Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Agenda pekar ut riktningen för nationellt forskningsprogram om virus och pandemier

Nu är en strategisk forskningsagenda på plats för det nationella forskningsprogram om virus och pandemier som Vetenskapsrådet ansvarar för. Agendan pekar ut fem fokusområden för forskning inom programmet.

Målet med forskningsprogrammet är att bidra med ny kunskap om virussjukdomar, deras spridning och effekter på samhället – liksom hur framtida pandemier kan motverkas.

Agendan har tagits fram av Vetenskapsrådet med stöd av en programkommitté och fokusgrupper med experter från berörda forskningsområden. Experterna har kartlagt forskningen om virus och pandemier och pekar ut fem fokusområden för forskning inom programmet. I agendan presenteras kunskapsluckor inom varje område.

 • Virus, virusorsakade sjukdomstillstånd och grundläggande sjukdomsmekanismer
 • Mekanismer för uppkomst och spridning av zoonoser med pandemisk potential samt strategier för prevention och hantering av smittspridning
 • Utveckling av antivirala läkemedel, vaccin och diagnostik
 • Samhällsåtgärder som uppkommit med anledning av pandemi och dess effekter på människors livsvillkor och hälsa
 • Organisation, styrning och samordning (infrastrukturer) av viktiga samhällsfunktioner vid en pandemi.

Interaktiva evidenskartor ger bild av kunskapsläget

För att kartlägga kunskapen om virus och pandemier inom samhällsvetenskaplig forskning har Vetenskapsrådet låtit The Campbell Collaboration ta fram interaktiva evidenskartor (Pandemic Evidence Resources Evidence and Gap Maps). De visuella kartorna ger en överblick av identifierade källor i form av till exempel databaser, riktlinjer och rapporter inom olika forskningsområden och om olika typer av virus.

– Evidenskartorna som vi har beställt från The Campbell Collaboration ger en snabb och tydlig bild av kunskapsläget. Alla som är intresserade kan använda de interaktiva kartorna som finns publicerade online, säger Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet.

Läs den strategiska forskningsagendan

Använd evidenskartorna på Campbell South Asias webbplats Länk till annan webbplats.

Mer om det nationella forskningsprogrammet om virus och pandemier

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Strategisk forskningsagenda: Nationellt forskningsprogram om virus och pandemier

  Målet med forskningsprogrammet om virus och pandemier är att bidra med ny kunskap om virussjukdomar. Mer kunskap behövs både om hur de sprids och om hur framtida pandemier kan motverkas. Denna strategiska forskningsagenda är vägledande i arbetet fra...

 2. Proof of Concept inom infektionsområdet 2022

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för proof of concept inom infektionsområdet 2022. Totalt beviljar vi närmare 20 miljoner kronor för 2022–2024.

 3. Forskning om virus och pandemier

  Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om virus och pandemier. Forskningsprogrammet är en del i regeringens långsiktiga strategi och handlingsplan för att motverka och minska virusutbrott och pandemier.