Forskning där djurförsök ingår

I en del av den forskning som Vetenskapsrådet finansierar ingår djurförsök som en av metoderna för att svara på forskningsfrågan.

Varför använder forskare djurförsök i sin forskning?

Anledningen till att djur används i forskning är att det för många forskningsfrågor fortfarande inte finns andra vetenskapliga metoder som kan ge svar på frågeställningarna. Enligt svensk lag (djurskyddslagen) och europeisk lag får djurförsök bara användas om forskningsresultatet inte kan uppnås med andra metoder.

Det är framför allt inom medicinsk och naturvetenskaplig forskning som djurförsök används. Till exempel kan det röra sig om forskning som ökar vår kunskap om hur människokroppen fungerar, varför vi får vissa sjukdomar eller vilka effekter föroreningar har i naturen.

Vem ansvarar för vad?

Vetenskapsrådet ställer krav på att all forskning som vi finansierar ska följa god forskningssed och att etiska tillstånd för exempelvis djurförsök finns på plats innan forskaren påbörjar sin forskning.

Forskaren och medelsförvaltaren (lärosätet som forskaren verkar vid) ansvarar för att följa regelverk och god forskningssed samt för att forskningen har de etiska tillstånden som krävs innan forskningen påbörjas. De ansöker om tillstånd för djurförsök hos en djurförsöksetisk nämnd.

De djurförsöksetiska nämnderna bedömer om ett forskningsprojekt kan få tillstånd att genomföra djurförsök i Sverige. De väger djurets lidande mot syftet med försöket och prövar om syftet kan uppnås genom någon annan metod. Nämnderna ställer också krav på försökets upplägg. Målet är att så få djur som möjligt ska användas och att de djur som används utsätts för så lite lidande som möjligt.

Jordbruksverket ansvarar för de djurförsöksetiska nämnderna och för det svenska regelverket kring djurförsök.

Vad gäller för djurförsök utomlands?

Om djurförsöken ska utföras i ett annat land, är det landet där djurförsöken ska utföras som måste ge tillstånd till forskningen. Även dessa tillstånd måste finnas på plats innan du eller någon annan kan påbörja forskningen. De djurförsöksetiska nämnderna i Sverige kan inte utfärda etiska tillstånd för djurförsök som ska utföras i något annat land.

Utgångspunkten är att forskning som finansieras av oss ska leva upp till den etiska standard som gäller i Sverige, även om forskningen eller delar av den utförs utomlands. Vetenskapsrådet stödjer inte verksamhet som förläggs i utlandet i syfte att kringgå de etiska krav och regelverk som finns i Sverige.

Varför är djurförsök nödvändiga?

Det finns i nuläget inte vetenskapliga metoder som kan ersätta alla typer av djurförsök. Djurförsök är en viktig del både i den biomedicinska grundforskningen och i forskning om nya läkemedel. Ett exempel är studier där man undersöker processer där olika organ och organsystem samverkar och kommunicerar med varandra i en levande organism. Sådana studier går inte att genomföra på annat sätt än i djur eller människa.

Läkemedel måste testas – ibland går det bara att göra på djur

För att få tillstånd från Läkemedelsverket att sälja ett läkemedel i Sverige måste det först ha testats på djur eller genom andra validerade metoder som har lika hög kvalitet och som lika bra kan ligga till grund för säkerhetsbedömning (LVFS 2010:8 samt 2001/83/EG, bilaga 1). Efter dessa tester kan läkemedlet sedan testas i kliniska studier på människor.

Vi behöver mer kunskap om djuren

Djurförsök behövs för att få kunskap om vilda och tama djurs välfärd, det vill säga deras hälsa, beteenden och sjukdomar. Djurförsök kan också användas för att bättre förstå hur vilda djur lever och hur olika miljöfaktorer påverkar dem, till exempel föroreningar eller klimatförändringar.

Vetenskapsrådet främjar utvecklingen av andra metoder

Vetenskapsrådet finansierar forskning där man försöker få fram metoder som innebär att färre djur används och att djurens lidande minskas. I denna typ av forskning som kallas 3R-forskning försöker man också att hitta metoder som kan ersätta djurförsök. 3R står för Reduce, Refine, Replace (på svenska minska, förfina och ersätt). Den här forskningen har hittills lett till metoder som minskar antalet djur i en studie eller minskar djurens lidande. En del djurförsök har med hjälp av den här forskningen också kunnat fasas ut, men för en stor del av forskningen finns det fortfarande inga alternativ.

Vetenskapsrådet samarbetar med andra myndigheter inom området, främst Sveriges 3R-centrum vid Jordbruksverket, som arbetar med djurens välfärd i fokus och för att färre djur används i försök.

Mer information på djurförsök.info

Alla som arbetar med forskning och forskningsfrågor har ett ansvar att informera om varför djurförsök används och vilka regler som gäller. Vetenskapsrådet driver därför webbplatsen djurförsök.info tillsammans med åtta lärosäten. Där hittar du mer information om djurförsök.

Djurförsök.info – fakta om djurförsök i forskningen Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Etikarena 2024: AI och forskningsetik

    Den snabba tillväxten av olika former av artificiell intelligens skapar nya forskningsetiska risker och dilemman, samtidigt som helt nya möjligheter att bedriva forskning uppstår. Men vad händer till exempel om forskningen skapar former av artificiel...

  2. Konstnärlig forskningsetik – forskning mellan utsatthet och egenmakt

    Den skärpning i tillämpningen av etikprövningslagstiftningen som skett de senaste åren har skapat stor osäkerhet, inte minst när det gäller konstnärlig forskning. Vad kan beforskas och hur? Välkommen till ett seminarium om konstnärlig forskning och f...

  3. Seminarium om aktuella djurförsöksfrågor

    Den 1 december arrangerar Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap det årliga seminariet om aktuella djurförsöksfrågor. Syftet är att ge myndigheter, forskare och andra intressenter tillfälle att presentera och diskutera aktuella frågor...