dessa exempel som utgör stommen till den här boken. Exemplen är alla sinsemellan olika. Det gäller inte endast vilken fråga som undersöks utan också forskningsansatserna i vid mening liksom metoder för data- insamling och analys.

Varje exempel omfattar dels en beskrivning av ett projekt och dels en reflexion över projektet angående i vilken mening det är ett exempel på praxisnära forskning. Särskild vikt läggs vid frågan om teorins innebörd och funktion i praxisnära forskning. Syftet med exemplen är att belysa den mångfald av forskningsansatser och kunskapsintressen som kan finnas i det som kallas praxisnära forskning. Den kunskapsutveckling som eftersträvas är av olika slag och de olika exemplen aktualiserar frågor av kunskapsfilosofisk, vetenskapsteoretisk såväl som metodologisk natur.

Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation. Målet är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapligt samtal om förskolans och skolans digitalisering

    I stället för en polariserad debatt vill Vetenskapsrådet lyfta fram olika perspektiv på förskolans och skolans digitalisering, både från utbildningsvetenskaplig forskning och från forskning inom andra discipliner. I detta seminarium ger forskare med ...

  2. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...

  3. Data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Under 2023 genomförde Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté en kartläggning och behovsinventering avseende data samt behov av infrastrukturer för utbildningsvetenskap. Vid detta seminarium presenterar utredare Jan Hylén rapporten.