Öppen utlysning

19 januari - 22 februari 2022

Unescoprofessurer

På uppdrag av Svenska Unescorådet utlyser Vetenskapsrådet fyra Unescoprofessurer. Syftet är att ge forskare och lärosäten, eller forskningsinstitut, i Sverige möjlighet att under en fyraårsperiod vara en del av det internationella nätverket av Unescoprofessurer.

Med professuren kan lärosätet bredda det akademiska nätverket och utveckla den lokala, nationella och globala samverkan med expertis och beslutsfattare inom FN-systemet. Inriktningen på professuren ska vara relevant för Unescos arbete och ligga inom ramen för Sveriges strategi för samarbetet med Unesco.

Inrättandet av en Unescoprofessur medför inte något ekonomiskt bidrag utan finansiering måste säkerställas av lärosätet för professurens fyraårsperiod.

Område: Humaniora och samhällsvetenskap, Klinisk behandlingsforskning, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap, Utvecklingsforskning 

Inriktning: Forskarna som nomineras till 2022 års Unescoprofessur ska vara verksamma inom områden som ligger i linje med och som uppfyller Unescos globala strategi, svenska regeringens strategi för Sveriges samarbete med Unesco, samt Svenska Unescorådets strategi för arbetet i Sverige. Verksamheten som Unescoprofessuren omfattar ska inkludera minst ett av den svenska strategins tre tvärgående perspektiv; mänskliga rättigheter, jämställdhet och klimat.

Söks av: Lärosäte eller forskningsinstitut som i ansökan föreslår en forskningsledare för professuren. Den föreslagna forskningsledaren är vetenskapligt ansvarig för ansökan, samt ansvarig för att ansökan är fullständig, det vill säga att efterfrågad information är angiven enligt instruktionerna.

Professurens tidsperiod: 4 år med möjlighet att förlänga med ytterligare 4 år efter ansökan direkt till Svenska Unescorådet.

Professurens startdatum: Tidigast juni 2022.

Ansökans utformning: Ansökan ska bestå av fyra PDF-dokument som mejlas till jane.parker@vr.se senast tisdag 22 februari 2022 kl. 14.00. Ansökan signeras av den sökande professorn, samt av behörig företrädare för det svenska lärosätet eller forskningsinstitutet

Beslut: Vetenskapsrådet lämnar en bedömning av ansökningarnas vetenskapliga meriter till Svenska Unescorådet i april 2022. Beslut om prioriterade ansökningar tas sedan av Svenska Unescorådet, som informerar sökande om beslut. Därefter (senast den 30 april 2022) skickas de prioriterade ansökningar till Generaldirektören för Unesco i Paris för godkännande. Unesco meddelar beslut

Pdf / utskrift

Specifika instruktioner för utlysningen

Till toppen