Vad är forskningsinfrastruktur?

Forskare kan behöva avancerade verktyg för att kunna genomföra sin forskning – så kallad forskningsinfrastruktur. Exempel är databaser, forskningsanläggningar, biobanker och storskaliga beräkningsverktyg. Vetenskapsrådet finansierar forskningsinfrastruktur både i och utanför Sverige. Det gör vi för att ge svensk forskning bästa möjliga förutsättningar.

Forskningsinfrastruktur till nytta för hela samhället

Tillgång till forskningsinfrastruktur är ofta en förutsättning för innovativ forskning av högsta kvalitet. En forskningsinfrastruktur blir också en kreativ mötesplats som har betydelse för forskarnas kompetensutveckling.

Den forskning som utförs vid forskningsanläggningar, som Max IV-laboratoriet och ESS i Lund, bidrar till innovationer och lösningar på olika utmaningar som samhället står inför. Genom att samverka med forskare kan näringslivet och samhället också dra nytta av forskningsanläggningarna. Dessutom är konstruktionen av anläggningarna ofta stora avancerade projekt som i sig bygger upp spetskompetens inom utveckling, design och konstruktion. Kompetenser som kommer till nytta även i andra delar av samhället.

Runt själva anläggningarna uppstår också ett behov av transporter, bostäder och service, vilket i sin tur bidrar till samhällsutvecklingen.

Vetenskapsrådet inventerar behoven av ny forskningsinfrastruktur

Vartannat år inventerar Vetenskapsrådet behoven av forskningsinfrastruktur i Sverige. Syftet med inventeringen är att fånga upp förslag på nya nationella behov av forskningsinfrastruktur. Utifrån inventeringen gör vi en långsiktig plan för hur vi kan möta forskningens behov. Det är Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, hos oss som ansvarar för vår planering, prioritering och finansiering av forskningsinfrastruktur.

Våra krav på nationell och internationell forskningsinfrastruktur

Vi finansierar forskningsinfrastruktur av brett nationellt intresse som ger förutsättningar för världsledande forskning. Både nationell och internationell forskningsinfrastruktur ska uppfylla våra krav för att få bidrag. Den ska

 • möjliggöra forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och därmed bidra till samhällets utveckling
 • vara öppet tillgänglig främst för forskare men även för industri och andra relevanta aktörer verksamma i Sverige. Vid begränsad tillgång ska prioritering i huvudsak ske på basis av vetenskaplig kvalitet
 • vara av brett nationellt intresse, vilket i de flesta fall betyder att forskningsinfrastrukturen utnyttjas av flera forskargrupper och forskare från flera forskande organisationer samt att Vetenskapsrådets finansiering skapar ett nationellt mervärde.
 • ha en långsiktig planering för den vetenskapliga verksamheten
 • ha en långsiktig planering för ledning och styrning, finansiering, kompetensuppbyggnad och utveckling.

Olika forskningsinfrastruktur kräver olika hantering

Vi fördelar medel till forskningsinfrastruktur via våra utlysningar på upp till 50 procent av totalbudgeten. Riktigt stor forskningsinfrastruktur, som Max IV-laboratoriet, kräver ibland ett större samarbete kring finansieringen. Då blandas fler aktörer in.

Ibland bedömer vi att det finns internationell forskningsinfrastruktur som vi vill att forskare vid svenska lärosäten ska kunna använda. Då behöver vi eller regeringen först förhandla fram ett svenskt medlemskap. Sedan finansierar vi själva medlemskapet.

För viss internationell forskningsinfrastruktur beslutar regeringen om det svenska medlemskapet, efter en rekommendation från oss. Vi står sedan som finansiär av medlemskapet, antingen med pengar som är öronmärkta för den specifika forskningsinfrastrukturen eller med vår egen budget för forskningsinfrastruktur.

Vi driver egen forskningsinfrastruktur

Vi driver också egen nationell forskningsinfrastruktur:

 • Sunet är en verksamhet som driver, underhåller och utvecklar Sveriges universitetsdatanät. Sunet erbjuder även en rad webbtjänster för forsknings-it och utbildning. Läs mer om sunet.se.
 • Forskningsinfrastruktur för registerforskning: Registerforskning.se och Register Utiliser Tool, RUT, ska underlätta användningen av registeruppgifter i forskning. Metadataverktyget RUT är under utveckling. Läs mer om registerforskning.se.
 • Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete där Sveriges sjukvårdsregioner utsett regionala funktioner som samverkar för att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige. Läs mer på kliniskastudier.selänk till annan webbplats.

Internationellt samarbete inom forskningsinfrastruktur

Vetenskapsrådet är medlem i ett antal internationella forskningsinfrastrukturer (Cern, EMBL, ESRF med flera) som därmed blir tillgängliga för svenska forskare.

Lista över forskningsinfrastruktur vi finansierar

Vi är även medlem i internationella organisationer och nätverk som koordinerar forskning kopplad till forskningsinfrastrukturer. Våra medlemsavgifter till internationella organisationer bidrar till drift och uppbyggnad av forskningsinfrastrukturen.

Vi ger även så kallade in-kindbidrag. De innebär att svenska universitet och andra forskningsinstitutioner utvecklar och levererar instrument eller utrustning till forskningsinfrastrukturen. Till viss internationell forskningsinfrastruktur bidrar vi med en svensk nod.

Vi ansvarar även för vissa större forskningssamarbeten där vi deltar i gemensamma utlysningar med andra länder.


Publicerad 19 april 2018

Uppdaterad 19 november 2019

Mer inom samma ämne

 1. Lämna synpunkter om ny forskningsinfrastruktur för storskaliga beräkningsresurser

  I arbetet med att ta fram en utlysning om en forskningsinfrastruktur för storskaliga beräkningsresurser tar Vetenskapsrådet nu emot synpunkter från dig som användare. Hur bör vi utforma utlysningen och vilka krav ska vi ställa på forskningsinfrastruk...

 2. Hearing: National Resources for Large-Scale Computing

  Vetenskapsrådet arrangerar en hearing kring finansieringen och organisationen av nationella tjänster för storskaliga datorresurser. Hearingen hålls på engelska och vänder sig till användare vid lärosäten och andra intressenter.

 3. National benefits from Swedish membership in international research infrastructures 2016–2019

  Sverige är medlem i flera internationella forskningsinfrastrukturer. Hur ser utbytet ut när det gäller exempelvis svensk användning och vetenskaplig produktion eller annan retur i form av kunskaps- och tekniköverföring? Denna rapport bygger på en utr...