Forskningsinfrastruktur

Miljövetenskaper – planeten jorden

Forskningsinfrastruktur

Miljövetenskaper – planeten jorden

SBDI - Swedish Biodiversity Data Infrastructure

SBDI är en portal för biodiversitetsdata med uppgifter om förekomster av växter, djur och andra livsformer. SBDI tillhandahåller även analysverktyg och uppdaterade taxonomier.

Infrastrukturens syfte är att tillgängliggöra biodiversitetsdata genom att länka information från en mängd olika databaser inom en gemensam, lättillgänglig och användarvänlig miljö. Många miljoner observationer och registreringar rörande biologisk mångfald tillgängliggörs; allt från museisamlingar till data från medborgarforskning och inventeringar. Allt införlivas i standardiserade format i en central databas och görs fritt tillgängliga för såväl forskare som allmänhet. Med analysverktygen kan användarna koppla samman data om biologisk mångfald med variabler från bl.a. satellit- och klimatdata samt analysera datamängderna i tid och rum.

Databasen och analysverktygen bygger på öppen källkod vilket leder till fri utveckling av analysverktyg som kan delas med användare över hela världen. Sammantaget möjliggör denna typ av infrastruktur analyser, modeller och prediktioner, och därmed ökad och breddad kunskap om biodiversitet såväl i Sverige som internationellt.

SBDI finansieras av Vetenskapsrådet och de tio universiteten och en myndighet som ingår i samarbetet. SBDI har sitt säte på Naturhistoriska riksmuseet. SBDI utgör även den svenska noden för den internationella infrastrukturen Global Biodiversity Information Facility, GBIF.

Publicerad den

Uppdaterad den

Till toppen