Våra bidragsvillkor

De generella bidragsvillkoren är basvillkor för alla våra beviljade bidrag. De gäller för bidragsbeslut från och med den 1 januari 2019 om det inte finns särskilda villkor kopplade till ditt bidragsbeslut som säger något annat. Läs mer om våra särskilda bidragsvillkor längst ned på denna sida.


Vetenskapsrådets generella villkor för beviljade medel till forskning och forskningsstödjande verksamhet

Villkoren har fastställts av Vetenskapsrådet den 17 december 2018. Villkoren gäller för beviljade medel som har beslutats från och med den 1 januari 2019. Villkoren ska tillämpas om inte annat följer av beslutet om beviljande av medel eller av särskilda villkor. Vid konflikt mellan de generella villkoren och särskilda villkor som har meddelats för ett beslut har de särskilda villkoren företräde.

Definitioner

I dessa villkor används följande definitioner med nedan angiven betydelse.

Medelsförvaltare: En juridisk person som är godkänd av Vetenskapsrådet som mottagare av forskningsmedel.

Sökande: Den person eller organisation som ansöker om forskningsmedel hos Vetenskapsrådet och som ansvarar för att planera och genomföra forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten, exempelvis en projektledare.

Forskning eller Forskningsstödjande verksamhet: Den eller de verksamheter som omfattas av beslutet om beviljade medel.

Villkor: Samtliga villkor som gäller för de beviljade medlen.

1. Om de beviljade medlen

1.1. Beslutet om att bevilja medel

Vetenskapsrådets beslut om att bevilja medel gäller från och med den dag både medelsförvaltaren och sökanden har godkänt villkoren för de beviljade medlen. Villkoren gäller till och med den dag då slutliga vetenskapliga och ekonomiska återrapporteringar har kommit in till Vetenskapsrådet och, i förekommande fall, outnyttjade medel har återbetalats.

Utbetalning av medel sker till medelsförvaltaren.

Belopp och tidsperiod som anges i beslutet gäller under förutsättning att Vetenskapsrådet anvisas statliga medel i den omfattning som beslutet har grundat sig på.

1.2. Utbetalningsperiod och dispositionsrätt

Av beslutet om att bevilja medel framgår under vilken period medlen kommer att betalas ut (utbetalningsperioden). Om inte annat anges i beslutet får medlen disponeras i ett år efter utbetalningsperiodens utgång. Om särskilda skäl föreligger kan, efter ansökan, förlängning av rätten att disponera utbetalade medel beviljas. En sådan ansökan ska lämnas in av sökanden och godkännas av medelsförvaltaren i Vetenskapsrådets ansökningssystem innan dispositionstidens utgång, men efter utbetalningsperiodens utgång. Till ansökan om sådan förlängning ska bifogas en motivering för att styrka särskilda skäl, information om det finns ännu inte utnyttjade medel samt en översiktlig plan för hur forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten kommer att slutföras.

Medlen ska disponeras för att genomföra forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten i huvudsak på det sätt som har angetts i ansökan om medel, dock med de justeringar som kan komma att krävas om de beviljade medlen understiger sökt belopp. Vidare ska medlen disponeras i enlighet med villkoren för medlens användning. För mer betydande ändringar av medlens disposition, krävs en gemensam skriftlig framställan från medelsförvaltaren och sökanden till Vetenskapsrådet. En sådan framställan ska göras i samband med att behov av ändring uppstår. Vetenskapsrådet kan efter prövning medge ändringar inom ramen för beslutet om beviljade medel.

2. Medelsförvaltarens och sökandens åtaganden

2.1. Ansvar för att forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten bedrivs i enlighet med i Sverige gällande rätt

Sökanden och medelsförvaltaren ansvarar för att forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten bedrivs i enlighet med i Sverige gällande rätt.

2.2. Arbetsgivarförhållande

Den sökande ska vara anställd hos den medelsförvaltare som anges i beslutet att bevilja medel eller annan medelsförvaltare som efter byte har godkänts av Vetenskapsrådet. Anställningen ska bestå under hela utbetalningsperioden och ytterligare dispositionstid. Undantag kan medges för sökande som är anställd vid ett landsting, eller i annat fall om Vetenskapsrådet efter ansökan medger undantag.

2.3. Utrustning

Med undantag för vad som anges i 4.1.3 är medelsförvaltaren ägare till utrustning och andra inventarier som anskaffats till forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten som beviljats medel från Vetenskapsrådet. Utrustningen ska disponeras för forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten så länge den pågår.

2.4. Rapportering

Medelsförvaltaren och sökanden ska tillhandahålla den information och de uppgifter som Vetenskapsrådet efterfrågar i samband med uppföljning och utvärdering av forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten, såväl under pågående som efter avslutad utbetalningsperiod.

Redogörelser och rapporter avseende den forskning eller forskningsstödjande verksamhet som Vetenskapsrådet finansierar ska lämnas i den ordning som anges i beslutet om beviljade medel, eller när Vetenskapsrådet begär det.

2.5. Publicering av resultat

I det vetenskapliga ansvaret ingår att resultaten av forskningsarbetet ska publiceras i vetenskapliga tidskrifter och böcker med nationell och internationell räckvidd eller göras tillgängliga på annat motsvarande sätt. Skyldigheten att publicera resultat gäller endast i den utsträckning publiceringen kan ske i enlighet med i Sverige gällande rätt.

Avtal med kommersiell aktör eller annan intressent får inte inskränka möjligheten att publicera resultaten av den forskning som bedrivs med medel från Vetenskapsrådet. Ett sådant avtal får inte heller fördröja publiceringen i mer än två månader. En fördröjning får dock uppgå till högst fyra månader om syftet är att möjliggöra en ansökan om patent grundat, helt eller delvis, på ovan avsedda forskningsresultat.

Forskningsresultaten ska göras öppet tillgängliga, s.k. open access, inom sex månader efter publicering. I de fall publiceringen sker som parallellpublicering i öppna institutionella arkiv ska deposition av forskningsresultaten ske vid publiceringstillfället och göras öppet tillgängliga inom sex månader. För publiceringar inom humaniora och samhällsvetenskap samt utbildningsvetenskap gäller att forskningsresultat ska ha gjorts öppet tillgängliga inom 12 månader.

Öppet tillgängliggörande gäller för forskningsresultat i vetenskapligt bedömda texter som har publicerats i tidskrifter och konferensrapporter. Skyldigheten att öppet tillgängliggöra forskningsresultat gäller inte monografier och bokkapitel.

I de fall den som ska publicera har betalat en avgift för sin open access-publicering ska publiceringen ske med en cc-by licens.

Forskningsresultat av mer allmänt intresse ska även spridas till mottagare utanför vetenskapssamhället.

2.6. Ange Vetenskapsrådet som finansiär

Vid publicering och annan spridning av forskningsresultat ska det anges att forskningen bedrivits med medel från Vetenskapsrådet. Vid publicering av vetenskapliga originalartiklar ska namnet Vetenskapsrådet samt diarienumret för beslutet om forskningsmedlen anges under rubriken ”Acknowledgements” eller motsvarande rubrik.

2.7. Vetenskapsrådets rätt att sprida information från och om forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten

Vetenskapsrådet får mångfaldiga och sprida hela eller delar av rapporter från forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten samt även i övrigt tillgängliggöra information om det som Vetenskapsrådet finansierar.

2.8. Tillgång till forskningsmaterialet

Vetenskapsrådet ska, på begäran, beredas tillgång till det fullständiga forskningsmaterialet för vetenskaplig granskning.

2.9. Skyldighet att informera om andra medel

Om medel från annan finansiär erhålls för samma ändamål under den tid som forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten pågår, ska detta snarast anmälas till Vetenskapsrådet. Det ska i redovisningen till Vetenskapsrådet särskilt framgå i vilken utsträckning annan finansiär kan påverka genomförande, analys, tolkning och redovisning av resultaten samt vilka finansiella förutsättningar som är aktuella. Dessutom ska det framgå vem som kommer att förfoga över resultaten. Vetenskapsrådet kan ändra ett beslut om beviljade medel baserat på ny information om annan finansiering.  

2.10. Övriga åtaganden

Medelsförvaltaren ska

 • ta emot och förvalta de beviljade medlen,
 • ansvara för att de beviljade medlen endast används till forskning eller forskningsstödjande verksamhet och enligt de villkor som gäller för medlen,
 • i egenskap av arbetsgivare se till att sökanden kan disponera egen och andra anställdas arbetstid i den utsträckning som krävs för att forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten ska kunna genomföras i överensstämmelse med den plan som getts in till Vetenskapsrådet, vilket även inkluderar publicering av resultaten av forskningen,
 • svara för att sökanden och annan berörd personal får tillgång till lokaler, utrustning och andra resurser som krävs för forskningen eller den forskningsstödjande verksamhetens genomförande,
 • ansvara för att en datahanteringsplan upprättas innan forskningen påbörjas och att planen underhålls,
 • ansvara för att den forskning eller forskningsstödjande verksamhet som bedrivs inom den av Vetenskapsrådet finansierade verksamheten inte har kommersiella bindningar som påverkar dess objektivitet, oberoende eller öppenhet, samt
 • årligen lämna in ekonomisk återrapportering enligt Vetenskapsrådets anvisningar.

Sökanden ska

 • ha det vetenskapliga ansvaret för forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten så som denna beskrivits i ansökan till Vetenskapsrådet med avseende på objekt och metod. I ansvaret ingår att planera och genomföra forskningen i huvudsaklig överensstämmelse med den till Vetenskapsrådet ingivna forskningsplanen eller planen för forskningsstödjande verksamhet, dock med de justeringar som kan krävas om de medel som Vetenskapsrådet beviljat understiger sökt belopp,
 • ansvara för att forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten bedrivs enligt god forskningssed,
 • ansvara för att de tillstånd och godkännanden som krävs finns innan forskningen påbörjas. Det kan bland annat vara fråga om tillstånd från Läkemedelsverket eller godkännande från Etikprövningsmyndigheten respektive djurförsöksetisk nämnd, samt
 • ansvara för att vetenskaplig återrapportering lämnas in enligt Vetenskapsrådets anvisningar.

3. Om finansieringen

3.1. Allmänt

Medel till forskning eller forskningsstödjande verksamhet vid universitet och högskolor eller annan godkänd medelsförvaltare ska omfatta direkta och indirekta kostnader i samma proportioner som beräknats för forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten i sin helhet. De beviljade medlen ska endast användas för kostnader för att genomföra den forskning eller den forskningsstödjande verksamhet som ansökan avser.

De beviljade medlen får inte användas till stipendium, om inte annat framgår av beslutet.

3.2. Slutlig ekonomisk återrapportering

Medelsförvaltaren ska lämna slutlig ekonomisk återrapportering senast tre månader efter dispositionstidens utgång. Vetenskapsrådet kan besluta att den ekonomiska återrapporteringen ska lämnas vid annan tidpunkt.

Om forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten avbryts i förtid gäller särskilda bestämmelser (se avsnitt 4.2).

3.3. Återbetalning av överskott

Outnyttjade medel som redovisas i den slutliga ekonomiska återrapporteringen ska återbetalas till Vetenskapsrådet inom 30 dagar från att den slutliga ekonomiska återrapporteringen skickats in via Vetenskapsrådets ansökningssystem.

Kostnader för förtida avveckling av forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten regleras i avsnitt 4.

4. Förtida avveckling

4.1. Forskning eller forskningsstödjande verksamhet som avslutas i förtid

4.1.1 Svårigheter att genomföra den forskning eller den forskningsstödjande verksamhet som beviljats medel – allmänt

Om forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten inte kan genomföras enligt plan och avvikelsen inte är obetydlig ska medelsförvaltaren omgående underrätta Vetenskapsrådet om detta. Detsamma gäller om utrustning, för vars inköp beviljats medel, inte kan anskaffas. Medelsförvaltaren ska i detta fall även redovisa hur forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten påverkas av att utrustningen inte kunnat anskaffas. Vetenskapsrådet och medelsförvaltaren ska, efter samråd med sökanden, komma överens om hur den uppkomna situationen ska hanteras.

4.1.2. Svårigheter att genomföra forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten på grund av förändrade förhållanden för den sökande

Om den sökande inte längre kan genomföra forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten ska medelsförvaltaren omedelbart anmäla detta till Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet kan efter ansökan av medelsförvaltaren pröva frågan om byte av projektledare.

Om den sökande kommer att övergå till anställning hos en annan godkänd medelsförvaltare kan Vetenskapsrådet, efter ansökan, pröva frågan om byte av medelsförvaltare och besluta att forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten drivs vidare hos den nya medelsförvaltaren med samma sökande.

Ansökan om byte av medelsförvaltare ska ske i samråd mellan berörda medelsförvaltare. Beslut om huruvida forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten ska erhålla fortsatt finansiering i enlighet med beslutet om beviljade medel eller avslutas fattas av Vetenskapsrådet efter samråd med medelsförvaltaren och, om så är möjligt, med sökanden.

4.1.3. Utrustning

Vid förtida avveckling av forskning eller forskningsstödjande verksamhet kan Vetenskapsrådet komma överens med medelsförvaltaren om att utrustning, som anskaffats med stöd av de medel som Vetenskapsrådet har beviljat, ska överlämnas till Vetenskapsrådet eller annan medelsförvaltare.

4.1.4. Återbetalning av outnyttjade medel

Om forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten avslutas i förtid ska medelsförvaltaren återbetala outnyttjade medel till Vetenskapsrådet.

4.2. Slutlig ekonomisk återrapportering vid förtida avslutande av forskning eller forskningsstödjande verksamhet

Om Vetenskapsrådet beslutar att avbryta utbetalning av beviljade medel, eller om forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten avbryts eller avslutas i förtid av annat skäl, ska slutlig ekonomisk återrapportering ske senast 30 dagar efter den dag någon av parterna ensidigt avbrutit forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten eller parterna kommit överens om att forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten ska upphöra. Vetenskapsrådet kan besluta att den ekonomiska återrapporteringen ska lämnas vid annan tidpunkt.

4.3. Kostnader för förtida avveckling av forskning eller forskningsstödjande verksamhet

Om Vetenskapsrådet beslutar att avbryta utbetalning av ett bidrag och detta inte beror på brott mot villkoren förutsätts Vetenskapsrådet och medelsförvaltaren komma överens om hur skäliga avvecklingskostnader ska finansieras.

5. Revision

En av Vetenskapsrådet utsedd revisor eller motsvarande har rätt att granska den bokföring och redovisning som avser forskning eller forskningsstödjande verksamhet som beviljats medel av Vetenskapsrådet. Medelsförvaltaren ska för detta ändamål ge den som ska genomföra revisionen fullständig insyn i forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten, bland annat genom att tillhandahålla kopior av samtliga verifikationer avseende utgifter och inkomster som hänför sig till forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten.

6. Åtgärder vid åsidosättande av villkor m.m.

6.1. Begäran om att villkor ska uppfyllas och åtgärdsplan

Om sökanden eller medelsförvaltaren åsidosätter villkoren för de beviljade medlen, och åsidosättandet är av sådan art att det enkelt kan avhjälpas, kan Vetenskapsrådet begära att medelsförvaltaren eller sökanden ser till att de aktuella villkoren uppfylls inom viss tid. Vetenskapsrådet kan även begära att medelsförvaltaren eller sökanden kommer in med en åtgärdsplan som beskriver när och hur villkoren kommer att uppfyllas. Vetenskapsrådet prövar i sådana fall om åtgärdsplanen kan godkännas eller om medel inte längre ska betalas ut.

6.2. Beslut om att medel inte längre ska betalas ut

Vetenskapsrådet kan besluta att medel helt eller delvis inte längre ska betalas ut om

 • sökanden eller medelsförvaltaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt förorsakat att medlen har beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
 • medlen av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 • villkoren för de beviljade medlen har åsidosatts och åsidosättandet inte enkelt kan avhjälpas,
 • sökanden har varit oredlig eller på annat sätt agerat oetiskt i sin forskning, eller
 • sökanden, i eller i anslutning till forskning, genom handlande eller på annat sätt visat sig olämplig som mottagare av statliga forskningsmedel.

Publicerad den 20 april 2018

Uppdaterad den 25 november 2019

Pdf / Utskrift

Kontakt

Frågor om Vetenskapsrådets utlysningar

utlysningar@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. GD:s reflektioner efter den Forskningspolitiska dagen

  Den 20 november arrangerade vi för första gången Forskningspolitiska dagen. Vårt syfte var att skapa en arena för frågor som rör utveckling och utmaningar inom det svenska forskningssystemet.

 2. Vetenskapsrådet har en ny rådsdirektör

  Maria Thuveson, tidigare chef för avdelningen för forskningsfinansiering, tar över tjänsten som rådsdirektör efter Ann Fust.

 3. Om Vetenskapsrådets utlysningar 2020

  I nuläget har vi 30 utlysningar inplanerade för 2020. Majoriteten gäller bidrag som vi utlyser varje år. Nytt är att vi för första gången utlyser bidrag till Exploratory workshops inom utbildningsvetenskap. En annan nyhet är en utlysning som syftar t...