Stängd utlysning

19 november - 26 februari 2019

Projektbidrag för internationella samarbeten om grafen - grundforskning (FLAG-ERA)

Detta bidrag syftar till att stödja internationella samarbeten inom grundläggande forskning avseende grafen. Sverige är via Vetenskapsrådet ett av 22 forskningsråd från 18 länder som deltar i FLAG-ERA3-utlysningen där forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i internationell konkurrens premieras.

Stödform

Projektstöd

Område

Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning

FLAG-ERA: grafen – grundforskning

Söks av

Enskild forskare som ingår som svensk projektledare i ett konsortium med partners från minst tre deltagande länder. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkänd medelsförvaltare kan ansöka. 

Bidragstid

3 år

Bidragsbelopp

Minst 400 000 kronor per år.

Budgetram

Totalt för 3 år: 750 000 Euro (indikativt 2-4 projekt) för svenskt deltagande.

Utlysningen stänger

Skissansökan: För konsertieansökan till FLAG-ERA: 19 februari 2019 (kl. 17.00)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 26 februari 2019 (kl. 14.00)

Fullständig ansökan: Början av juli 2019, exakt datum och tid meddelas konsortier som går vidare till detta steg.

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av november 2019.

Bidragsperioden startar

Januari 2020

Hela utlysningstexten

Ansökningsförfarande

Ansökan om bidrag inom FLAG-ERA görs i ett tvåstegsförfarande där ansökan först lämnas in i en förenklad version som här benämns skissansökan. De sökande vars skissansökan godkänns får sedan lämna in en fullständig ansökan. Både skissansökan och den fullständiga ansökan genomgår sakkunniggranskning och rankas i konkurrens med övriga ansökningar.

Ansökan till FLAG-ERA konsortieutlysning görs av forskningskonsortiets internationella koordinator.

Som projektledare som företräder en svensk partner i forskningskonsortiet ska du, parallellt med att den internationella koordinatorn lämnar in konsortieansökan, lämna in motsvarande ansökningar (skissansökan respektive fullständig ansökan) i Vetenskapsrådets ansökningssystem Prisma. Mer information om hur du praktiskt går tillväga finns i avsnittet ”Hur ansöker jag” nedan.

Innehållet i din skissansökan kommer automatiskt att överföras till den fullständiga ansökan om ditt konsortium blir inbjudet att lämna in en fullständig ansökan till FLAG-ERA. Du kommer därefter att behöva uppdatera innehållet i din ansökan till Vetenskapsrådet så att det stämmer överens med den fullständiga konsortieansökan som lämnats till FLAG-ERA, samt komplettera med ett avsnitt om etiska överväganden. Mer information om detta finns i avsnittet "Hur ansöker jag" nedan.