Utdanningsvitenskap som forskningsområden

En studie av Vetenskapsrådets støtte till utdanningsvitenskaplig forskning

I samsvar med budsjettproposisjonen for 2001 besluttet riksdagen å gi en særskilt, midlertidig bevilgning til utdanningsforskning i Sverige: Utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK). I henhold til Regjeringens forordning for Vetenskapsrådet og den instruksjonen som Vetenskapsrådets styre utarbeidet for UVK, skal komiteen fremme og støtte utdanningsvitenskapelig forskning av høyeste kvalitet. Gjennom konkurranseutsatt forskningsstøtte har komiteen i perioden 2001–2004 fordelt midler til ulike tiltak for å fremme utdanningsforskning og utdanningsforskningsmiljøer i Sverige.

Denne rapporten er utarbeidet av det norske forskningsinstituttet NIFU STEP (Norsk institutt for studier av forskning og utdanning – Senter for innovasjonsforskning) på oppdrag fra Vetenskapsrådet. Studien skal belyse to hovedproblemstillinger:

 • Hvordan har UVK tolket og fulgt opp sitt mandat gjennom organisatoriske og strategiske beslutninger, valg av virkemidler, kommunikasjon med forskersamfunnet og prioriteringer?
 • Hvordan konstitueres det utdanningsvitenskapelige området strukturelt og innholdsmessig gjennom forvaltningen av forskningsbevilgningen, dialogen med forskersamfunnet og komiteens prioriteringer?

Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation. Målet är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.

Mer inom samma ämne

 1. The National Centre of Excellence Investments Conference

  The Swedish Government has invested more than 5 billion SEK in strong research environments, such as Centres of Excellence. The conference will discuss the merits of the ten year programme establishing Centres of Excellence at the Swedish higher educ...

 2. Nationella utvärderingar av forskningens resultat

  Vi har tagit fram en modell som vi ska använda för att göra nationella utvärderingar av forskningens kvalitet och betydelse inom olika forskningsämnen. Under 2020 gör vi en pilotutvärdering för att testa modellen. Då utvärderar vi svensk forskning in...

 3. Resultatdialog 2019

  Välkommen till Vetenskapsrådets konferens Resultatdialog som vi i år arrangerar i samarbete med Göteborgs universitet. Syftet med konferensen är att presentera nya rön inom utbildningsvetenskaplig forskning och att fungera som en mötesplats för forsk...