Nyhet

Nyhet

Publicerad den 16 juni 2021

Uppdaterad den 16 juni 2021

Varför tar det längre tid för kvinnor att bli professorer? Ny jämställdhetsstudie pekar ut flera orsaker

Skillnaderna mellan kvinnors och mäns karriärutveckling i högskolan är små, men kvinnor möter oftare hinder på vägen till en professorstitel. Det visar en studie från Vetenskapsrådet, där bland annat cirka 2000 forskare fått svara på frågor om hur de uppfattar villkoren i högskolan.

Studien bygger på statistik, enkäter och intervjuer genomförda 2020–2021. Den visar att kvinnors och mäns karriärer i högskolan utvecklas relativt lika inom respektive ämnesområde. Det tar dock längre tid för kvinnor att nå professorsnivå. Studien pekar huvudsakligen ut två orsaker till detta. Den ena är att kvinnor i högre grad är verksamma inom forskningsfält som utmärks av en hög andel undervisning, vilket ger dem sämre möjligheter att meritera sig vetenskapligt. Den andra är att kvinnor generellt möter svårigheter i lite högre grad än män:

 • Fler kvinnor än män uppger att de har erfarenheter av orättvisor.
 • Kvinnor uppger i lägre grad att de kan påverka väsentliga beslut som gäller deras arbete.
 • Kvinnor uppger i högre grad än män att de saknar möjlighet att meritera sig vetenskapligt. De har inte heller tillgång till en mentor i lika hög utsträckning som män. Detta är två av de framgångsfaktorer som forskarna själva bedömer hör till de viktigaste för att lyckas i högskolan.
 • Kvinnor uttrycker i högre grad att de inte tycker att de principer som finns för författarordning vid publicering är rättvisande.
 • Kvinnor inom alla ämnesområden uppger att de kan ägna mindre tid till forskning än vad män uppger.
 • Kvinnor överväger i högre grad än män att lämna högskolan på grund av brister i arbetsmiljön.
 • Kvinnor upplever i högre grad att det är svårt att ha ansvar för yngre barn och samtidigt göra karriär.

Otydliga karriärvägar drabbar båda könen

Många yngre forskare saknar anställningar som ger dem goda förutsättningar att bedriva forskning. Det är en liten andel av de yngre forskarna som har en anställning som biträdande lektor, den anställning i högskoleförordningen som erbjuder en tydlig karriärväg för yngre forskare. Detta gäller både kvinnor och män och bekräftar tidigare undersökningar.

"Orättvisorna måste tas på allvar"

Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström anser att studien ger värdefull information för fortsatt jämställdhetsarbete.

– Även om resultaten visar på likheter i karriärutvecklingen för män och kvinnor så finns det fortfarande orättvisor som alla som verkar inom högre utbildning och forskning måste ta på allvar. Mer fokus måste läggas på att ge kvinnor och män likvärdiga förutsättningar att bedriva forskning, då uppnår vi också högre kvalitet i svensk forskning.

Publicerad den 16 juni 2021

Uppdaterad den 16 juni 2021

Pdf / Utskrift

Rapporten presenteras i september

16 september 2021 bjuder vi in till ett seminarium där vi presenterar rapporten och öppnar upp för en diskussion om hur vi tillsammans kan främja mäns och kvinnors lika villkor inom forskarvärlden.

Läs mer om seminariet

Mer inom samma ämne

 1. Debatt: Så ska Vetenskapsrådet åtgärda snedfördelningen inom astrofysik

  Kvinnor har signifikant lägre beviljandegrad än män inom astrofysik. Det visar en undersökning av hur forskningsmedlen fördelats mellan könen. Nu vidtar Vetenskapsrådet en rad åtgärder för att komma tillrätta med obalansen, skriver Vetenskapsrådets ä...

 2. Jämställdhet i högskolan – är vi på rätt väg?

  Har kvinnor och män samma förutsättningar att bedriva forskning i högskolan? Hur ser karriärutvecklingen ut? Och hur uppfattas villkoren att bedriva forskning av forskarna själva och av deras chefer? Det är några av de frågor som behandlas i en nyutk...

 3. Hur jämställt är det i högskolan? Kvinnors och mäns förutsättningar att bedriva forskning

  Har kvinnor och män samma förutsättningar att göra akademisk karriär och att bedriva forskning i dagens svenska högskola? Det är frågor som denna jämställdhetsstudie vill belysa. I fokus står kvinnor och män som nyligen har tagit sin doktorsexamen. P...