GD kommenterar

GD kommenterar

Publicerad den

Uppdaterad den

Nödvändigt att hitta ett kostnadseffektivt och högkvalitativt sätt för forskare att publicera öppet

Foto på Katarina Bjelke.

Ökad spridning av forskningsresultat bidrar till att resultaten kommer till nytta i samhället och ökar forskningens kvalitet, bland annat genom att forskningsresultat som går att läsa gratis på internet även når forskare utanför det egna fältet. Möjligheten att kunna ta del av oberoende och vetenskapligt baserad kunskap är en grundläggande förutsättning för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Sedan hösten 2022 kräver Vetenskapsrådet att publicering av resultaten från ett forskningsprojekt finansierat av oss, ska ske med omedelbar öppen tillgång. En tydlig fördel för forskarna att publicera öppet är att forskning som publiceras med öppen tillgång får snabbare spridning och artiklarna citeras oftare.

I Sverige publiceras en hög andel av svensk forskning med omedelbar öppen tillgång. Utmaningen är att de stora, traditionella förlagens utgivning i dagsläget fortfarande domineras av hybridtidskrifter med en stor andel låsta artiklar. En erfarenhet från perioden med så kallade transformativa avtal med förlagen är att de innebär stora och ökande kostnader, och det finns ännu inga tecken på att dessa leder till en förändring i förlagens affärsmodell. Det är därför nödvändigt att hitta ett kostnadseffektivt och högkvalitativt sätt för forskare att publicera öppet.

Vetenskapsrådet är med och driver utvecklingen mot öppen tillgång till vetenskapliga publikationer tillsammans med andra forskningsfinansiärer i och utanför Sverige. Som en del i det arbetet har vi tillsammans med Forte, Formas och Vinnova fattat beslut om att täcka kostnaderna för publicering under 2024 och 2025 hos förlag som enbart ger ut öppet tillgängliga tidskrifter. Därefter ser jag gärna att en utvärdering görs. Förhandlingar med förlag pågår nu för fullt.

Vetenskapsrådet värnar om att övergången till öppen tillgång till publikationer sker på ett sätt som säkerställer att den forskning som publiceras håller hög kvalitet, något som kan uppnås genom att tidskrifterna har ett robust bedömningssystem. Vi kommer därmed inte att finansiera publicering hos förlag som inte uppfyller kvalitetskraven, som till exempel det schweiziska förlaget MDPI.

Katarina Bjelke, generaldirektör på Vetenskapsrådet

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

    Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Veten...

  2. Excellens, stabilitet, samverkan och öppenhet viktigt för nästa ramprogram

    EU:s ramprogram för forskning och innovation möjliggör för Sverige och övriga medlemsländer att adressera gemensamma samhällsutmaningar som sträcker sig över nationsgränser. Programmet skapar möjligheter för forskare att samarbeta med partners från e...

  3. Publiceringsplattformens roll i forskningssystemet

    Denna rapport lyfter möjligheter och utmaningar med publiceringsplattformar för öppen tillgång till vetenskapliga resultat. Den bidrar till att öka förståelsen för hur publiceringsplattformar kan användas och ger information om ägande, kostnadsnivåer...