Utdanningsvitenskap som forskningsområden

En studie av Vetenskapsrådets støtte till utdanningsvitenskaplig forskning

I samsvar med budsjettproposisjonen for 2001 besluttet riksdagen å gi en særskilt, midlertidig bevilgning til utdanningsforskning i Sverige: Utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK). I henhold til Regjeringens forordning for Vetenskapsrådet og den instruksjonen som Vetenskapsrådets styre utarbeidet for UVK, skal komiteen fremme og støtte utdanningsvitenskapelig forskning av høyeste kvalitet. Gjennom konkurranseutsatt forskningsstøtte har komiteen i perioden 2001–2004 fordelt midler til ulike tiltak for å fremme utdanningsforskning og utdanningsforskningsmiljøer i Sverige.

Denne rapporten er utarbeidet av det norske forskningsinstituttet NIFU STEP (Norsk institutt for studier av forskning og utdanning – Senter for innovasjonsforskning) på oppdrag fra Vetenskapsrådet. Studien skal belyse to hovedproblemstillinger:

 • Hvordan har UVK tolket og fulgt opp sitt mandat gjennom organisatoriske og strategiske beslutninger, valg av virkemidler, kommunikasjon med forskersamfunnet og prioriteringer?
 • Hvordan konstitueres det utdanningsvitenskapelige området strukturelt og innholdsmessig gjennom forvaltningen av forskningsbevilgningen, dialogen med forskersamfunnet og komiteens prioriteringer?

Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation. Målet är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.

Mer inom samma ämne

 1. Forskningsöversikt 2023: Utbildningsvetenskap

  Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom utbildningsvetenskap beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser s...

 2. Kartläggning av utbildningsvetenskaplig forskning, 2001–2021

  Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I denna rapport presenteras en kartläggning och analys av utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige, under perioden 2001–2021. Fokus är ...

 3. Exempel på forskning vi finansierar 2022

  Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2022.