Forskningsinfrastruktur

Miljövetenskaper – planeten jorden

Forskningsinfrastruktur

Miljövetenskaper – planeten jorden

ICOS och ICOS-ERIC – Integrated Carbon Observation System

Observationssystem distribuerat i flera europeiska länder för mätningar av koldioxidutbyte mellan mark och atmosfär. Sverige är värd för ICOS dataportal, Carbon Portal. Svensk nod är ICOS-SE i vilken flera mätstationer ingår.

Integrated Carbon Observation System, ICOS, ursprungligen initierat av ESFRI, är en distribuerad europeisk infrastruktur som mäter och kvantifierar växthusgasupptag och -avgivning mellan mark/vatten och atmosfär. ICOS drivs som en ERIC sedan 2015, och är ett ESFRI landmark sedan 2016.

Sverige är värd för den europeiska portalfunktionen, ICOS Carbon Portal, som lagrar och levererar öppet tillgänglig och kvalitetskontrollerad observationsdata för hela ICOS. Inom ramen för ICOS finansierar Vetenskapsrådet även ett antal nationella verksamheter för koldioxidflödesmätningar över land och hav, samlat inom ICOS Sverige.

Dessa verksamheter består av tre högmaster för atmosfärsmätningar - en havsbaserad mätstation där gasutbytet med havet studeras, en skeppsmonterad station som samlar in data från ytvatten och atmosfär från en återkommande fast rutt i Östersjön, samt sex ekosystemstationer spridda över skogs-, våt- och jordbruksmark. Vid de landbaserade ICOS-stationerna finns även kompletterande utbytesmätningar för att ge information om samspelet mellan atmosfären, marken och växtligheten och i vissa fall det avrinnande vattnet.

Syftet med ICOS är dels att förstå de lokala variationerna i koldioxidutbytet, dels att möjliggöra kvantifieringen av växthusgasutbyten över hela Europa. För att kunna svara på frågor om till exempel källor och mekanismer för växthusgaser i atmosfären, och eventuella effekter av åtgärder med syfte att minska dessa, krävs gränsöverskridande samarbete och jämförbara högkvalitativa data.

Infrastrukturen ICOS och dess data är således viktig för många forskare såväl i Sverige som internationellt. ICOS Carbon Portal och koordineringsfunktionen för svenska ICOS är båda lokaliserade till Lunds universitet.

Publicerad den

Uppdaterad den