Våra bidragsvillkor

De generella bidragsvillkoren är basvillkor för alla våra beviljade bidrag. De gäller för bidragsbeslut från och med den 13 januari 2020 och framåt om det inte finns särskilda villkor kopplade till ditt bidragsbeslut som säger något annat. Läs mer om våra särskilda bidragsvillkor längst ned på denna sida.

Tidigare års generella bidragsvilllkor hittar du längst ned på sidan.

Vetenskapsrådets generella villkor för beviljade medel till forskning och forskningsstödjande verksamhet

Villkoren har fastställts av Vetenskapsrådet den 13 januari 2020. Villkoren gäller för beviljade medel som har beslutats från och med den 13 januari 2020. Villkoren ska tillämpas om inte annat följer av beslutet om beviljande av medel eller av särskilda villkor. Vid konflikt mellan de generella villkoren och särskilda villkor som har meddelats för ett beslut har de särskilda villkoren företräde.

Definitioner

I dessa villkor används följande definitioner med nedan angiven betydelse.

Medelsförvaltare: En juridisk person som är godkänd av Vetenskapsrådet som mottagare av forskningsmedel.

Sökande: Den person eller organisation som ansöker om forskningsmedel hos Vetenskapsrådet och som ansvarar för att planera och genomföra forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten, exempelvis en projektledare.

Forskning eller Forskningsstödjande verksamhet: Den eller de verksamheter som omfattas av beslutet om beviljade medel.

Villkor: Samtliga villkor som gäller för de beviljade medlen.

1. Om de beviljade medlen

1.1. Beslutet om att bevilja medel

Vetenskapsrådets beslut om att bevilja medel gäller från och med den dag både medelsförvaltaren och sökanden har godkänt villkoren för de beviljade medlen. Villkoren gäller till och med den dag då slutliga vetenskapliga och ekonomiska återrapporteringar har kommit in till Vetenskapsrådet och, i förekommande fall, outnyttjade medel har återbetalats.

Utbetalning av medel sker till medelsförvaltaren.

Belopp och tidsperiod som anges i beslutet gäller under förutsättning att Vetenskapsrådet anvisas statliga medel i den omfattning som beslutet har grundat sig på.

1.2. Utbetalningsperiod och dispositionsrätt

Av beslutet om att bevilja medel framgår under vilken period medlen kommer att betalas ut (utbetalningsperioden). Om inte annat anges i beslutet får medlen disponeras i ytterligare ett år efter utbetalningsperiodens utgång. Om särskilda skäl föreligger kan, efter ansökan, förlängning av rätten att disponera utbetalade medel beviljas. En sådan ansökan ska lämnas in av sökanden och godkännas av medelsförvaltaren i Vetenskapsrådets ansökningssystem innan dispositionstidens utgång, men efter utbetalningsperiodens utgång.

2. Medelsförvaltarens och sökandens åtaganden

2.1. Ansvar för att forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten bedrivs i enlighet med i Sverige gällande rätt

Sökanden och medelsförvaltaren ansvarar för att forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten bedrivs i enlighet med i Sverige gällande rätt.

2.2. Arbetsgivarförhållande

Sökanden ska vara anställd hos den medelsförvaltare som anges i beslutet att bevilja medel eller annan godkänd medelsförvaltare efter att ansökan om byte har godkänts av Vetenskapsrådet. Anställningen ska innehas vid utbetalningsperiodens början och sedan bestå under hela utbetalningsperioden och ytterligare dispositionstid. Undantag kan medges för sökande som är anställd vid en av Sveriges regioner som inte är medelsförvaltare, eller i annat fall om Vetenskapsrådet efter ansökan medger undantag.

2.3. Utrustning

Med undantag för vad som anges i 4.3 är medelsförvaltaren ägare till den utrustning och andra inventarier som anskaffats till forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten som beviljats medel från Vetenskapsrådet. Utrustningen ska disponeras för forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten så länge den pågår.

2.4. Rapportering

Medelsförvaltaren och sökanden ska tillhandahålla den information och de uppgifter som Vetenskapsrådet efterfrågar i samband med uppföljning och utvärdering av forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten, såväl under pågående som efter avslutad utbetalningsperiod.

Redogörelser och rapporter avseende den forskning eller forskningsstödjande verksamhet som Vetenskapsrådet finansierar ska lämnas enligt den ordning som anges i beslutet om beviljade medel, eller när Vetenskapsrådet begär det.

2.5. Publicering av resultat

I sökandes vetenskapliga ansvar ingår att resultaten av forskningsarbetet ska publiceras i vetenskapliga tidskrifter och böcker med nationell och internationell räckvidd eller göras tillgängliga på annat motsvarande sätt.

Skyldigheten att publicera resultat gäller endast i den utsträckning publiceringen kan ske i enlighet med i Sverige gällande rätt.

Avtal med kommersiell aktör eller annan intressent får inte inskränka möjligheten att publicera resultaten av den forskning eller den forskningsstödjande verksamhet som bedrivs med medel från Vetenskapsrådet. Ett sådant avtal får inte heller fördröja publiceringen i mer än två månader. En fördröjning får dock uppgå till högst fyra månader om syftet är att möjliggöra en ansökan om patent grundat, helt eller delvis, på ovan avsedda forskningsresultat.

Forskningsresultaten ska publiceras i enlighet med Vetenskapsrådets policy för öppen tillgång till publikationer (open access).

Sökanden ansvarar även för att forskningsresultat av mer allmänt intresse sprids till mottagare utanför vetenskapssamhället.

2.6. Vetenskapsrådet som finansiär vid spridning av forskningsresultat och information

Sökanden ansvarar för att det vid publicering och annan spridning av forskningsresultat anges att forskningen har genomförts med medel från Vetenskapsrådet. Vid publicering av vetenskapliga originalartiklar ska namnet Vetenskapsrådet samt diarienumret för ansökan om forskningsmedlen anges under rubriken ”Acknowledgements” eller motsvarande rubrik.

Vetenskapsrådet får mångfaldiga och sprida hela eller delar av rapporter från forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten som har getts in till Vetenskapsrådet samt även i övrigt tillgängliggöra information om det som Vetenskapsrådet finansierar.

2.7. Tillgång till forskningsmaterial

Medelsförvaltaren och sökanden ska, på begäran, ge Vetenskapsrådet tillgång till det fullständiga forskningsmaterialet och forskningsdokumentation, för vetenskaplig granskning.

2.8. Skyldighet att informera om andra medel

Sökanden får inte ta emot medel från Vetenskapsrådet om medel redan beviljats för samma ändamål.

Om medel erhålls för samma ändamål under den tid som forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten pågår, ska sökande snarast anmäla detta till Vetenskapsrådet. Av anmälan ska det särskilt framgå hur den totala finansieringen för ändamålet ser ut och hur förutsättningarna för den ansökan som ligger till grund för Vetenskapsrådets beslut påverkats , samt i vilken utsträckning annan finansiering kan påverka genomförande, analys, tolkning eller redovisning av forskningsresultaten. Dessutom ska det framgå vem som kommer att förfoga över resultaten.

Vetenskapsrådet kan ändra ett beslut om beviljade medel baserat på ny information om annan finansiering.

2.9. Övriga åtaganden

Medelsförvaltaren ska

 • ta emot och förvalta de beviljade medlen
 • ansvara för att de beviljade medlen endast används till forskning eller forskningsstödjande verksamhet och enligt de villkor som gäller för medlen,
 • se till att de beviljade medlen inte används i ekonomisk verksamhet hos medelsförvaltaren,
 • i egenskap av arbetsgivare se till att sökanden kan disponera egen och andra anställdas arbetstid i den utsträckning som krävs för att forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten ska kunna genomföras i överensstämmelse med den plan som getts in till Vetenskapsrådet, vilket även inkluderar publicering av resultaten av forskningen,
 • ansvara för att sökanden och annan berörd personal får tillgång till lokaler, utrustning och andra resurser som krävs för forskningen eller den forskningsstödjande verksamhetens genomförande,
 • ansvara för att en datahanteringsplan upprättas innan forskningen påbörjas och att planen underhålls och följs,
 • ansvara för att den forskning eller forskningsstödjande verksamhet som bedrivs inom den av Vetenskapsrådet finansierade verksamheten inte har kommersiella bindningar som påverkar dess objektivitet, oberoende eller öppenhet, samt
 • lämna in årlig och slutlig ekonomisk återrapportering enligt Vetenskapsrådets anvisning

Sökanden ska

 • ha det vetenskapliga ansvaret för forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten så som denna beskrivits i ansökan till Vetenskapsrådet med avseende på objekt och metod. I ansvaret ingår att planera och genomföra forskningen i huvudsaklig överensstämmelse med den till Vetenskapsrådet ingivna forskningsplanen eller planen för forskningsstödjande verksamhe Nödvändiga justeringar kan godtas om de medel som Vetenskapsrådet beviljat understiger sökt belopp eller om den beviljade bidragsperioden är kortare än den sökta,
 • ansvara för att vetenskaplig återrapportering lämnas in enligt Vetenskapsrådets anvisningar,
 • ansvara för att forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten bedrivs enligt god forskningssed, samt
 • ansvara för att de tillstånd och godkännanden som krävs finns innan forskningen påbörjas. Det kan bland annat vara fråga om tillstånd från Läkemedelsverket eller godkännande från Etikprövningsmyndigheten eller djurförsöksetisk nämnd.

3. Om finansieringen

3.1. Allmänt

Medlen omfattar direkta och indirekta kostnader i samma proportioner som beräknats för forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten i sin helhet.

Medlen ska användas för kostnader för att genomföra forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten i enlighet med villkoren och i huvudsak på det sätt som har angetts i ansökan om medel, dock med de justeringar som kan komma att krävas om de beviljade medlen understiger sökt belopp eller bidragsperiod. För mer betydande ändringar av medlens användning, krävs en gemensam skriftlig framställan från medelsförvaltaren och sökanden till Vetenskapsrådet. En sådan framställan ska göras i samband med att behov av ändring uppstår. Vetenskapsrådet kan efter prövning medge ändringar inom ramen för beslutet om beviljade medel.

De beviljade medlen får inte användas till stipendium, om inte annat framgår av beslutet.

3.2. Slutlig ekonomisk återrapportering

Medelsförvaltaren ska lämna slutlig ekonomisk återrapportering senast tre månader efter dispositionstidens utgång. Vetenskapsrådet kan besluta att den ekonomiska återrapporteringen ska lämnas vid annan tidpunkt.

Om forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten avbryts eller avslutas i förtid gäller särskilda bestämmelser (se avsnitt 4.5).

3.3. Återbetalning av överskott

Outnyttjade medel som redovisas i den slutliga ekonomiska återrapporteringen ska återbetalas till Vetenskapsrådet inom 30 dagar från att den slutliga ekonomiska återrapporteringen skickats in via Vetenskapsrådets ansökningssystem.

Kostnader för förtida avveckling av forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten regleras i avsnitt 4.

4. Ändrade förhållanden

4.1. Svårigheter att genomföra den forskning eller den forskningsstödjande verksamhet som beviljats medel – allmänt

Om forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten inte kan genomföras enligt plan inom dispositionstiden, eller om avvikelsen är betydande, ska medelsförvaltaren omgående underrätta Vetenskapsrådet om detta. Detsamma gäller om utrustning, för vars inköp beviljats medel, inte kan anskaffas. Medelsförvaltaren ska i detta fall även redovisa hur forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten påverkas av att utrustningen inte kunnat anskaffas. Vetenskapsrådet och medelsförvaltaren ska, efter samråd med sökanden, komma överens om hur den uppkomna situationen ska hanteras.

4.2. Svårigheter att genomföra forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten på grund av ändrade förhållanden för den sökande

Om forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten inte längre kan genomföras på grund av ändrade förhållanden ska medelsförvaltaren omedelbart anmäla detta till Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet kan efter ansökan av medelsförvaltaren pröva frågan om byte av projektledare.

Om den sökande kommer att övergå till anställning hos en annan godkänd medelsförvaltare kan Vetenskapsrådet, efter ansökan, pröva frågan om byte av medelsförvaltare. Ansökan om byte av medelsförvaltare ska ske i samråd mellan berörda medelsförvaltare.

Beslut om huruvida forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten ska erhålla fortsatt finansiering fattas av Vetenskapsrådet efter samråd med medelsförvaltaren och, om möjligt, med sökanden.

4.3. Utrustning

Vid förtida avveckling av forskning eller forskningsstödjande verksamhet kan Vetenskapsrådet komma överens med medelsförvaltaren om att utrustning, som anskaffats med stöd av de medel som Vetenskapsrådet har beviljat, ska överlämnas till Vetenskapsrådet eller annan medelsförvaltare.

4.4. Återbetalning av outnyttjade medel

Om forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten avslutas i förtid ska medelsförvaltaren återbetala outnyttjade medel till Vetenskapsrådet.

4.5. Slutlig ekonomisk återrapportering vid förtida avslutande av forskning eller forskningsstödjande verksamhet

Om Vetenskapsrådet beslutar att avbryta utbetalning av beviljade medel, eller om forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten avbryts eller avslutas i förtid av annat skäl, ska medelsförvaltaren lämna slutlig ekonomisk återrapportering till Vetenskapsrådet inom 30 dagar. Tidpunkten räknas från den dag forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten avslutades i förtid eller den dag Vetenskapsrådet beslutade att avbryta utbetalningen av medel. Vetenskapsrådet kan besluta att den ekonomiska återrapporteringen ska lämnas vid annan tidpunkt.

5. Revision

En av Vetenskapsrådet utsedd revisor eller motsvarande har rätt att granska den bokföring och redovisning som avser forskning eller forskningsstödjande verksamhet som beviljats medel av Vetenskapsrådet. Medelsförvaltaren ska för detta ändamål ge den som ska genomföra revisionen fullständig insyn i forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten, bland annat genom att tillhandahålla kopior av samtliga verifikationer avseende utgifter och inkomster som hänför sig till forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten.

6. Åtgärder vid åsidosättande av villkor

6.1. Begäran om att villkor ska uppfyllas och åtgärdsplan

Om sökanden eller medelsförvaltaren åsidosätter villkoren för de beviljade medlen, och åsidosättandet är av sådan art att det enkelt kan avhjälpas, kan Vetenskapsrådet begära att medelsförvaltaren eller sökanden ser till att de aktuella villkoren uppfylls inom viss tid. Vetenskapsrådet kan även begära att medelsförvaltaren eller sökanden kommer in med en åtgärdsplan som beskriver när och hur villkoren kommer att uppfyllas. Vetenskapsrådet prövar i sådana fall om åtgärdsplanen kan godkännas eller om medel inte längre ska betalas ut.

6.2. Beslut om att medel inte längre ska betalas ut

Vetenskapsrådet kan besluta att medel helt eller delvis inte längre ska betalas ut om

 • sökanden eller medelsförvaltaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att medlen har beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
 • medlen av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 • villkoren för de beviljade medlen har åsidosatts och åsidosättandet inte enkelt kan avhjälpas,
 • sökanden har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning enligt lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning eller annan avvikelse från god forskningssed, eller
 • sökanden, i eller i anslutning till forskning, genom handlande eller på annat sätt visat sig olämplig som mottagare av medel från Vetenskapsrådet.

Publicerad 20 april 2018

Uppdaterad 03 februari 2021

Pdf / Utskrift

Kontakt

Frågor om Vetenskapsrådets utlysningar

utlysningar@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Valberedningar klara inför val av ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd

  Nya ledamöter ska utses till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd för perioden 2022–2024. Elektorer, utsedda av landets lärosäten, har nu valt valberedningar som ska ta fram förslag på nya ledamöter. 14 december väljer elektorerna sedan vilka ledam...

 2. Lisbeth Olsson ny huvudsekreterare för forskningens infrastrukturer

  Hon är professor i industriell bioteknik och har ett stort intresse av att hitta lösningar på samhällets stora utmaningar. I sin nya roll vill hon bland annat arbeta för att öka de tvärvetenskapliga möjligheterna inom forskningsinfrastruktur och bred...

 3. Vetenskapsrådets podd

  I podden För en klokare värld pratar vi om forskning och om de förutsättningar som behövs för att göra världen klokare. Du möter experter, forskare och medarbetare på Vetenskapsrådet tillsammans med en mängd andra röster. Lyssna på avsnitten direkt v...