Forskningsinfrastruktur

Miljövetenskaper – planeten jorden

Forskningsinfrastruktur

Miljövetenskaper – planeten jorden

ACTRIS - Aerosols, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure

ACTRIS samordnar verksamheter i flera europeiska länder där aerosoler, moln och spårgaser observeras och studeras. ACTRIS Sverige utgör den svenska noden, i vilken flera mätstationer ingår.

Aerosols, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure, ACTRIS, är en distribuerad europeisk forskningsinfrastruktur som mäter aerosoler, moln och reaktiva spårgaser i atmosfären – från Jordens yta till stratosfären.

För att förstå kopplingar mellan mänsklig påverkan och naturliga processer i atmosfär och biosfär krävs långsiktiga, kvalitetskontrollerade och standardiserade mätningar. Syftet med ACTRIS är därför att producera högkvalitativa, jämförbara data om fysiska, kemiska och optiska egenskaper hos kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar och att öppet och effektivt tillgängliggöra dessa data.

De frågor som adresseras – såsom luftföroreningar och klimatförändringar – är globala, varför observationer behöver göras gränsöverskridande och i olika klimatzoner. ACTRIS Sverige bidrar med fem stationer som täcker en stor bredd av ekosystem-, klimat- och luftföroreningsgradienter från Skåne i söder till Svalbard i norr.

Den europeiska forskningsinfrastrukturen ACTRIS har funnits med i ESFRI:s (the European Strategy Forum on Research Infrastructures) roadmap sedan 2016 och är ett ESFRI landmark sedan 2021. ACTRIS befinner sig nu i en implementeringsfas med mål att bilda en ERIC (European Research Infrastructure Consortium) under 2022 och vara helt i drift 2025. ACTRIS europeiska organisation säkerställer insamling av kalibrerade, standardiserade och kvalitetskontrollerade observationsdata vid de olika nationella noderna, samt ansvarar för tillgängliggörandet av dessa data.

Publicerad den

Uppdaterad den

Till toppen