Att navigera mellan anti-hbtq-politik och homonationalism: Prekaritet och sociala stödstrukturer bland ryska och ugandiska queera migranter i Sverige

Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

Projektledare: Jenny Gunnarsson Payne

Period: 2024–2027

Lärosäte: Södertörns högskola

Projektets titel: Att navigera mellan anti-hbtq-politik och homonationalism: Prekaritet och sociala stödstrukturer bland ryska och ugandiska queera migranter i Sverige

Vad handlar projektet om?

Att hbtq-frågor under senare år har ställts i centrum för geopolitiska maktkamper har haft påtagliga konsekvenser för enskilda människors liv och migrationserfarenheter. Den statligt sanktionerade homofobi som kännetecknar länder som säger sig försvara ”traditionella värderingar” skapar en situation där människor migrerar för att undkomma våld, trakasserier och straff. Många söker sig då till så kallat homonationalistiska länder som Sverige, som säger sig vilja prioritera just hbtq-personer. Samtidigt ställs där höga trovärdighetskrav och många länder där situationen för sexuella minoriteter är dokumenterat svår bedöms av myndigheterna trots detta vara tillräckligt säkra.

För en del queera migranter blir arbetstillstånd, visum för studier, anhöriginvandring eller att leva som papperslös ett alternativ. Studien undersöker konsekvenserna av politiseringen av hbtq-frågor för queera migranter innan, under och efter migrationen. I centrum står migranter i Sverige från Ryssland och Uganda, två länder som utmärkt sig för sin hbtq-fientliga politik. Särskilt undersöks förutsättningar för och betydelsen av sociala relationer och gemenskaper, transnationellt så väl som lokalt; hur de försvåras och leder till utsatthet eller tvärtom kan stärkas och bidra till att queera migranters emotionella och materiella välbefinnande.

Projektets forskningsfrågor

För att förstå hur politiseringen av hbtq-frågor materialiseras i queera migranters vardagsliv undersöks en rad olika erfarenheter vad gäller uppbrott, mottagande och möjligheter att etablera sig och återuppbygga livet med hjälp av följande frågeställningar:

 1. Hur upplever och navigerar queera ryska och ugandiska migranter i Sverige motstridiga politiseringar av hbtq-frågor? Hur tar individuella och kollektiva identifikationer form i relation till offentliga diskurser om sexualitet i avrese- och ankomstländerna?
 2. På vilka sätt tar relationer och sociala stödnätverk form i relation till individuella och kollektiva sexuella identiteter? Vilka konkreta relationella praktiker använder sig queera migranter av för att hantera situationer före och efter migration, inom och över gränser? I vilken utsträckning, och hur, förstärker eller skyddar relationer och sociala nätverk mot utsatthet i olika skeden av migrationsprocessen vad gäller känslomässiga och materiella behov?

Två huvudsakliga metoder används för att besvara frågorna: biografiska narrativa intervjuer och egenproducerade dagböcker. De biografiska narrativa intervjuerna sker i tre steg. Intervjupersonen uppmuntras först att berätta sin historia, helt utan avbrott eller följdfrågor. Efter en kort paus tar forskaren upp vissa teman som uppfattades som särskilt viktiga för intervjupersonen. I en semistrukturerad intervju vid ett annat tillfälle speglar uppföljningsfrågorna projektets övergripande syfte och den tidigare narrativa intervjun. Därutöver erbjuds forskningspersonerna möjlighet att svara på en liten uppsättning frågor dagligen under en månad. Syftet med dagboksanteckningarna är att fånga upp vardagliga mikropraktiker som involverar andra människor och som inte fångas upp i de biografiska berättelserna.

Deltagande institutioner/universitet

Projektteamet på Södertörns högskola består av Jenny Gunnarsson Payne, professor i etnologi vid institutionen för Historia och Samtidsstudier och Kirill Polkov, postdok-forskare i genusvetenskap vid institutionen för Kultur och Lärande.

Från Linnéuniversitetet medverkar Sofie Tornhill, docent i genusvetenskap vid institutionen för samhällsstudier.

David Titelman, docent i psykologi och psykoanalytiker samt affilierad till Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention vid Karolinska institutet är knuten till projektet som konsult.

Därtill rekryteras en forskningsassistent.

Länkar till projektdeltagarnas hemsidor

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Att komma hem i osäkra tider: Erfarenheter av återvändande och konstruktioner av ’hem’ bland svenska familjer

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 2. Migrerade sjuksköterskor i den svenska sjukvården: en etnologisk studie av integration i arbetslivet

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 3. Rörlighet och tillhörighet bland utrikes- och inrikesfödda ungdomar på svensk landsbygd

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.