Forskning och innovation för ett hållbart och säkert samhälle

Gemensamt underlag till regeringens forsknings- och innovationspolitik från Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova

I denna rapport presenterar de statliga forskningsfinansiärerna sin gemensamma syn på vilka förändringar som behövs för att främja excellent forskning, internationalisering och innovation i Sverige.

Förslag på insatser presenteras i fyra kapitel:

 • Forskning och innovation är en drivkraft för ett hållbart och säkert samhälle
 • Insatser för ett effektivare forsknings- och innovationssystem
 • Främja internationellt och europeiskt forsknings- och innovationssamarbete
 • Forskning- och innovationsinfrastruktur för excellens, konkurrenskraft och innovation

Myndigheterna föreslår också kraftsamling kring fyra områden som är avgörande för Sveriges utveckling mot ett hållbart och säkert samhälle: God hälsa och life science, framtidssäkrat samhälle, nationell säkerhet samt klimatomställning.

Rapporten har tagits fram gemensamt av myndigheterna, med Vetenskapsrådet som samordnande myndighet.

Analysen är ett uppdrag från regeringen

Regeringen har gett Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att utifrån sina respektive ansvarsområden gemensamt göra en analys och lämna rekommendationer som kan bidra till regeringens forsknings- och innovationspolitik (U2023/01317).

Mer inom samma ämne

 1. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

  Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Veten...

 2. Excellens, stabilitet, samverkan och öppenhet viktigt för nästa ramprogram

  EU:s ramprogram för forskning och innovation möjliggör för Sverige och övriga medlemsländer att adressera gemensamma samhällsutmaningar som sträcker sig över nationsgränser. Programmet skapar möjligheter för forskare att samarbeta med partners från e...

 3. Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

  EU:s process för att ta fram det ramprogram för forskning och innovation som ska följa efter Horisont Europa har påbörjats. Under 2025 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag, som sedan ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla...