Jäv

För att undvika jävssituationer i beredningsarbetet har Vetenskapsrådet satt upp strikta interna riktlinjer.

Debatten om forskningsfinansiärer som gynnar vissa forskare, eller bedömare som stöder forskare som de står nära dyker upp då och då. Sådant skadar allmänhetens och beslutsfattarnas förtroende för både forskningen och forskningsresultaten.

För att så långt som möjligt undvika denna situation har Vetenskapsrådet jävsfrågan högt upp på dagordningen. Det finns strikta interna riktlinjer för hur vi inom Vetenskapsrådet ska arbeta för att undvika jävssituationer.

Verksamhet under förvaltningslagen

Som statlig myndighet lyder Vetenskapsrådet under förvaltningslagen. Men förvaltningslagen är generellt formulerad och gäller alla myndigheter. Vår verksamhet skiljer sig från andra myndigheter genom att majoriteten i de beslutande församlingarna är valda av det kollektiv av forskare som direkt berörs av myndighetens fördelning av forskningsmedel.

Skyldighet att anmäla jäv

Alla ledamöter är skyldiga att anmäla jäv i förhållande till de ansökningar hon eller han ska granska. I de fall där jäv föreligger utses annan granskare. Detta gäller givetvis även ledamöter i de beslutande organen, det vill säga styrelsen och ämnesråden.

Beredningsgruppsledamöterna (inklusive ordföranden) får inte själva ha gjort den ansökan som beredningsgruppen behandlar. I så fall avstår beredningsgruppsledamoten eller ordföranden antingen från årets beredningsarbete, eller så behandlar en annan beredningsgrupp ansökan. Vid andra typer av jäv ska den som är jävig lämna lokalen när ärendet behandlas. Jäv antecknas i ett särskilt jävsprotokoll.

Eftersom jäv kräver ständig observans och medvetenhet om hur olika former av relationer kan påverka förmågan att handlägga ett ärende opartiskt, är det svårt att formulera uttömmande och praktiskt tillämpbara riktlinjer som med precision fångar de situationer där jäv verkligen föreligger.

Jävssituationer ser olika ut

Vetenskapsrådets arbete utformas så att beredningsgrupperna så långt möjligt förebygger inte bara jävssituationer i strikt mening utan också oklara och känsliga situationer. Även om det i första hand är den enskildes skyldighet att anmäla jäv, bör även beredningsgrupperna vara observanta, liksom också kansliet.

Exempel på jävssituationer kan vara när en granskare tillhör samma institution som en sökande, eller nyligen har haft ett nära samarbete med en sökande. En jävssituation kan också orsakas av motsättningar eller konkurrens mellan granskare och den som ska granskas.

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-02-11