Utdanningsvitenskap som forskningsområden

En studie av Vetenskapsrådets støtte till utdanningsvitenskaplig forskning

I samsvar med budsjettproposisjonen for 2001 besluttet riksdagen å gi en særskilt, midlertidig bevilgning til utdanningsforskning i Sverige: Utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK). I henhold til Regjeringens forordning for Vetenskapsrådet og den instruksjonen som Vetenskapsrådets styre utarbeidet for UVK, skal komiteen fremme og støtte utdanningsvitenskapelig forskning av høyeste kvalitet. Gjennom konkurranseutsatt forskningsstøtte har komiteen i perioden 2001–2004 fordelt midler til ulike tiltak for å fremme utdanningsforskning og utdanningsforskningsmiljøer i Sverige.

Denne rapporten er utarbeidet av det norske forskningsinstituttet NIFU STEP (Norsk institutt for studier av forskning og utdanning – Senter for innovasjonsforskning) på oppdrag fra Vetenskapsrådet. Studien skal belyse to hovedproblemstillinger:

 • Hvordan har UVK tolket og fulgt opp sitt mandat gjennom organisatoriske og strategiske beslutninger, valg av virkemidler, kommunikasjon med forskersamfunnet og prioriteringer?
 • Hvordan konstitueres det utdanningsvitenskapelige området strukturelt og innholdsmessig gjennom forvaltningen av forskningsbevilgningen, dialogen med forskersamfunnet og komiteens prioriteringer?

Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation. Målet är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.

Mer inom samma ämne

 1. Utvärdering av forskningens kvalitet i ALF-regionerna

  Vetenskapsrådet har i uppdrag att utvärdera kvaliteteten i den kliniska forskning som bedrivs i de sju regioner som omfattas av ALF-avtalet.

 2. Metoder för att analysera samverkan och samhällspåverkan – en introduktion till fallstudier

  Vetenskapsrådet har fått regeringens uppdrag att identifiera metoder för uppföljning av det forskningspolitiska målet att ”samverkan och samhällspåverkan ska öka” inom utbildning och forskning. Eftersom samverkan och samhällspåverkan är omfattande oc...

 3. Ny rapport: Vad har Linnéstödet inneburit för svensk forskning?

  Vetenskapsrådet och Formas har finansierat 40 Linnécenter med totalt 2,7 miljarder kronor under åren 2006–2018. Nu har vi gjort en slutlig utvärdering. Fick Linnéstödet önskad effekt? Vad har det inneburit för svensk forskning?