Publicerad den 19 april 2018

Uppdaterad den 19 november 2018

Klinisk forskning inom ALF-avtalet

Från och med 2019 ska kvalitetsaspekter ligga till grund för delar av den ersättning de sju landsting som ingår i ALF-avtalet får för att medverka i utbildningen av läkare, bedriva klinisk forskning och utveckla hälso- och sjukvården. Det är Vetenskapsrådet som utvärderar den kliniska forskning som bedrivs i dessa landsting.

Resurserna ska fördelas utifrån kvalitet

ALF är förkortningen av ett avtal mellan staten och sju landsting. Avtalet reglerar bland annat hur mycket statliga medel landstingen ska få för att medverka i utbildningen av läkare, bedriva klinisk forskning och utveckla hälso- och sjukvården. Det är Utbildningsdepartementet som betalar ut medlen.

Ladda ner ALF-avtaletPDF (pdf, 487.4 kB)

Avtalet omfattar sju landsting

Varje landsting som omfattas av ALF-avtalet är kopplat till ett universitet. Tillsammans har de ett gemensamt ansvar för klinisk forskning och bildar en ALF-region. En del landsting har också regionalt ansvar och kallas därför regioner i stället för landsting.

Landsting och universitet i ALF-regionerna

ALF-region

Landsting

Universitet

Stockholm

Stockholm läns landsting

Karolinska institutet, KI

Västra Götaland

Västra Götalandsregionen

Göteborgs universitet

Skåne

Region Skåne

Lunds universitet

Uppsala

Region Uppsala

Uppsala universitet

Västerbotten

Västerbottens läns landsting

Umeå universitet

Östergötland

Region Östergötland

Linköpings universitet

Örebro (från och med 2015)

Region Örebro län

Örebro universitet

ALF-regionerna är presenterade utifrån storlek på de tilldelade ALF-medlen – regionen som får mest medel ligger överst.

Det senaste ALF-avtalet började gälla 2015. I avtalet kom stat och landsting överens om att 20 procent av ALF-ersättningen för klinisk forskning från och med 2019 ska fördelas på basis av den kliniska forskningens kvalitet.

Det huvudsakliga syftet är att identifiera, lyfta fram och premiera goda exempel. På så vis kan landsting som utmärker sig genom sitt kvalitetsarbete fungera som förebilder. Det långsiktiga målet är att lyfta hela Sveriges kliniska forskning.

Vetenskapsrådet ansvarar för att utvärdera kvaliteteten i den kliniska forskning som bedrivs i de sju landsting som ALF-avtalet omfattar. Den nationella styrgruppen för ALF har beslutat vilka utgångspunkter som ska gälla för utvärderingarna av den kliniska forskningens kvalitet, både vad gäller utformning och metod.


Tre områden utvärderas

En första utvärdering gjordes under 2017. Tre externa internationella expertpaneler bedömde, oberoende av varandra, kvaliteten utifrån följande huvudområden:

 1. Den vetenskapliga produktionens kvalitet
 2. Forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta
 3. Forskningens förutsättningar

I mars 2018 presenterade Vetenskapsrådet resultatet av utvärderingen.

Läs utvärderingen

Dialogmöten med representanter från ALF-regionerna

När Vetenskapsrådet startade arbetet med de olika utvärderingarna i april 2017 anordnade ALF-kansliet ett dialogmöte med representanter för de olika ALF-regionerna. Representanterna fick möjlighet att lämna synpunkter på arbetet med utvärderingarna. Deltagarnas synpunkter rörde framförallt utvärderingarnas omfattning och tidsplan.

Vetenskapsrådet tog efter mötet fram åtgärder för att minska arbetsbördan på landsting och fakulteter utan att påverka tidsplan, intention eller kvalitet på utvärderingarna.

Ladda ner hela dokumentet med information och åtgärderPDF (pdf, 429.1 kB)

I maj 2018 hade vi ett nytt dialogmöte. Denna gång delade panelordförandena i Vetenskapsrådets utvärderingar med sig av sina reflektioner kring uppdraget att utvärdera den kliniska forskningen. Även representanter från Socialstyrelsen deltog och gav sin bild av uppdraget att utvärdera universitetssjukvårdsenheterna i Sverige.

Ladda ner presentationen från dagenPDF (pdf, 1.3 MB) (engelska)

Socialstyrelsen utvärderar universitetssjukvården

Samtidigt som Vetenskapsrådet fick i uppdrag att utvärdera klinisk forskning fick Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera de strukturer, processer och resultat inom universitetssjukvården som har betydelse för forskning, utbildning och utveckling. Syftet är att öka universitetssjukvårdens kvalitet. Vetenskapsrådet samordnar även arbetet med Socialstyrelsens utvärdering.

Socialstyrelsens avrapportering av uppdragetlänk till annan webbplats

Kopierat till urklipp

Vetenskapsrådets ALF-kansli

alf@vr.se

Kopierat till urklipp

ALF-kansliet samordnar På Vetenskapsrådet finns ett ALF-kansli som koordinerar utvärderingar av den kliniska forskningens kvalitet och samordnar kontakterna mellan berörda aktörer i frågor som rör ALF-avtalet. Kansliet ger även administrativt stöd till den nationella styrgruppen för ALF-avtalet.

Kontakt

Vetenskapsrådets ALF-kansli

alf@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. ALF i siffror

  ALF-avtalet reglerar hur mycket statliga medel landstingen och regionerna som ingår i samarbetet ska få för att medverka i utbildningen av läkare, bedriva klinisk forskning och utveckla hälso- och sjukvården. Här kan du se statistik över hur landstin...

 2. Debatt: Bättre förankring krävs i nationell life science-strategi

  Just nu pågår ett omfattande strategiarbete på Regeringskansliets nyinrättade life science-kontor. Strategin, som berör stora samhällsområden som hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv, riskerar dock att färdigställas utan förankring hos stora d...

 3. Svensk life science-strategi

  Hur kan Sverige möta framtidens samhällsutmaningar och behålla en konkurrenskraftig life-science sektor? Här kan du läsa Vetenskapsrådets rekommendationer för den kommande nationella life science-strategin.