Forska etiskt

Det finns ett antal regelverk som du är skyldig att följa när du forskar. Innan du påbörjar din forskning ska du se till att du har de tillstånd och godkännanden som krävs. När du söker bidrag från Vetenskapsrådet ska du redovisa hur du planerar att hantera rättsliga krav liksom andra etiska aspekter av din forskning.

Redogör för etiska frågor som forskningen aktualiserar

I din ansökan till oss ska du reflektera över vilka etiska frågor som är aktuella i ditt projekt eller motsvarande. Du ska även redovisa hur du planerar att hantera etiska problem som kan uppstå. Mot bakgrund av de etiska frågor som du identifierar ska du motivera varför forskningen bör genomföras.

Viss forskning kräver godkännande eller tillstånd

Viss forskning får du bara genomföra om den har godkänts vid en etikprövning.

Etiskt godkännande av forskning som avser människor söker du hos Etikprövningsmyndigheten Länk till annan webbplats., enligt etikprövningslagen (2003:460). Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning.

Etiskt godkännande för forskning som involverar djurförsök söker du hos en regional djurförsöksetisk nämnd Länk till annan webbplats., enligt djurskyddslagen (2018:1192). Djurförsök får bara användas när det inte finns några alternativa metoder.

Beroende på vilken forskning du bedriver kan det finnas krav på andra godkännanden eller tillstånd. Det kan till exempel handla om forskning som innefattar

 • användning av joniserande strålning
 • genomförande av en klinisk prövning
 • användande av humant material i en biobank
 • användning av genetiska resurser eller tillhörande traditionell kunskap
 • produkter med dubbla användningsområden
 • hantering av personuppgifter.

Om du beviljas medel från Vetenskapsrådet har du som sökande ett ansvar för att de tillstånd och godkännanden som krävs finns när du påbörjar din forskning. Tillstånden ska inte skickas till oss om vi inte uttryckligen ber om det. Däremot ska du i din ansökan ange och beskriva vilka godkännanden/tillstånd som krävs, och hur du planerar att hämta in dessa.

Forskning som utförs utomlands

Om någon del av forskningen ska utföras i ett annat land behöver du ta ställning till om det i det aktuella landet finns krav utöver i Sverige gällande rätt. Även eventuella tillstånd eller godkännanden måste finnas på plats innan forskningen påbörjas.

Vetenskapsrådet stödjer inte forskning som genomförs utomlands och som uppenbart inte skulle få tillstånd att utföras i Sverige.

Följ god forskningssed

Som forskare har du ett ansvar för att följa god forskningssed. Även forskningshuvudmannen, det vill säga din medelsförvaltare, har ett övergripande ansvar för att verksamheten bedrivs enligt god forskningssed.

Du och medelsförvaltaren bekräftar ert gemensamma ansvar när ni godkänner de villkor som gäller för Vetenskapsrådets beslut.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Bidrag inom klinisk behandlingsforskning

  Du får ett automatiskt mejl från Prisma när återrapporteringsperioden startat.

 2. Informationsmöte om internationell postdok

  Välkommen till ett digitalt informationsmöte om vårens utlysningar av internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive utbildningsvetenskap, inom medicin och hälsa samt inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

 3. Informationsmöte om utlysningar inom konstnärlig forskning

  Välkommen till ett informationsmöte om årets utlysningar inom konstnärlig forskning. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.