Forska etiskt

Det finns ett antal regelverk som du är skyldig att följa när du forskar. Innan du påbörjar din forskning ska du se till att du har de tillstånd och godkännanden som krävs. När du söker bidrag från Vetenskapsrådet ska du redovisa hur du planerar att hantera rättsliga krav liksom andra etiska aspekter av din forskning.

Redogör för etiska frågor som forskningen aktualiserar

I din ansökan till oss ska du reflektera över vilka etiska frågor som är aktuella i ditt projekt eller motsvarande. Du ska även redovisa hur du planerar att hantera etiska problem som kan uppstå. Mot bakgrund av de etiska frågor som du identifierar ska du motivera varför forskningen bör genomföras.

Viss forskning kräver godkännande eller tillstånd

Viss forskning får du bara genomföra om den har godkänts vid en etikprövning.

Etiskt godkännande av forskning som avser människor söker du hos Etikprövningsmyndigheten Länk till annan webbplats., enligt etikprövningslagen (2003:460). Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Godkännande krävs bland annat för forskning som innebär fysiskt ingrepp på människor, utförs på mänsklig vävnad eller innefattar behandling av känsliga personuppgifter.

Etiskt godkännande för forskning som involverar djurförsök söker du hos en regional djurförsöksetisk nämnd Länk till annan webbplats., enligt djurskyddslagen (2018:1192). Djurförsök får bara användas när det inte finns några alternativa metoder.

Beroende på vilken forskning du bedriver kan det finnas krav på andra godkännanden eller tillstånd. Det kan till exempel handla om forskning som innefattar

 • användning av joniserande strålning
 • genomförande av en klinisk prövning
 • användande av humant material i en biobank
 • användning av genetiska resurser eller tillhörande traditionell kunskap
 • produkter med dubbla användningsområden
 • hantering av personuppgifter.

Om du beviljas medel från Vetenskapsrådet har du som sökande ett ansvar för att de tillstånd och godkännanden som krävs finns när du påbörjar din forskning. Tillstånden ska inte skickas till oss om vi inte uttryckligen ber om det. Däremot ska du i din ansökan ange och beskriva vilka godkännanden/tillstånd som krävs, och hur du planerar att hämta in dessa.

Forskning som utförs utomlands

Om någon del av forskningen ska utföras i ett annat land behöver du ta ställning till om det i det aktuella landet finns krav utöver vad som gäller i Sverige. Även eventuella tillstånd eller godkännanden måste finnas på plats innan forskningen påbörjas.

Utgångspunkten är att forskning som finansieras av oss ska leva upp till den etiska standard som gäller i Sverige, även om forskningen eller delar av den utförs utomlands. Vetenskapsrådet stödjer inte verksamhet som förläggs i utlandet i syfte att kringgå de etiska krav och regelverk som finns i Sverige.

Följ god forskningssed

Som forskare har du ett ansvar för att följa god forskningssed. Även forskningshuvudmannen, det vill säga din medelsförvaltare, har ett övergripande ansvar för att verksamheten bedrivs enligt god forskningssed.

Du och medelsförvaltaren bekräftar ert gemensamma ansvar när ni godkänner de villkor som gäller för Vetenskapsrådets beslut.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Mer inom samma ämne

 1. Informationsmöte om ERC Starting och Consolidator Grant

  Välkommen till ett informationsmöte inför utlysningen av ERC Starting Grant (ERC-2025-StG) och ERC Consolidator Grant (ERC-2025-CoG). Mötet vänder sig till forskare och administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för...

 2. Nätverksmöte för Vetenskapsrådets excellenscenter

  Med detta möte vill vi etablera Nätverket för excellenscenter och bjuder in forskare i de 15 centrumbildningar som startat sin verksamhet i januari 2024. Tanken är att ge möjlighet till idéutbyte mellan centren.

 3. Informationsmöte om internationell postdok

  Välkommen till ett digitalt informationsmöte om vårens utlysningar av internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive utbildningsvetenskap, inom medicin och hälsa samt inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

Till toppen