Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om segregation

Forskning för att stärka människors livschanser

Målet med Vetenskapsrådets tioåriga nationella forskningsprogram om segregation är att bidra med kunskap som kan minska segregationen samt skapa jämlika uppväxt- och levnadsvillkor och goda livschanser för alla.

Forskningsprogrammet är en del av regeringens strategi och handlingsplan för att minska och motverka segregationen i Sverige.

Den strategiska forskningsagendan pekar ut tre huvudsakliga aktiviteter för programmet:

 • Initiera forskning om segregation.
 • Stärka forskningsområdets långsiktiga utveckling.
 • Främja tillgängliggörande och spridning av forskning och kunskap om segregation för att bidra till en kunskapsbaserad praktik.

I agendan ingår också en beskrivning av aktörer verksamma inom fältet i Sverige, hur forskningsfinansieringen inom området ser ut samt en beskrivning av forskningsområdets förutsättningar och behov.

Forskningsagendan har tagits fram av Vetenskapsrådet efter samråd med både forskare och praktiker inom området.

Läs mer om det nationella forskningsprogrammet om segregation

Mer inom samma ämne

 1. Ordförandeskapshalvåret är ett ypperligt tillfälle att lyfta viktiga forskningsfrågor

  Sverige behöver på olika sätt öka sitt engagemang för att påverka och delta i EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Regeringen har antagit en nationell strategi som syftar till att stärka det svenska deltagandet i Horisont Eu...

 2. Research review 2023: Natural and engineering sciences

  Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom naturvetenskap och teknikvetenskap beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer...

 3. Framtiden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i Sverige

  Välkommen till en presentation av forskningsöversikten inom humaniora och samhällsvetenskap.